Quyết định số 1163/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 1163/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1163/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiệnđề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1163/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ****** Số: 1163/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án SXTN cấp Nhà nước để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2006; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc lĩnh vực Công nghệ Vật liệu; Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế -kỹ thuật và Vụ Kế hoạch -Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 7 đề tài cấp Nhà nước năm 2006 thuộc Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu (danh sách kèm theo). Điều 2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (biểu B1 -2-TMKHCN) theo kiến nghị của Hội đồng để Bộ KHCN thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện đề tài. Điều 3. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển, các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế -kỹ thuật, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, Vụ KH -TC. Trần Quốc Thắng DANH SÁCH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU (Kèm theo quyết định số 1163 / QĐ- BKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN) Ghi chú Số Tên đề tài Tổ chức trúng tuyển Cá nhân trúng TT chủ trì đề tài tuyển chủ trì đề tài 1 2 3 5 4 1 Nghiên cứu công nghệ 1.Viện Nghiên cứu TS. Nguyễn Văn tuyển hợp lý và sản xuất Mỏ Luyện kim, Bộ Chiến rutil nhân tạo từ quặng sa Công nghiệp khoáng và quặng gốc vùng Núi Chúa Thái Nguyên 2 Nghiên cứu chế tạo các Trường Đại học PGS. TS Bùi loại sợi ngắn và vải mat từ Bách khoa Hà Nội, Chương tre và luồng để gia cường Bộ Giáo dục - Đào cho vật liệu polyme tạo: compozit (PC) thân thiện môi trường 3 Nghiên cứu chế tạo và Viện Hoá học công TS. Phạm Thế ứng dụng polyme phân nghiệpV, Bộ Công Trinh hủy sinh học trên cơ sở nghiệp: polylactic axit (PLA), polyglycolic axit (PGA) và sản phẩm đồng trùng ngưng của chúng. 4 Chế tạo điện cực anot trơ Viện Khoa học vật TS. Nguyễn Ngọc có độ bền cao để xử lý liệuV, Viện Khoa Phong nước thải công nghiệp học và Công nghệ bằng phơng pháp điện Việt Nam:
  3. hoá. 5 Nghiên cứu chế tạo cảm Viện Đào tạo quốc tế PGS.TS Nguyễn biến trên cơ sở vật liệu về Khoa học vật liệu Đức Chiến micro -nano và thiết bị ( ITIMS), Bộ Giáo kèm theo để kiểm tra một dục - Đào tạo: số thông số quan trọng của môi trường khí và nước 6 Nghiên cứu công nghệ chế Viện Công nghệ Xạ - TS Thân Văn Liên tạo montmorillonite Hiếm, Bộ Khoa học (MMT) từ nguồn khoáng và Công nghệ: thiên nhiên làm nguyên liệu cho nanoclay 7 Nghiên cứu ứng dụng gel Viện Khoa học Vật TS Nguyễn và các chất hoạt tính bề liệu ứng dụng, Viện Phương Tùng mặt để nâng cao hệ số thu Khoa học và Công hồi dầu mỏN nghệ Việt Nam:
Đồng bộ tài khoản