Quyết định số 1164/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 1164/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1164/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiệnđề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1164/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ****** Số: 1164/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC NÔNG -LÂM NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án SXTN cấp Nhà nước để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2006; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp; Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế -kỹ thuật và Vụ Kế hoạch -Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước năm 2006 thuộc Lĩnh vực Nông -Lâm nghiệp (danh sách kèm theo). Điều 2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (biểu B1 -2-TMKHCN) theo kiến nghị của Hội đồng để Bộ KHCN thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện đề tài. Điều 3. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển, các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế -kỹ thuật, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, Vụ KH -TC. Trần Quốc Thắng DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC: NÔNG -LÂM NGHIỆP (Kèm theo quyết định số 1164 / QĐ- BKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN) Ghi chú Số Tên đề tài Tổ chức trúng tuyển Cá nhân trúng TT chủ trì đề tài tuyển chủ trì đề tài 1 2 3 5 4 1 Nghiên cứu nâng cao Trung tâm Nghiên cứu gia TS. Phùng Đức năng suất, chất lượng cầm Thuỵ Phương, Bộ Tiến đà điểu ở Việt Nam Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đồng bộ tài khoản