Quyết định số 1169/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 1169/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1169/2001/QĐ-TTg về việc tổ chức các đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện Tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1169/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1169/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2001 QUY T NNH V VI C T CH C CÁC Đ I Y, BÁC SĨ TR TÌNH NGUY N THAM GIA PHÁT TRI N NÔNG THÔN, MI N NÚI. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T Ch c Chính Ph ngày 30 tháng 9 năm 1992 Xét ngh c a Trung ương oàn Thanh Niên C ng S n H Chí Minh và ý ki n các B : Tài chính, Y t , QUY T NNH i u 1 . T ch c các i y, bác sĩ tr v i t ng s 500 thanh niên ã t t nghi p các trư ng i h c, Cao ng và Trung h c ngành Y, tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn, mi n núi t i các tr m y t các xã vùng c bi t khó khăn c a 25 t nh trong th i gian 24 tháng k t năm 2001 n năm 2003. i u 2 . Các i y, bác sĩ tr tình nguy n có nhi m v giúp các xã làm công tác chăm sóc và b o v s c kho c a nhân dân; ào t o, b i dư ng cán b y t t i a phương; tham gia Ny m nh công tác oàn k t, t p h p và giáo d c thanh thi u nhi trên a bàn; xây d ng i s ng văn hoá m i và phòng ch ng các t n n xã h i. Các y, bác sĩ tr tình nguy n ư c hư ng các chính sách ưu ãi i v i i viên i trí th c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn, mi n núi theo Quy t nh s 149/2000/Q -TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . i u 3 . Kinh phí th c hi n các nhi m v nói trên do ngân sách Trung ương c p tr c ti p cho Trung ương oàn Thanh Niên C ng S n H Chí Minh là 8.272 tri u ng ( Tám nghìn hai trăm b y mươi hai tri u ng ). i u 4 . Trung Ương oàn Thanh Niên C ng S n H Chí Minh ph i h p v i B Y T , Ban T ch c – Cán b Chính ph , B Tài chính, B Lao ng – Thương Binh và Xã h i, U ban Dân t c và mi n núi và các a phương liên quan tri n khai vi c th c hi n t ch c các i y, bác sĩ tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn, mi n núi. nh kỳ 6 tháng báo cáo Th Tư ng Chính Ph k t qu th c hi n và t ng k t d án khi k t thúc. i u 5 . Ch t ch U Ban Nhân Dân các t nh, nơi các i y, bác sĩ tr tình nguy n n làm vi c, có trách nhi m ph i h p chương trình này v i chương trình xoá ói, gi m nghèo c a Chính ph trên a bàn t ch c th c hi n t t các nhi m v nói trên.
  2. i u 6 . Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 7 . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U Ban Nhân Dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban Bí thư Trung ương oàn Thanh Niên C ng s n H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG -Ban Bí thư TW Đ ng, -Th tư ng, các Phó Th tư ng CP -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , -Các HĐND, UBND các t nh thành ph tr c thu c TW -Văn phòng Ch t ch nư c, -Văn phòng Qu c H i, Nguy n T n Dũng -Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng, -Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, -Toà án nhân dân t i cao, -Cơ quan TW c a các Đoàn th , -Ban thanh niên trư ng h c c a TW Đoàn, -Công báo, -VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, đơn v tr c thu c, -Lưu : QHQH ,VT.
Đồng bộ tài khoản