Quyết định số 117/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 117/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2001/QĐ-BTC về việc ban hành giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiên xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 117/2001/Q /BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH GIÁ TÍNH THU NH P KH U B LINH KI N XE HAI BÁNH G N MÁY B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c th m quy n và nguyên t c nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy nh t i i u 7, Ngh nh s 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c chính sách n i a hoá xe hai bánh g n máy t i Công văn s 938/CP-KTTH ngày 18/10/2001 c a Chính ph ; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; QUY T NNH: i u 1: Ban hành giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b , như sau: I. Hi u Honda: - Lo i 50 cc 600 (USD/b ) - Lo i 70 cc, 90 cc 750 (USD/b ) - Lo i 100 cc, 110 cc 900 (USD/b ) - Lo i 125 cc tr lên 1200 (USD/b ) II. Hi u Yamaha, Suzuki: - Lo i 50 cc 530 (USD/b ) - Lo i 70 cc, 90 cc 630 (USD/b )
  2. - Lo i 100 cc, 110 cc 780 (USD/b ) - Lo i 125 cc tr lên 1030 (USD/b ) III. Hi u Piaggio: - Lo i 50 cc 620 (USD/b ) - Lo i 70 cc, 90 cc 780 (USD/b ) - Lo i 100 cc, 110 cc 980 (USD/b ) - Lo i 125 cc tr lên 1230 (USD/b ) IV. Hi u Minsk: 400 (USD/b ) V. Các hi u khác: Có xu t x Trung Qu c: - Lo i 50 cc 320 (USD/b ) - Lo i 70 cc, 90 cc 370 (USD/b ) - Lo i 100 cc, 110 cc 450 (USD/b ) - Lo i 125 cc tr lên 650 (USD/b ) Có xu t x c a nư c khác tính b ng 130% các hi u khác có xu t x Trung Qu c. VI. Các b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b có dung tích khác, giá tính thu nh p khNu ư c tính theo giá c a b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b có dung tích g n nh t cùng lo i. Trư ng h p có dung tích n m gi a các lo i dung tích ã quy nh, thì giá tính thu nh p khNu ư c tính theo giá c a b linh ki n ng b có dung tích th p hơn. i u 2: Giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b , ư c xác nh trên cơ s giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b theo t ng hi u quy nh t i i u 1 nêu trên. C th : - B linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b có t l n i a hoá t trên 20% n 30%, giá tính thu nh p khNu ư c tính b ng 70% c a giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b . - B linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b có t l n i a hoá t trên 30% n 40%, giá tính thu nh p khNu ư c tính b ng 60% c a giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b .
  3. - B linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b có t l n i a hoá t trên 40% n 50%, giá tính thu nh p khNu ư c tính b ng 50% c a giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b . ư- B linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b có t l n i a hoá t 50%, n 60%, giá tính thu nh p khNu ư c tính b ng 40% c a giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b . - B linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b có t l n i a hoá t trên 60% n 80%, giá tính thu nh p khNu ư c tính b ng 30% c a giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b . - B linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b có t l n i a hoá t trên 80%, giá tính thu nh p khNu ư c tính b ng 15% c a giá tính thu nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy ng b . i u 3: Trư ng h p các doanh nghi p nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b th c hi n chính sách ưu ãi thu , có m c giá ghi trên h p ng mua, bán ngo i thương không th p hơn m c giá tính thu nh p khNu quy nh nêu trên, thì giá tính thu nh p khNu là giá th c thanh toán ghi trên h p ng mua, bán ngo i thương. i u 4: Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài nh p khNu b linh ki n xe hai bánh g n máy không ng b s n xu t, l p ráp trong nư c th c hi n áp d ng giá tính thu nh p khNu theo quy nh t i i u 59 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/07/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 5: Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các t khai hàng nh p khNu ã n p cho cơ quan H i quan t ngày 01/01/2002. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản