Quyết định số 117/2004/QĐ-BKH

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 117/2004/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2004/QĐ-BKH về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2004/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2004/Q -BKH Hà N i, ngày 16 tháng 2 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ S 117/2004/Q -BKH NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2004 V VI C U QUY N CHO BAN QU N LÝ KHU KINH T M CHU LAI TRONG VI C C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ THEO LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C CHO CÁC D ÁN U TƯ VÀO KHU KINH T M CHU LAI B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); Căn c Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP; Căn c Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 108/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai; Căn c Quy t nh s 184/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý Khu kinh t m Chu Lai; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Nam t i T trình s 2071/TTr-UB ngày 18 tháng 11 năm 2003, QUY T NNH i u 1. 1. Ban qu n lý Khu kinh t m Chu Lai, (sau ây g i là Ban qu n lý) là u m i hư ng d n các nhà u tư có d án u tư vào Khu kinh t m Chu Lai v vi c ăng ký hư ng các ưu ãi u tư. 2. U quy n Ban qu n lý ti p nh n và xem xét h sơ ăng ký ưu ãi u tư; quy t nh vi c c p ho c t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư i v i các d án u
  2. tư trong nư c u tư vào Khu kinh t m Chu Lai trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy t nh này. Trình t , th t c ăng ký ưu ãi u tư th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 02/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 9 năm 1999 c a B K ho ch và u tư. i u 2. Các d án u tư trong nư c do Ban qu n lý ư c u quy n xem xét, c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Phù h p v i Quy ho ch, i u l và Quy ch ho t ng c a Khu kinh t m Chu Lai, ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Là d án áp ng các i u ki n ưu ãi u tư quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v s a i, b sung danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP và Ngh nh s 164/2003/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 3. Vi c xem xét c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư do Ban qu n lý th c hi n có s ph i h p ch t ch v i S K ho ch và u tư và các cơ quan ch c năng c a a phương theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Thông tư s 02/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 9 năm 1999 c a B K ho ch và u tư. Ban qu n lý có trách nhi m xây d ng Quy ch ph i h p làm vi c v i các cơ quan ch c năng c a a phương, trình U ban nhân dân t nh Qu ng Nam phê duy t và thông báo cho B K ho ch và u tư. i u 4. 1. Ban qu n lý t ch c ti p nh n, xem xét và l y ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan n u th y c n thi t quy t nh vi c c p, t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c i u ch nh, b sung Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p i v i nh ng d án u tư c a các doanh nghi p sau: - Các doanh nghi p ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - Các doanh nghi p ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan có thNm quy n c a Trung ương. 2. Vi c c p m i ho c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung ư c th c hi n trong th i h n không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày Ban qu n lý ti p nh n h sơ h p l . H sơ h p l là h sơ có y các y u t h p l quy nh t i M c II Thông tư s 02/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 9 năm 1999 c a B K ho ch và u tư. Trư ng h p t ch i c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, Ban qu n lý ph i thông báo lý do b ng văn b n cho nhà u tư bi t.
  3. Trư ng h p h sơ không h p l , trong th i h n không quá 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, Ban qu n lý ph i thông báo cho nhà u tư bi t b sung, hoàn ch nh h sơ. Ngày nh n h sơ là ngày Ban qu n lý tr c ti p nh n h sơ ho c ngày nh n theo d u c a bưu i n nơi nh n n u h sơ g i qua bưu i n. Vi c gi m b t m t ph n ho c rút b toàn b ưu ãi u tư ư c th c hi n trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a nhà u tư v vi c không áp ng i u ki n ư c hư ng ưu ãi. i u 5. Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ư c so n th o theo m u do B K ho ch và u tư hư ng d n. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p m i ho c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư b sung, Ban qu n lý g i b n sao h p l Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư v B K ho ch và u tư, U ban nhân dân t nh Qu ng Nam. i u 6. nh kỳ 6 tháng (trư c ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12), Ban qu n lý t ng h p tình hình c p ưu ãi u tư trong Khu Kinh t m Chu Lai thu c ph m vi ư c u quy n, ki n ngh nh ng v n phát sinh c n x lý và g i báo cáo v B K ho ch và u tư. i u 7. B K ho ch và u tư t o m i i u ki n thu n l i và ki m tra Ban qu n lý th c hi n vi c ư c u quy n theo úng quy nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Chính ph v vi c u quy n t i Quy t nh này. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Võ H ng Phúc ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản