Quyết định số 1171/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1171/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1171/2006/QĐ-UBTDTT về việc thành lập Bệnh viện Thể thao Việt Nam thuộc Viện Khoa học thể dục thể thao do Uỷ ban Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1171/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1171/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P B NH VI N TH THAO VI T NAM THU C VI N KHOA H C TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 c a B Y t hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t ; Căn c Quy t nh s 392/2004/Q -UBTDTT ngày 18/3/2004 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Khoa h c Th d c th thao; Căn c Công văn s 4316/BYT-TCCB ngày 09 tháng 6 năm 2006 c a B Y t v vi c thành l p B nh vi n Th thao Vi t Nam; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c Th d c th thao và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p B nh vi n Th thao Vi t Nam là B nh vi n a khoa h ng II tr c thu c Vi n Khoa h c Th d c th thao trên cơ s nâng c p Trung tâm Y h c th thao thu c Vi n Khoa h c Th d c th thao. B nh vi n Th thao Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. B nh vi n Th thao Vi t Nam có nhi m v : 1. Chăm sóc, b o v và nâng cao s c kh e cho v n ng viên, hu n luy n viên các i tuy n th thao qu c gia và c a các t nh, thành, ngành; 2. Khám ch a b nh cho cán b , công ch c, viên ch c c a y ban Th d c th thao và nhân dân; 3. T ch c công tác phòng b nh, ch o chuyên môn k thu t, ào t o cán b và nghiên c u khoa h c v y h c th d c th thao trong toàn ngành; 4. H p tác v i các t ch c ho c cá nhân nư c ngoài trong lĩnh v c y h c th d c th thao theo quy nh c a Nhà nư c;
  2. 5. Th c hi n qu n lý kinh t , y t theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B nh vi n Th thao Vi t Nam 1. Các phòng ch c năng: 1.1. Phòng K ho ch - T ng h p; 1.2. Phòng Y tá i u dư ng; 1.3. Phòng V t tư thi t b y t ; 1.4. Phòng T ch c – Hành chính - Qu n tr ; 1.5. Phòng Tài chính - K toán. 2. Các khoa: 2.1. Khoa Khám b nh và H i s c c p c u; 2.2. Khoa Ngo i ch n thương ch nh hình và t o hình; 2.3. Khoa N i t ng h p; 2.4. Khoa V t lý tr li u ph c h i ch c năng; 2.5. Khoa Y h c th thao; 2.6. Khoa Y h c c truy n; 2.7. Khoa M t, Tai – Mũi - H ng, Răng – Hàm - M t; 2.8. Khoa Ph u thu t – Gây mê h i s c; 2.9. Khoa Dinh dư ng; 2.10. Khoa Dư c; 2.11. Khoa Xét nghi m Huy t h c, Sinh hóa, Vi sinh; 2.12. Khoa Ch ng nhi m khuNn; 2.13. Khoa ChNn oán hình nh; 2.14. Khoa Thăm dò ch c năng - N i soi; 2.15. Khoa Gi i ph u b nh.
  3. i u 4. Giám c B nh vi n Th thao Vi t Nam ch u trách nhi m xây d ng quy ch t ch c, ho t ng c a B nh vi n theo úng quy nh c a pháp lu t trình các c p có thNm quy n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính, Vi n trư ng Vi n Khoa h c Th d c th thao, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản