Quyết định số: 1172/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định số: 1172/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 1172/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1172/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Căn cứ Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Bộ Công thương. Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ; - Như Điều 3; - Website Bộ CT; Vũ Huy Hoàng - Lưu: VT, PC. CHƯƠNG TRÌNH 1
  2. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương) I. DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH Đơn vị Thời gian TT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ghi chú chủ trì trình Cục Quản Chuyển từ Tháng 1 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lý cạnh năm 2009 3/2010 tranh sang II. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Đơn vị Thời gian TT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ghi chú chủ trì trình Chuyển từ Nghị định quy định an toàn các công Vụ Năng Tháng 1. năm 2009 trình dầu khí trên đất liền lượng 6/2010 sang Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định Cục Quản Chuyển từ Tháng 2. 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm lý thị năm 2009 6/2010 hành chính trong lĩnh vực thương mại trường sang Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 Cục Quản Tháng 3. năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi lý thị 6/2010 phạm hành chính trong lĩnh vực sản trường xuất kinh doanh rượu, thuốc lá Nghị định của Chính phủ quy định xử Cục Quản Tháng 4. phạt vi phạm hành chính về kinh lý thị 6/2010 doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trường Cục Quản Nghị định về xử phạt vi phạm hành Tháng 5. lý thị chính về kinh doanh xăng dầu 6/2010 trường Nghị định của Chính phủ về xử lý Cục Quản Tháng 6. hành chính các hành vi sản xuất, buôn lý thị 7/2010 bán hàng giả trường Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 Vụ Tổ Tháng 7. năm 2007 của Chính phủ quy định chức cán 9/2010 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ bộ cấu tổ chức của Bộ Công thương 8. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định Cục Hóa Tháng 2
  3. số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 chất 9/2010 năm 2008 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định Cục Công số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 Tháng 9. nghiệp địa về khuyến khích phát triển công 10/2010 phương nghiệp nông thôn Vụ Khoa Nghị định xử phạt vi phạm hành chính học và Tháng 10. trong hoạt động sử dụng năng lượng Công 11/2010 tiết kiệm và hiệu quả nghệ Vụ Khoa Nghị định quy định chi tiết và hướng học và Tháng 11. dẫn một số điều của Luật Sử dụng Công 11/2010 năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nghệ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 Vụ Thị năm 2006 quy định chi tiết Luật trường Tháng 12. Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm trong 11/2010 kinh doanh, hạn chế kinh doanh và nước kinh doanh có điều kiện Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tháng 13. Thanh tra Công Thương Bộ 11/2010 Nghị định quy định chi tiết và hướng Cục Quản Tháng 14. dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo lý cạnh 12/2010 vệ quyền lợi người tiêu dùng tranh III. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Đơn vị Thời gian TT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ghi chú chủ trì trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Cục Công Chuyển từ Tháng 1. về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nghiệp địa năm 2009 3/2010 cụm công nghiệp phương sang Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và Cục Quản quan hệ phối hợp hoạt động giữa các Tháng 2. lý thị cơ quan quản lý nhà nước trong công 3/2010 trường tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Cục Xúc Tháng về việc quản lý nhà nước đối với giải tiến 3
  4. thưởng thương hiệu thương 3/2010 mại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Chuyển từ Vụ Năng Tháng 4. về quy định về khai thác dầu khí thay năm 2009 lượng 4/2010 thế quyết định số 163/1998/QĐ-TTg sang Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Vụ Khoa ban hành Lộ trình dán nhãn năng học và Tháng 5. lượng, nhãn tiết kiệm năng lượng đối Công 6/2010 với các trang thiết bị tiêu thụ năng nghệ lượng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Cục Xúc ban hành Quy chế xây dựng và thực tiến Tháng 6. hiện Chương trình xúc tiến thương mại thương 6/2010 quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 mại Cục Thương Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mại điện phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển Tháng 7. tử và Thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 7/2010 Công 2015 nghệ thông tin IV. DỰ THẢO THÔNG TƯ Đơn vị Thời gian TT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ghi chú chủ trì trình Thông tư ban hành Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, Vụ Kế Tháng 1. phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hoạch 3/2010 thương mại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày Vụ Xuất Tháng 2. 12/12/2008 hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu 3/2010 áp dụng chế độ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng) Vụ Thị Thông tư ban hành Quy chế đại lý kinh trường Tháng 3. doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trong 3/2010 nước Thông tư quy định danh mục hàng hóa Vụ Tháng 4. Thương trao đổi của cư dân biên giới 5/2010 mại miền 4
  5. núi Thông tư quy định về phương pháp lập, trình tự thủ tục thẩm định và phê Cục Điều Chuyển từ Tháng 5. duyệt phí điều độ hệ thống và điều tiết điện năm 2009 6/2010 hành giao dịch thị trường điện (phí lực sang SMO) Thông tư quy định về phương pháp Cục Điều Chuyển từ Tháng 6. lập, trình tự, thủ tục xây dựng và ban tiết điện năm 2009 6/2010 hành giá truyền tải điện lực sang Thông tư sửa đổi Thông tư Vụ Khoa 08/2006/TT-BCN ngày 16 tháng 11 học và Tháng 7. năm 2006 của Bộ Công nghiệp về trình Công 6/2010 tự thủ tục dán nhãn sản phẩm tiết kiệm nghệ năng lượng Vụ Khoa Thông tư quy định về quản lý chất học và Tháng 8. lượng sản phẩm hàng hóa ngành công Công 6/2010 thương nghệ Thông tư hướng dẫn Nghị định của Cục Xúc Chính phủ quy định về thành lập và tiến Tháng 9. hoạt động văn phòng đại diện của tổ thương 7/2010 chức xúc tiến thương mại nước ngoài mại tại Việt Nam Thông tư kiểm tra, giám sát chất Vụ Công lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong Tháng 10. nghiệp sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của 7/2010 nhẹ Bộ Công thương Thông tư quy định về phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê Cục Điều Chuyển từ Tháng 11. duyệt doanh thu cho phép hàng năm và tiết điện năm 2009 9/2010 hợp đồng mua bán điện của các nhà lực sang máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu Thông tư quy định về việc thu, nộp, Cục Điều Chuyển từ Tháng 12. quản lý và sử dụng phí điều tiết hoạt tiết điện năm 2009 9/2010 động điện lực lực sang Thông tư quy định tính giá phát điện; Cục Điều Chuyển từ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Tháng 13. tiết điện năm 2009 khung giá phát điện và phê duyệt hợp 9/2010 lực sang đồng mua bán điện mẫu Cục Điều Thông tư quy định giải quyết tranh Tháng 14. tiết điện chấp trong hoạt động điện lực 9/2010 lực 5
  6. Cục Kỹ thuật an Thông tư quy định và hướng dẫn về toàn và Tháng 15. công tác an toàn vệ sinh lao động Môi 9/2010 ngành công thương. trường công nghiệp Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 Chuyển từ Cục Hóa Tháng 16. năm 2008 của Chính phủ quy định chi năm 2009 chất 9/2010 tiết và hướng dẫn thi hành một số điều sang của Luật Hóa chất Chuyển từ Thông tư hướng dẫn ghi nhãn và phân Cục Hóa Tháng 17. năm 2009 loại hóa chất theo GHS chất 9/2010 sang Thông tư quy định xuất nhập khẩu Vụ hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở Thương Tháng 18. biên giới nằm ngoài các khu kinh tế mại miền 10/2010 cửa khẩu (thay thế Thông tư số núi 13/2009/TT-BCT) Thông tư quy định phương pháp lập, Cục Điều trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Tháng 19. tiết điện chi phí điều hành - quản lý ngành của 12/2010 lực cơ quan Tập đoàn điện lực Việt Nam Thông tư quy định về phương pháp Cục Điều lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê Tháng 20. tiết điện duyệt giá dịch vụ phụ trợ và hợp đồng 12/2010 lực mẫu dịch vụ phụ trợ Thông tư quy định phương pháp lập, Cục Điều trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Tháng 21. tiết điện doanh thu cho phép và giá phân phối 12/2010 lực điện của các Công ty điện lực Thông tư quy định về mẫu ấn chỉ sử Cục Quản Chuyển từ dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý Tháng 22. lý thị năm 2009 vi phạm hành chính của cơ quan Quản 12/2010 trường sang lý thị trường Thông tư quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý Cục Quản Chuyển từ Tháng 23. thị trường địa phương (thay thế Thông lý thị năm 2009 12/2010 tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13 tháng trường sang 4 năm 2001 của Bộ Thương mại) 24. Thông tư về quản lý hoạt động của các Cục Tháng trang thông tin điện tử bán hàng hóa Thương 6
  7. hoặc dịch vụ trên internet mại điện 12/2010 tử và Công nghệ thông tin Cục Kỹ thuật an Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật toàn và Tháng 25. Quốc gia về an toàn trong các hầm lò Môi 12/2010 than và diệp thạch trường công nghiệp Chuyển từ Cục Hóa Tháng 26. Thông tư hướng dẫn khai báo hóa chất năm 2009 chất 12/2010 sang V. DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Đơn vị Thời gian TT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ghi chú chủ trì trình Thông tư liên tịch Bộ Công thương - Bộ Tài chính hướng dẫn giao nhận và Vụ Tài Tháng 1. hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp chính 3/2010 nông thôn Thông tư liên tịch của Bộ Công thương và Bộ Tài chính về quản lý tài Vụ Khoa chính đối với các nhiệm vụ thực hiện Tháng 2. học và Đề án phát triển ngành công nghiệp 6/2010 công nghệ môi trường đến năm 2015, tầm nhìn 2025 Thông tư liên tịch của Bộ Công thương và Bộ Tài chính về quản lý tài Vụ Khoa Tháng 3. chính đối với các nhiệm vụ thực hiện học và 6/2010 Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghệ công nghiệp đến năm 2020 Thông tư liên tịch của Bộ Công thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm Cục Quản Tháng 4. hành chính trong hoạt động thương lý thị 6/2010 mại và lĩnh vực giá đối với cơ quan trường Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá 5. Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung Vụ Tháng hoặc thay thế Thông tư liên tịch số Thương 7
  8. 01/2008/TTLT-BCT-BTC-GTVT- mại miền 8/2010 NNPTNT-YTE-NHNN hướng dẫn núi thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Thông tư liên tịch của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức Cục Công Tháng 6. năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu nghiệp địa 12/2010 tổ chức bộ máy khuyến công cấp tỉnh, phương cấp huyện và cấp xã 8
Đồng bộ tài khoản