Quyết định số 1174/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1174/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1174/QĐ-UB-NC về việc ban hành quy định tiêu chuẩn an toàn về lực thắng và độ trượt ngang của xe ô tô ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1174/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1174/Q -UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 1994 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH TIÊU CHU N AN TOÀN V L C TH NG VÀ TRƯ T NGANG C A XE Ô TÔ THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989; Căn c Quy t nh s 176 ngày 09 tháng 12 năm 1989 c a Liên B Giao thông V n t i – N i v ; Xét ngh c a Giám c Công an thành ph và Ch nhi m y ban Khoa h c k thu t thành ph t i t trình s 973/CV ngày 13 tháng 9 năm 1993; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này “B ng Quy nh tiêu chuNn an toàn v l c th ng và trư t ngang c a xe ô tô t i thành ph ”. i u 2.- B ng quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Các ng chí Chánh văn phòng y ban nhân dân thành ph , th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , các cơ quan Trung ương óng trên a bàn thành ph , Ch t ch y ban nhân dân Qu n, Huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Vi t Thanh QUY NNH TIÊU CHU N AN TOÀN V L C TH NG VÀ TRƯ T NGANG C A XE Ô TÔ T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s 1174/Q -UB-NC ngày 21- 04 - 1994 c a y ban nhân dân thành ph ). i u 1.- T t c các lo i xe ô tô thành ph H Chí Minh khi n ăng ký, ki m tra an toàn nh kỳ gia h n lưu hành trên ư ng giao thông ph i ư c ki m tra an toàn thi t b xe theo quy nh s 735/P3- C26 ngày 07-11-1991 c a C c C nh sát giao thông tr t t . Riêng ki m tra an toàn v l c th ng và trư t ngang ph i qua ki m nghi m b ng máy ki m tra an toàn xe cơ gi i.
  2. Giá tr l c th ng chuNn (vi t t t là Sc) là gi i h n th p nh t mà khi xe ki m tra b ng máy o t ư c ch p nh n xe ô tô t yêu c u an toàn v th ng xe (th ng chân). T ng giá tr l c th ng bao g m l c th ng c u trư c, c u sau c a xe. Chênh l ch l c th ng chuNn trên bánh xe bàn trái và bán ph i không ư c quá 20%. L c th ng tay o riêng, t ng Sc không nh hơn 1/3 t ng Sc l c th ng chân. Giá tr l c th ng tính b ng Kilôgam. i u 2.- L c th ng chuNn i v i xe du l ch, xe ch khách: 2.1- Sc 1 = 400 Kg áp d ng cho các xe có tư tr ng nh như xe Ladalat 3cVa7B, CiTreen2cVas, Datsun 100LB10, MazDa 1000, Austin 1000 và các xe tương ương. 2.2- Sc 2 = 450 Kg áp d ng cho các xe du l ch như TOYOTA, PEUGOET, RENAUIT, MAZDA, DATSUN và các xe tương ương. 2.3- Sc 3 = [480 – 30 Kg áp d ng cho xe có tư tr ng nh hơn 800Kg]. Bao g m các xe du l ch m i nh p vào Vi t Nam t năm 1978 n nay. 2.4- Sc 4 = 600Kg áp d ng cho xe du l ch 7 – 9 ch Model cũ VO1 Kswagen Microbus và các xe tương ương. 2.5- Sc 5 = 700Kg áp d ng cho xe du l ch 7 n 9 ch g m TOYOTA YR26, NISSAN VENTATLE và các xe tương ương. 2.6- Sc 6 = 800Kg áp d ng cho xe khách nh t 12 n 15 ch ng i i m i bao g m ISUZU, TOYOTA, BESTA, NISSAN… và các xe tương ương. 2.7- Sc 7 = 900Kg áp d ng cho xe khách t 16 n 25 ch ng i g m xe Ford, Chavrelet, Desoto và các xe tương ương. 2.8- Sc 8 = 1500Kg áp d ng cho xe khách t 26 n 35 ch ng i bao g m xe Toyota, Coaster, Paz 672, Nissan, Mitsubishi Rosa và các xe tương ương. 2.9- Sc 9 = 3000Kg áp d ng cho các xe ô tô khách l n thu c Model cũ g m các xe Desoto 600, Fargo, Ford, Inter 1700 và các xe tương ương. 2.10- Sc10 = 4000Kg áp d ng cho các xe khách l n thu c Model m i bao g m các xe Mitsubishi Mr410, Isuzu Bu05, Nissan Ur.105. Hinere 100 và các xe tương ương. i u 3.- L c th ng chuNn i v i các lo i ô tô t i: 3.1- Sc 11 = 350Kg áp d ng cho nh ng xe có tư tr ng lư ng nh hơn 500Kg (Sc 11 – 20 = 350 Kg i v i xe = 500Kg). 3.2- Sc 12 = 500 – 50Kg áp d ng cho nh ng xe t i có tư tr ng lư ng 500Kg n 750Kg 3.3- Sc 13 = 700Kg áp d ng cho ô tô t i Model cũ và m i ho c tương ương g m các xe Peugoet, 403, Isuzu.kb, Toyota –Hilux LN40… 3.4- Sc 14 = 900Kg áp d ng cho xe t i t 1000Kg n dư i 2000 Kg. G m các xe Toyota pk 41, Chevrelet C10, Ford Spertmam 300 và xe t i lo i tương ương. 3.5- Sc 15 = 1200Kg áp d ng cho xe t i có t i tr ng t 2000 n 3000Kg. Bao g m các xe Mitsubishife 100B, Isuzu Tld54, Toyota dyna, Bu20 và các xe tương ương. 3.6- Sc 16 = 2000Kg áp d ng cho xe ô tô t i trung 3000Kg n 5000Kg. Bao g m các xe Hino Rangre.KL 545, Isuzu sbr422 và các xe tương ương.
  3. 3.7- Sc17 = 2600Kg áp d ng cho ô tô t i n ng 5000Kg n 6000Kg. Bao g m các xe Ifa W50L, Star 200, Isuzu jcr 500, Fuso ft 111 V và các xe tương ương. 3.8- Sc 18 = 3000Kg áp d ng cho ô tô t i n ng model cũ. Bao g m các xe Inter 1700d, Dedge 600, Fargo 600, Desoto 600 và các xe tương ương. 3.9- Sc 19 = 4000Kg áp d ng cho ô tô t i n ng 3 c u tr ng t i t 10.000Kg tr lên. Bao g m xe Model cũ, m i và các xe Kamas – 53212, Isuzu.Spg720, Hinetc 363, Inter, 2050, reo II ho c các xe tương ương. i u 4.- chuNn trư t ngang m b o an toàn trong gi i h n t i a c a thi t b là 5m/Km áp d ng cho t t c các lo i xe: t 0 n 3mét/Km là t t; t 3 n 5m/Km là t m ch p nh n t. i u 5.- Quy nh này và các tiêu chuNn k thu t trên ph i ư c thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng và ch xe ô tô ư c ph bi n trư c khi ưa xe vào ki m tra b ng máy. T i nhà ki m tra xe có b ng tiêu chuNn an toàn v l c th ng và trư t ngang xe ô tô ti n cho vi c th c hi n. i u 6.- Căn c quy nh này Giám c Công an thành ph , S Giao thông công chánh có trách nhi m ph i h p v i các ngành ch c năng hư ng d n và t ch c th c hi n trên a bàn thành ph H Chí Minh. Nh ng phát sinh trong th c t , Giám c Công an có trách nhi m xu t i u ch nh nh ng i u kho n, tiêu chuNn trong quy nh này y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản