Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1179/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V M T S CH TRƯƠNG, BI N PHÁP I U HÀNH K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1998 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 12/1997-QH10 c a kỳ h p th 2, Qu c h i khóa X ngày 12 tháng 12 năm 1997 v nhi m v năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: I. V CH TRƯƠNG, BI N PHÁP I U HÀNH K HO CH NĂM 1998 i u 1. Lĩnh v c nông nghi p và kinh t nông thôn: 1. Tri n khai các gi i pháp tháo g khó khăn, thúc Ny phát tri n nông nghi p, xây d ng nông thôn, trư c m t t p trung kh c ph c h u qu cơn bão s 5, n nh i s ng nhân dân và nhanh chóng ph c h i ngh nuôi tr ng, ánh b t th y s n nh ng nơi b thiên tai. 2. T p trung phát tri n vùng chuyên canh lúa xu t khNu, g o c s n, ngô, cao su, cà phê, h t i u, mía ư ng, cây ăn qu ... T ch c tiêu th nông s n hàng hóa cho nông dân. Dành các ưu ãi v t, v n, thu và nh ng h tr khác phát tri n nhanh công nghi p ch bi n g n v i phát tri n ngu n nguyên li u nông, lâm, th y s n. T ng k t và m r ng các mô hình làm ăn có hi u q a nông thôn. Công b giá bán i n sinh ho t h p lý n h nông dân theo hư ng thu h p kho ng cách chênh l ch giá bán i n nông thôn và thành ph . Ny nhanh vi c giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho nông dân. Khuy n khích, t o i u ki n cho kinh t h phát tri n, t o i u ki n thu n l i cho h nông dân vay v n s n xu t. 3. Xây d ng chính sách qu n lý, b o v , ti n t i óng c a r ng t nhiên. ChuNn b t t các i u ki n ch o th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, t o i u ki n cho ng bào trên a bàn phát tri n s n xu t, n nh cu c s ng, ch m d t tình tr ng du canh du cư, ch t phá r ng làm nương r y. i v i các h dân di cư t do ã n nh cu c s ng nơi m i, các a phương th c hi n các gi i pháp c th t o thu n l i h yên tâm làm ăn lâu dài.
  2. 4. Ban hành quy ch hư ng d n th c hi n vi c huy ng s c dân nh m qu n lý ch t ch quy nh các kho n óng góp, ki m tra công khai các kho n thu, chi tài chính t t c các xã. i u 2. Lĩnh v c công nghi p: 1. T p trung xây d ng quy ho ch phát tri n t ng ngành s n xu t và m t s các s n phNm ch y u, nh t là các s n phNm hư ng v xu t khNu, các s n phNm ch bi n có k ho ch u tư h p lý, hi u qu , phát tri n nhanh nh ng s n phNm có tính c nh tranh cao th trư ng trong nư c và th trư ng ngoài nư c. B o h h p lý s n xu t trong nư c phù h p v i l trình Vi t Nam tham gia AFTA, WTO và các t ch c kinh t qu c t khác. 2. Tăng cư ng u tư chi u sâu i m i công ngh , chuy n i cơ c u s n xu t i v i nh ng doanh nghi p công nghi p làm ăn có hi u qu , c bi t là công nghi p ch bi n và s n xu t hàng xu t khNu. i u 3. Lĩnh v c u tư phát tri n: 1. Th c hi n các gi i pháp nh m huy ng t i a ngu n v n trong nư c, thu hút hơn n a các ngu n v n t bên ngoài (ODA, FDI) u tư phát tri n. 2. Nghiên c u, s a i, b sung Ngh nh 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, theo hư ng khuy n khích t t c các ngu n v n u tư và hình th c u tư i v i m i thành ph n kinh t , ơn gi n hóa th t c xin hư ng ưu ãi u tư. 3. Công b danh m c các d án nh hư ng thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài, danh m c các d án theo hình th c BOT trong nư c và ngoài nư c, c i thi n m nh m môi trư ng u tư, t o thu n l i t i a cho các ch u tư nư c ngoài và ch u tư trong nư c thu c m i thành ph n kinh t th c hi n các d án này. 4. Công b quy ho ch và danh m c các d án ODA. B sung, i m i quy trình thNm nh và t ch c xét th u gi n ơn th t c, phù h p v i các i u ư c qu c t ta ã ký k t, Ny nhanh t c gi i ngân, m b o công trình ODA ưa vào s d ng úng ti n và có ch t lư ng cao. 5. i v i d án u tư b ng v n ngân sách, B trư ng, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i rà soát ch t ch , s p x p và ánh giá l i toàn b tính hi u qu , tính c p bách c a t ng d án, kh c ph c ngay tình tr ng u tư phân tán, kém hi u q a; t p trung u tư vào nh ng d án quan tr ng, nh ng d án hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 1998. H n ch t i a vi c kh i công m i các công trình thu c d án nhóm B, C. Vi c b trí v n nhóm C ph i b o m dành trên 70% cho các d án chuy n ti p và kh i công m i hoàn thành trong năm. ình hoãn các công trình chưa th t c p bách; không b trí k ho ch các d án u tư không th t c theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng.
  3. 6. B trí v n tín d ng u tư theo k ho ch nhà nư c, trong ó ưu tiên cho nh ng ngành, nh ng s n phNm s m phát huy hi u q a, nh t là nh ng ngành, s n phNm hư ng v xu t khNu và thay th hàng nh p khNu. i u 4. Lĩnh v c tài chính ti n t : 1. Ti p t c rà soát, i u ch nh chính sách thu theo hư ng v a b o m ngu n thu c a ngân sách, v a t o i u ki n cho các doanh nghi p tích t v n u tư phát tri n nh m nuôi dư ng ngu n thu, có tính n yêu c u h i nh p qu c t . 2. B Tài chính ch trì nghiên c u trình Chính ph ban hành ch khuy n khích các doanh nghi p kinh doanh hi u qu , n p thu l i t c năm sau cao hơn năm trư c theo hư ng ư c c p l i m t ph n thu l i t c n p cao hơn năm trư c tái u tư. Quy nh vi c n nh, công khai m c thu trong 6 tháng ho c m t năm i v i h s n xu t, kinh doanh nh ; m r ng di n thu thu tiêu th c bi t i v i m t s m t hàng không khuy n khích tiêu dùng. Ny m nh vi c bán nhà thu c s h u nhà nư c nh m tăng thu cho ngân sách. ChuNn b t t các i u ki n tri n khai th c hi n Lu t Thu giá tr gia tăng và Lu t Thu thu nh p doanh nghi p t ngày 1 tháng 1 năm 1999. 3. Th c hi n chính sách tri t ti t ki m trong chi tiêu ngân sách. Ti p t c b sung, hòan ch nh các cơ ch , chính sách, nh m c, tiêu chuNn chi tiêu, b o m h p lý và phù h p v i kh năng c a ngân sách nhà nư c áp d ng th ng nh t trong c nư c. Th c hi n quy ch thNm nh giá và u th u trong vi c s d ng ngu n v n ngân sách mua s m các thi t b , v t tư có giá tr cao ho c kh i lư ng l n, các thi t b , tài s n trong các d án u tư xây d ng. H n ch t i a vi c s d ng v n ngân sách nhà nư c xây d ng m i tr s làm vi c, mua m i xe ô tô con, mua s m m i các trang b t ti n trong cơ quan hành chính s nghi p. Trên cơ s k t qu ki m kê tài s n, t ai khu v c hành chính s nghi p và ch trang b tài s n, th c hi n i u hòa tài s n gi a nơi th a sang nơi thi u s d ng có hi u qu . Trong quý I năm 1998, B trư ng B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh m c tr s làm vi c kh i công m i trong năm 1998; B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph Quy t nh s lư ng và ơn v ư c mua xe ô tô con trong năm 1998. Kinh phí xây d ng m i tr s làm vi c và mua xe ô tô con ph i n m trong d toán ngân sách ư c giao năm 1998. i v i các cơ s ào t o, khám ch a b nh thu c các T ng công ty, ngân sách nhà nư c ch h tr m t ph n (t i a không qúa 45% so v i m c ngân sách nhà nư c ang h tr năm 1997), s còn l i cho phép ơn v ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh; m c h tr c th cho t ng ơn v ư c xác nh căn c vào hi u qu s n xu t kinh doanh c a ơn v . 4. Giao d toán chi ngân sách năm 1998 cho các B , cơ quan Trung ương b ng m c 90% d toán theo phương án phân b ngân sách trung ương ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua (tr các kho n chi ti n lương và có tính ch t lương, chi tr n trong và ngoài nư c, chi vi n tr , chi u tư phát tri n, chi thư ng xuyên t ngu n v n vay và vi n tr ngoài nư c). y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n giao d toán chi ngân sách năm 1998 cho các ơn v tr c thu c b ng m c 90% (tr các kho n chi ti n lương và có tính ch t lương, chi tr n , chi u tư phát tri n, chi thư ng xuyên t ngu n v n vay và vi n tr ngoài nư c) và cho ngân
  4. sách c p dư i b ng m c 100% theo phương án phân b d toán chi ngân sách a phương ã ư c H i ng nhân dân quy t nh. Căn c vào nguyên t c trên, y ban nhân dân huy n giao cho các ơn v tr c thu c b ng 90% và cho ngân sách c p dư i b ng m c 100% theo phương án phân b d toán chi ngân sách ã ư c H i ng nhân dân quy t nh. 5. Ti p t c th c hi n cơ ch s d ng các ngu n thu l i cho ngân sách a phương (thu giao quy n s d ng t, ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c, thu t ho t ng x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, thu t qu ng cáo truy n hình,...) u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i, phát tri n nông nghi p và nông thôn, tái t o qu r ng, phát tri n qu nhà , phát tri n ngành truy n hình,... như ã th c hi n trong năm 1997. 6. Ti p t c th c hi n cơ ch thư ng vư t d toán thu v thu xu t nh p khNu và thu tiêu th c bi t cho các a phương theo nguyên t c: - i v i thu xu t nh p khNu và thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu qua biên gi i t li n, thư ng cho a phương 100% s thu vư t d toán. - i v i kho n thu thu tiêu th c bi t hàng s n xu t n i a, hàng nh p khNu và thu xu t, nh p khNu qua c a khNu ư ng bi n, ư ng hàng không Th tư ng Chính ph s quy t nh trích m t ph n theo t l (%) trên s thu vư t d toán thư ng cho a phương. S thu vư t d toán v thu xu t, nh p khNu và thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu làm căn c xét thư ng ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a d toán thu ư c giao và s th c thu i v i hàng hóa th c t có xu t, nh p khNu qua c a khNu biên gi i t li n, c a khNu ư ng bi n và c a khNu, ư ng hàng không, thu c a bàn c a a phương. S thư ng do vư t thu nêu trên ch ư c s d ng cho m c ích u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i. 7. Trên cơ s k ho ch cung ng ti n c năm 1998, giao Th ng c Ngân hàng Nhà nư c theo dõi sát di n bi n c a th trư ng i u hành k ho ch cung ng ti n phù h p v i vi c th c hi n chính sách ti n t , b o m n nh ti n t và giá c . - Có chính sách khuy n khích Ny m nh huy ng v n trong nư c nh m áp ng nhu c u v n cho n n kinh t . - Ti p t c dành m t ph n v n tín d ng ng n h n cho u tư trung, dài h n và các i tư ng ưu tiên, nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng núi, s n xu t hàng xu t khNu. - i u hành chính sách lãi su t, t giá linh ho t theo hư ng có th gi m lãi su t cho vay, n nh t giá m c c n thi t, b o m khuy n khích xu t khNu, ki m soát nh p khNu, tăng d tr qu c t và thu h p m t cân i trong cán cân thanh toán qu c t . 8. KhNn trương xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ngân hàng Nhà nư c và Lu t Các t ch c tín d ng. Ch n ch nh ho t ng c a h th ng Ngân hàng Thương m i.
  5. 9. Theo dõi sát tình hình kh ng ho ng ti n t trong khu v c và trên th gi i, áp d ng các gi i pháp ng b nh m ngăn ng a, x lý nh ng tác ng không t t n kinh t , xã h i c a nư c ta. i u 5. Lĩnh v c lưu thông v t tư hàng hóa. 1. V cơ ch i u hành xu t nh p khNu năm 1998, Th tư ng Chính ph s có Quy t nh riêng. 2. Ban hành các Ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t Thương m i. T p trung ch o th c hi n l trình c t gi m thu và h p lý hóa các m c thu , phù h p v i cam k t trong khuôn kh AFTA. 3. B Thương m i cùng các B liên quan xây d ng cơ ch i u hành, b o m các m t hàng thi t y u, nh t là i v i mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa. Ti p t c th c hi n vi c tr giá cư c v n t i i v i các m t hàng chính sách cung ng cho mi n núi và ng bào dân t c vùng cao. Nâng cao trách nhi m, vai trò c a thương nghi p qu c doanh và m ng lư i h p tác xã th trư ng nông thôn, mi n núi. i u 6. i m i qu n lý doanh nghi p nhà nư c, khuy n khích phát tri n doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác : 1. i v i doanh nghi p nhà nư c, s m hoàn thành vi c phân lo i, s p x p và t ch c l i s n xu t, kinh doanh. C ng c doanh nghi p mà Nhà nư c c n gi 100% v n ho c gi c ph n chi ph i. Các doanh nghi p nhà nư c còn l i s ư c ti n hành c ph n hóa r ng rãi. Th c hi n các bi n pháp m nh m , tích c c ti n hành c ph n hóa 150 doanh nghi p nhà nư c trong năm 1998. Nh ng doanh nghi p có quy mô nh , kinh doanh thua l kéo dài mà không c n thi t duy trì s h u Nhà nư c thì ti n hành sáp nh p, bán ho c u th u công khai cho t p th ho c cá nhân thuê, khoán kinh doanh (có th giao khoán cho t p th cán b , công nhân ti n hành kinh doanh), gi i th ho c cho phá s n theo Lu t phá s n doanh nghi p. S p x p vi c làm, gi i quy t t t s lao ng dôi dư trong các doanh nghi p nhà nư c ư c c ph n hóa, sáp nh p ho c chuy n s h u... Sơ k t mô hình T ng công ty; th c hi n các gi i pháp lành m nh hóa tình hình tài chính doanh nghi p nhà nư c; x lý d t i m n dây dưa và chi m d ng v n gi a các doanh nghi p; ánh giá l i tài s n doanh nghi p. Ban hành quy nh ki m soát chi phí và giá i v i các doanh nghi p c quy n, các T ng công ty nhà nư c; công khai hóa k t qu ho t ng tài chính c a doanh nghi p nhà nư c. 2. Khuy n khích phát tri n m nh m các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , nghiên c u quy nh thêm lo i hình công ty, m r ng i tư ng ư c quy n thành l p và góp v n vào công ty, th c hi n ăng ký kinh doanh, c p phép hành ngh nhanh chóng, th t c ơn gi n. 3. Quy nh th ng nh t ch thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c i v i doanh nghi p và vi c ki m soát trong lưu thông; ngăn ch n tình tr ng tùy ti n, gây phi n hà sách nhi u.
  6. i u 7. Lĩnh v c khoa h c công ngh : 1. Ban hành các chính sách, cơ ch kinh t khuy n khích m nh m i m i và nâng cao trình công ngh c a t nư c. S m hòan thành d th o Lu t Khoa h c và Công ngh trình Qu c h i. 2. S p x p, l a ch n và b o m các i u ki n th c hi n có hi u qu các tài nghiên c u công ngh ng d ng theo hư ng ph c v tr c ti p cho vi c nâng cao ch t lư ng s n phNm, tăng s c c nh tranh trên th trư ng trong nư c và nư c ngoài. 3. Tăng cư ng công tác ki m tra môi trư ng, tăng năng l c các tr m quan tr c môi trư ng, u tư gi i quy t m t s vùng ô nhi m môi trư ng n ng, hình thành qu môi trư ng, tăng cư ng công tác truy n thông và giáo d c môi trư ng trong các t ng l p nhân dân. i u 8. Lĩnh v c văn hóa, giáo d c, ào t o và các v n xã h i. 1. S m hoàn ch nh d án Lu t Giáo d c trình Qu c h i thông qua. M r ng hình th c dân l p và bán công ngành h c ph thông, k c ti u h c. a d ng hóa các hình th c ào t o b c i h c, khuy n khích các cơ s i h c nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam. 2. Tri n khai th c hi n chính sách h c b ng khuy n khích ngư i h c gi i và tr c p xã h i cho các h c sinh, sinh viên nghèo ư c theo h c các c p h c, b c h c. C i ti n chính sách h c phí theo hư ng xác nh khung h c phí theo vùng; h c phí thu ư c ưa vào ngân sách nhà nư c cân i l i cho ngành giáo d c. 3. Ch n ch nh và c i ti n cơ ch b o hi m y t theo hư ng m r ng i tư ng tham gia, qu n lý th ng nh t và i u hoà trong c nư c. 4. Ti p t c th c hi n các chính sách v xã h i và ch trương xã h i hóa m t s d ch v xã h i, t o cơ s pháp lý cho các t ch c, cá nhân u tư vào các công trình và các ho t ng th d c, th thao, chuy n i cơ ch qu n lý các câu l c b th d c th thao, qu n lý sân v n ng... 5. Ban hành ng b các ch , chính sách c th khuy n khích Ny m nh th c hi n ch trương xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa, xã h i ã nêu trên (ưu tiên khi c p quy n s d ng t, ưu ãi v tín d ng và v thu , m b o ch b o hi m xã h i và các quy n l i h p pháp c a nh ng cán b nhà nư c chuy n sang khu v c dân l p và khu v c tư nhân). i u 9. V các chương trình qu c gia: 1. B trư ng qu n lý chương trình qu c gia ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n m c tiêu chương trình qu c gia. B K ho ch và u tư giúp Chính ph qu n lý chung các chương trình qu c gia. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m qu n lý và t ch c th c hi n các m c tiêu, nhi m v các chương trình trên a bàn.
  7. 2. B qu n lý chương trình qu c gia xác nh nhi m v , m c tiêu c a chương trình qu c gia, xây d ng k ho ch th c hi n toàn b chương trình, tính toán các ngu n l c, các gi i pháp, hư ng d n xây d ng các d án c a chương trình, l p phương án phân b ngu n v n th c hi n chương trình m c tiêu cho t ng B , cơ quan trung ương và các a phương g i B K ho ch và u tư, B Tài chính; B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. B trư ng, Th trư ng cơ quan Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c phê duy t các d án c a chương trình qu c gia trên cơ s d toán ư c giao; xây d ng k ho ch th c hi n g i v B qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư, B Tài chính B K ho ch và u tư t ng h p chung báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. i v i các chương trình qu c gia ã có nhưng t năm 1998 không ư c x p vào danh m c chương trình qu c gia, trư c m t v n th c hi n theo cơ ch tài chính quy nh t i Quy t nh 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph , ng th i các B , ngành, a phương qu n lý chương trình khNn trương chuNn b các i u ki n t năm 1999 chuy n vào nhi m v thư ng xuyên c a các B , ngành và a phương. II. V H TH NG CH TIÊU GIAO K HO CH. i u 10. Th tư ng Chính ph giao cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty 91 các ch tiêu sau: 1. Xu t nh p khNu: T ng kim ng ch xu t khNu, nh p khNu (giao cho B Thương m i). 2. Hàng hóa, v t tư, thi t b ch y u tăng d tr qu c gia: thóc, g o, thi t b , v t tư, hàng chuyên dùng cho qu c phòng, an ninh và m t s ngành. 3. u tư xây d ng cơ b n: - T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n t p trung (v n trong nư c, v n nư c ngoài); Trong ó: v n th c hi n d án, cơ c u theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng; - Danh m c và v n u tư các d án thu c nhóm A; trong ó v n trong nư c, v n nư c ngoài. 4. Tài chính: - T ng m c chi ngân sách và các kho n chi theo lĩnh v c, trong ó chi cho các chương trình qu c gia. - T ng m c thu ngân sách nhà nư c: giao cho B Tài chính. - T ng m c thu thu xu t, nh p khNu, thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu (không k các kh an ph thu, l phí): giao cho T ng c c H i quan. i u 11. Th tư ng Chính ph giao cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các ch tiêu sau:
  8. 1. u tư xây d ng cơ b n: - T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n t p trung, trong ó v n trong nư c, v n ngoài nư c. - Danh m c và v n u tư các d án thu c nhóm A, trong ó v n trong nư c, v n nư c ngoài. 2. Tài chính: - T ng s thu ngân sách nhà nư c trên a bàn và chi ti t các kho n thu: thu tiêu th c bi t hàng n i a, thu xu t, nh p khNu, thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu, trong ó hàng qua biên gi i t li n. - T ng s chi ngân sách a phương. - B sung t ngân sách Trung ương (n u có). i u 12. Th tư ng Chính ph y quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư: 1. Hư ng d n các B , cơ quan trung uơng, a phương, các T ng công ty 91 các ch tiêu k ho ch v s n xu t, xu t nh p khNu, lưu thông v t tư hàng hóa, giáo d c, ào t o, khoa h c công ngh , nhi m v i u tra cơ b n, văn hóa và xã h i nh m b o m nh ng cân i l n c a n n kinh t qu c dân th c hi n theo úng nh hư ng k ho ch ã ra. 2. Hư ng d n v m c tiêu, nhi m v , v n c a các chương trình qu c gia cho các B , ngành và a phương. 3. Giao cho các B , các T ng công ty 91 danh m c và v n u tư các công trình, d án nhóm B, trong ó v n trong nư c, v n nư c ngoài; v n cho công tác thi t k quy ho ch, v n chuNn b u tư và v n chuNn b th c hi n d án. 4. Giao cho các a phương: v n cho công tác thi t k quy ho ch, v n chuNn b u tư, v n chuNn b th c hi n d án, cơ c u v n u tư th c hi n d án theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng, danh m c d án và v n u tư nhóm B; thông báo danh m c nh ng d án nhóm A, B c a Trung ương trên a bàn. 5. i v i v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c, B K ho ch và u tư giao danh m c và m c v n cho t ng d án thu c nhóm A, thông báo danh m c các d án thu c nhóm B và giao t ng s v n c a các d án thu c nhóm B, C cho các B , ngành, a phương; (sau khi ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh t ng m c v n, i tư ng, lãi su t và cơ ch cho vay). i u 13. Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B Tài chính: 1. Giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c cho các cơ quan trung ương ngoài các B , cơ quan do Th tư ng Chính ph ã tr c ti p giao.
  9. 2. Hư ng d n các B , ngành, a phương, T ng công ty 91 các ch tiêu thu, chi ngân sách nhà nư c bao g m c d toán chi các chương trình qu c gia, nh m b o m th c hi n d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua và Th tư ng Chính ph giao. III. V CH O VÀ I U HÀNH TH C HI N K HO CH. i u 14. Trên cơ s nh ng ch trương, bi n pháp i u hành k ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua, các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i xây d ng chương trình k ho ch c th c a B , ngành, a phương mình i u hành th c hi n. ng th i c th hóa và hư ng d n nh ng v n thu c B , ngành và a phương ph trách th c hi n th ng nh t trong c nư c. Ngay t u năm, các B , các ngành l p chương trình nghiên c u xây d ng và ban hành các cơ ch chính sách thu c ph m vi B ph trách nhanh chóng ưa vào th c hi n trong năm 1998. i u 15. Th c hi n ch giao ban hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch gi a m t s cơ quan, do B trư ng B K ho ch và u tư ch trì, k p th i xu t các gi i pháp kh c ph c nh ng v n n y sinh nh m b o m th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i theo Ngh quy t c a Qu c h i . Th c hi n t t s ph i h p công tác gi a các B , ngành trong t ng v n ư c phân công c th dư i s ch o th ng nh t c a Chính ph . i u 16. Các B , ngành, a phương ph i th c hi n ch báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch trên m t s lĩnh v c ch y u: s n xu t, xây d ng cơ b n, thu - chi ngân sách, ti n t , xu t nh p khNu, lưu thông v t tư hàng hóa, l m phát... g i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, T ng c c Th ng kê ch m nh t trư c ngày 22 hàng tháng. i v i các T ng công 91, ngoài vi c g i báo cáo n các cơ quan nói trên còn ph i g i báo cáo cho B qu n lý ngành. i v i báo cáo quý, c n ph i ánh giá các m t làm ư c và chưa làm ư c, phân tích sâu hơn v nguyên nhân, ki n ngh bi n pháp i u hành k ho ch. Trên cơ s báo cáo c a các B , ngành, a phương, B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph vào ngày 25 hàng tháng. IV. I U KHO N THI HÀNH. i u 17. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c các T ng công ty 91, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản