Quyết định số 118/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 118/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2001/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2001/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 118/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH V/V ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 26, pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v lh c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH: i u 1. Cho ăng ký c cách m t lo i thu c tr sâu vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t nam (có danh m c kèm theo). i u 2. Vi c xu t khNu, nh p khNu lo i thu c b o v th c v t ban hành trong quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 46/2001/Q -TTg ngày 04/04/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu hàng hoá th i kỳ 2001- 2005. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau l5 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 4. Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng v khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH VÀO DANH M CTHU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 118/2001/QĐ-BNN ngày 21/12/2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) S TT Tên thương ph m xin Tên ho t ch t M c đích xin Tên t đăng ký đăng ký ch c Thu c tr sâu 1 Dihet 60 WP Imidacloprid 2% tr r y h i lúa Công ty + Nereistoxin 58 TNHH B ch % Long, Hà N i
Đồng bộ tài khoản