intTypePromotion=3

Quyết định số 1181/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 1181/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1181/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1181/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1181/QĐ-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NHI M V ĐI U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NGTHÀNH PH BUÔN MA THU T, T NH Đ K L K Đ N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 47/TTr-BXD ngày 22 tháng 8 năm 2006 v vi c phê duy t nhi m v i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Buôn Ma Thu t, t nh k L k n năm 2025, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t nhi m v i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Buôn Ma Thu t, t nh k L k n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi, ranh gi i quy ho ch Ph m vi nghiên c u i u ch nh quy ho ch xây d ng trong ranh gi i hành chính c a toàn thành ph , v i t ng di n tích t nhiên 37.718 ha. 2. Tính ch t c a thành ph Buôn Ma Thu t - Là ô th h t nhân vùng Tây Nguyên, có tác d ng thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i toàn vùng; là trung tâm giáo d c ào t o, y t , d ch v , du l ch, th d c th thao c p vùng; - Là trung tâm chính tr , kinh t , văn hoá, giáo d c, khoa h c k thu t c a t nh k L k; - Là u m i giao thông liên vùng, t o i u ki n phát tri n giao lưu kinh t , văn hoá, xã h i gi a Tây nguyên v i các vùng trong c nư c và qu c t ; - Có v trí c bi t quan tr ng v an ninh, qu c phòng. 3. Quy mô
  2. a) Quy mô dân s - Quy mô dân s n năm 2015 kho ng 420.000 ngư i; trong ó dân s n i thành kho ng 280.000ngư i; - n năm 2025 kho ng 550.000 ngư i; trong ó dân s n i thành kho ng 400.000ngư i. b) Quy mô t ai t xây d ng ô th n năm 2015 kho ng 6130 ha; n năm 2025 kho ng 8.000 ha. 4. nh hư ng phát tri n không gian và phân khu ch c năng a) Hư ng phát tri n ô th Hư ng phát tri n ch y u c a thành ph : ông, ông B c, Nam và ông Nam; g n k t v i các trung tâm văn hóa, th d c th thao, giáo d c, ào t o c p vùng và các buôn làng truy n th ng. b) Phân khu ch c năng - H th ng trung tâm: + H th ng trung tâm hành chính phân theo c p t nh, c p thành ph và c p khu ; + H th ng trung tâm chuyên ngành phân theo c p vùng liên t nh, vùng t nh và c p ô th ; + Mô hình h th ng trung tâm ô th ph i áp ng yêu c u theo tính ch t ô th ã ư c xác nh; + Phát tri n h th ng cây xanh k t h p v i trung tâm văn hoá, th d c, th thao; xác nh quy mô áp ng ph c v c p vùng; + Xác nh v trí, tính ch t ch c năng, quy mô c a các trư ng i h c, trung tâm ào t o, vi n nghiên c u, trung tâm y t c p vùng, c p t nh, c p thành ph và các trung tâm ch c năng chuyên ngành khác. Hình thành m t s khu ch c năng và trung tâm m i như: trung tâm h i ch tri n lãm, l h i truy n th ng văn hoá c ng chiêng Tây Nguyên, trư ng quay phim, công viên r ng, vư n thú v.v.. - Các khu : + i v i khu ph cũ: ch nh trang, c i t o, hoàn thi n h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i ô th , phù h p v i i u ki n phát tri n c a t ng giai o n. Nâng c p, c i t o các buôn làng truy n th ng trong thành ph , t o s c thái riêng c a vùng Tây Nguyên; + i v i khu xây d ng m i: phát tri n các khu ô th m i hi n i, ng b , v i k t c u h t ng theo tiêu chí c a ô th lo i 1; t ch c các khu nhà vư n;
  3. + Nghiên c u gi i pháp duy trì b o v và phát tri n các buôn làng truy n th ng trong ô th , phát huy giá tr ki n trúc truy n th ng vùng Tây Nguyên, m b o cân b ng sinh thái và v sinh môi trư ng; - Khu công nghi p, kho tàng: xây d ng khu công nghi p, kho tàng t p trung ngoài ô th ; phát tri n các khu ti u th công nghi p c a thành ph , m b o không gây ô nhi m môi trư ng ô th . c) T ch c không gian ki n trúc - i v i khu ô th cũ : c i t o nâng c p và ch nh trang; - i v i các khu ô th m i : xây d ng hi n i, mang b n s c ô th vùng Tây Nguyên; - i v i khu v c ven ô : c i t o, xây d ng các buôn làng truy n th ng, các khu nhà vư n; phát huy b n s c ki n trúc truy n th ng, g n k t v i a hình t nhiên, t o không gian ki n trúc c nh quan mang tính c thù vùng Tây Nguyên. 5. nh hư ng quy ho ch h th ng k thu t h t ng Áp d ng tiêu chuNn quy ph m theo tiêu chí ô th lo i 1 ư c quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th . 6. S n phNm quy ho ch H sơ Quy ho ch chung xây d ng th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. 7. Ti n th c hi n - Phê duy t nhi m v thi t k quy ho ch: tháng 9 năm 2006; - Kh o sát, th c a, thu th p tài li u, b n : tháng 9 năm 2006 n tháng 11 năm 2006; - Nghiên c u l p án: tháng 12 năm 2006 n tháng 5 năm 2007; - Báo cáo l y ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan: tháng 6 năm 2007; - Hoàn thi n h sơ, báo cáo thNm nh: tháng 7 năm 2007 n tháng 8 năm 2007; - Hoàn thi n h sơ và trình phê duy t: tháng 9 năm 2007. 8. T ch c th c hi n - Cơ quan ch u tư: y ban nhân dân t nh k L k;
  4. - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: y ban nhân dân thành ph Buôn Ma Thu t; - Cơ quan thNm nh: B Xây d ng; - Cơ quan trình duy t: B Xây d ng và y ban nhân dân t nh k L k; - Cơ quan phê duy t: Th tư ng Chính ph . i u 2. Giao y ban nhân dân t nh k L k: - T ch c l p án i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Buôn Mê Thu t n năm 2025; - Ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo Quy ho ch ư c duy t; - T ch c l p, phê duy t các quy ho ch chi ti t và d án u tư theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; y ban nhân dân t nh k L k; y ban nhân dân thành ph Buôn Ma Thu t và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; - UBND t nh k L k; - UBND TP Buôn Ma Thu t; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, các V : KTTH, NN, P, TH, Công báo; Nguy n Sinh Hùng - Lưu: VT, CN (3b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản