Quyết định số 119/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 119/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 thành Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 119/1999/QĐ-BNN- Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 1999 TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG THUỶ LỢI 333 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 44/1999/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam) gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 1.1. Giá trị thực tế của Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01-01-1999 là: 1.687.743.171 đồng (một tỷ, sáu trăm tám bảy triệu, bảy trăm bốn ba nghìn, một trăm bảy mốt đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty là: 568.825.282 đồng (năm trăm sáu tám triệu, tám trăm hai năm nghìn, hai trăm tám hai đồng). 1.2. Vốn Điều lệ của công ty cổ phần là: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Tổng số vốn này được chia thành 10.000 cổ phần, cơ cấu như sau: - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 7.000 cổ phần, bằng 70 % vốn Điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty: 3.000 cổ phần, bằng 30 % vốn Điều lệ. 1.3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty:
  2. - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty 3.792 cổ phần (ba nghìn, bảy trăm chín hai cổ phần). Phần giá trị được ưu đãi là: 113.760.000 đồng (một trăm mười ba triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty trả dần: 758 cổ phần (bảy trăm năm tám cổ phần). Giá trị trả dần là: 53.060.000 đồng (năm ba triệu, sáu mươi ngàn đồng). 1.4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng số tiền bán cổ phần như sau: - Trợ cấp cho người lao động dôi dư: 38.730.830 đồng (ba tám triệu, bảy trăm ba mươi nghìn, tám trăm ba mươi đồng). - Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động:24.000.000 (hai bốn triệu đồng). Quản lý tiền bán cổ phần và khi sử dụng số tiền trên đây, Doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Điều 2. Chuyển Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 thành công ty cổ phần với những đặc trưng sau đây: 2.1. -Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thăng. - Tên gọi tăt băng tiếng Việt: Công ty cổ phần Quyết Thăng. - Tên giao dịch quốc tế: QUYET THANG CONSTRUCTION STOCK COMPANY. 2.2. Trụ sở giao dịch: Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk. 2.3. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông , thuỷ lợi và kiến trúc. Điều 3. Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng và Luật công ty. Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng. Từ thời điểm bàn giao, quyết định về thành lập Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 hết hiệu lực thi hành.
  3. Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 740/QĐ/BNN-TCCB ngày 08-3-1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có hiệu lực thi hành từ ngày 08-3-1999. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản