Quyết định số 12/1999/QĐ-CHK-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/1999/QĐ-CHK-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/1999/QĐ-CHK-TCCB về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Trung - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/1999/QĐ-CHK-TCCB

 1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1999/Q -CHK-TCCB Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 1999 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HKDD VI T NAM S 12/1999/Q -CHK-TCCB NGÀY15 THÁNG 5 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A C M C NG HÀNG KHÔNG MI N TRUNG -DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG CÔNG ÍCH C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph v doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; Căn c các Quy t nh s 113/1998/Q -TTg ngày 6 tháng 7 năm 1998, s 258/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 1998 và s 16/1999/Q -TTg ngày 6 tháng 2 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v chuy n các C m c ng hàng không mi n B c, mi n Trung, mi n Nam thành doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; Xét ngh c a ng chí Trư ng ban T ch c Cán b -Lao ng và ng chí T ng Giám c C m c ng hàng không mi n Trung, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l t ch c và ho t ng c a C m c ng hàng không mi n Trung-Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích"-C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 15 tháng 5 năm 1999. i u 3: Các ng chí Trư ng ban T ch c Cán b -Lao ng C c Hàng không dân d ng, T ng Giám c C m c ng hàng không mi n Trung, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Ti n Sâm ( ã ký)
 2. I UL T CH C VÀ HO T NG C A C M C NG HÀNG KHÔNG MI N TRUNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/1999/Q -CHK-TCCB ngày 15 tháng 5 năm1999 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: C m c ng Hàng không mi n Trung (dư i ây g i t t là C m c ng) là doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p t i Quy t nh s 113/1998/Q -TTg ngày 06/07/1998, Quy t nh s 258/1998/Q - TTg ngày 31/12/1998 và Quy t nh s 16/1999/Q -TTg ngày 06/02/1999. C m c ng tr c thu c C c Hàng không dân d ng g m có các ơn v thành viên, ư c phân công m nhi m m t s nhi m v trong lĩnh v c qu n lý, khai thác c ng Hàng không qu c t à N ng và các c ng Hàng không a phương th c hi n nhi m v Nhà nư c giao. i u 2: C m c ng có các nhi m v ch y u sau: 1. Qu n lý và khai thác các C ng Hàng không trong khu v c theo qui nh c a pháp lu t; Th c hi n thu các kho n phí, giá theo qui nh c a Nhà nư c; Là ch u tư các công trình, án s a ch a, c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i theo qui nh c a pháp lu t và phân c p c a C c Hàng không dân d ng; 2. Cung ng ho c t ch c cung ng các d ch v hàng không, d ch v công c ng t i C ng Hàng không theo ơn t hàng c a Nhà nư c, theo giá và khung giá do Nhà nư c qui nh; 3. Qu n lý và khai thác m t t, m t nư c và các công trình khác thu c k t c u h t ng thu c quy n qu n lý và s d ng c a C m c ng ho c giao như ng quy n s d ng, khai thác cho các ơn v , các doanh nghi p, các t ch c và cá nhân ho t ng trong khu v c c ng Hàng không theo quy nh c a Nhà nư c và theo giá, khung giá do Nhà nư c qui nh; 4. Ch trì ph i h p, hi p ng v i các cơ quan, ơn v , các t ch c và cá nhân ho t ng t i c ng Hàng không và chính quy n a phương trong vi c b o m an ninh, an toàn, i u hòa, hi u qu , tr t t công c ng, v sinh môi trư ng, ch ng xâm nh p, can thi p b t h p pháp các ho t ng Hàng không dân d ng và tàu bay dân d ng; Th c hi n công tác khNn nguy, c u n n t i C ng Hàng không và khu v c lân c n; 5. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n, phương án khai thác, chương trình an ninh Hàng không c a các c ng Hàng không trong khu v c trình C c trư ng C c Hàng không dân d ng phê duy t và t ch c th c hi n; 6. Xây d ng các án, k ho ch phát tri n nâng c p, m r ng, xây d ng m i cơ s h t ng c ng Hàng không; phát tri n ngu n nhân l c; i m i trang thi t b ; ng d ng các thành t u khoa h c - Công ngh , k năng qu n lý, công ngh m i; các d án h p
 3. tác liên doanh v i trong và ngoài nư c trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n; 7. T ch c ki m tra, giám sát và th c hi n các gi i pháp b o v môi trư ng nh m kh c ph c vi c ô nhi m môi trư ng do các ho t ng t i C ng Hàng không gây ra; Ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c b o v môi trư ng liên quan n ho t ng qu n lý, khai thác c ng Hàng không; 8. m b o an ninh, an toàn tuy t i cho hành khách, hàng hóa và t u bay t i các c ng Hàng không trong khu v c qu n lý; i u 3:C m c ng có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam; 2. Tên g i: C m c ng Hàng không mi n Trung Tên giao d ch qu c t : Middle Airports Authority Tên vi t t t: MAA 3. Tr s chính c a C m c ng t t i C ng Hàng không Qu c t à N ng - Thành ph à N ng; 4. i u l t ch c và ho t ng; B máy qu n lý và i u hành; Các ơn v thành viên; 5. V n và tài s n do Nhà nư c giao; Ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n do C m c ng qu n lý; 6. Con d u, ư c m tài kho n t i các ngân hàng trong nư c, nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; 7. Nghĩa v th c hi n ch tài chính, k toán; Các qu t p trung theo quy nh c a pháp lu t. i u 4:C m c ng ch u s qu n lý tr c ti p c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Ch u s qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i tư cách là cơ quan qu n lý Nhà nư c và theo lĩnh v c thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 5:T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong C m c ng ư c t ch c và ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u l và các quy nh c a ng C ng s nVi t Nam. T ch c Công oàn, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và các t ch c xã h i khác trong C m c ng ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t và i u l c a các t ch c ó. Chương 2
 4. QUY N VÀ NGHĨA V C A C M C NG M C I. QUY N C A C M C NG i u 6: 1. ư c qu n lý, s d ng v n, t ai, vùng nư c, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t th c hi n m c tiêu, nhi m v theo ch tiêu k ho ch và các nhi m v khác ư c Nhà nư c giao; 2. ư c giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà C m c ng ã nh n c a Nhà nư c; i u ch nh nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành viên trong trư ng h p c n thi t, phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn C m c ng; 3. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh v an ninh, an toàn Hàng không; ình ch vi c xây d ng các công trình, l p t các trang thi t b , tr ng cây trong khu v c c ng Hàng không và khu v c lân c n vi ph m quy ho ch, quy ch tĩnh không, uy hi p, gây m t an toàn, nh hư ng n ho t ng bay t i c ng Hàng không; 4. ư c u tư liên doanh, liên k t, vay v n, góp v n c ph n theo quy nh c a pháp lu t sau khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n cho phép; 5. ư c chuy n như ng, thay th , cho thuê, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a C m c ng trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n, phù h p v i các qui nh c a pháp lu t và ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n cho phép; 6. i m i công ngh , trang thi t b chuyên ngành t i C ng Hàng không áp ng yêu c u v an ninh, an toàn và hi n i hoá. i u 7: Quy n t ch c qu n lý, cung ng các d ch v và kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý và i u hành m b o qu n lý, cung ng, t ch c cung ng các d ch v và s n xu t kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v ư c giao; 2. Cung ng ho c t ch c cung ng các d ch v hàng không, d ch v công c ng t i C ng Hàng không; t ch c m r ng ph m vi cung ng các d ch v và s n xu t kinh doanh trong m t s lĩnh v c khác trên cơ s t n d ng có hi u qu các ngu n l c c a C m c ng theo yêu c u c a th trư ng, nhưng không nh hư ng n vi c th c hi n các ch tiêu k ho ch Nhà nư c giao ho c làm thay i v n, tài s n c a ho t ng công ích (Chi ti t t i ph l c 1) theo quy t nh c a C c Hàng không dân d ng và ph i ư c c p có thNm quy n cho phép; 3. Tham gia xây d ng và trình c p có thNm quy n phê duy t các phí, khung giá ho c giá cung c p các d ch v hàng không, d ch v công c ng t i c ng hàng không; 4. Xây d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương trên cơ s quy nh c a ngành và c a Nhà nư c trình C c Hàng không dân d ng phê duy t và t ch c th c hi n;
 5. 5. T ch c th c hi n vi c tuy n ch n, thuê, b trí s d ng, ào t o lao ng theo quy nh c a pháp lu t và c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; L a ch n các hình th c tr lương, thư ng và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; Quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương ư c duy t, hi u qu ho t ng c a C m c ng và m c c ng hi n c a ngư i lao ng; 6. ư c quan h v i các cơ quan trung ương, a phương th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao; ư c m i và ti p các t ch c, cá nhân nư c ngoài có quan h công tác trong lĩnh v c qu n lý, khai thác C ng Hàng không dân d ng; ư c c cán b , nhân viên c a C m c ng ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan theo quy nh v qu n lý oàn ra, oàn vào và phân c p c a C c Hàng không dân d ng, c a Nhà nư c; 7. ư c ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t v i các i tác trong và ngoài nư c theo quy nh c a C c Hàng không dân d ng và pháp lu t; 8. ư c xu t nh p khNu tr c ti p các trang thi t b , v t tư, phương ti n chuyên ngành ph c v ho t ng khai thác C ng Hàng không sau khi ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; ư c thi t k , thi công, l p t các trang thi t b chuyên ngành; T ch c duy tu b o dư ng, s a ch a c ng Hàng không, các trang thi t b chuyên ngành và các thi t b khác c a C ng Hàng không; Nghiên c u s n xu t các linh ki n, ph tùng, trang thi t b chuyên ngành thay th nh p khNu, áp ng nhu c u s d ng trong nư c và xu t khNu. i u 8: Quy n qu n lý tài chính: 1. ư c Nhà nư c u tư v n ban u và b sung v n (n u có) hoàn thành nhi m v công ích theo ch tiêu k ho ch ư c Nhà nư c giao; ư c s d ng v n và các qu c a C m c ng ph c v k p th i nhu c u cung ng các s n phNm và d ch v t i C ng Hàng không theo nguyên t c b o toàn và có hi u qu ; 2. ư c huy ng v n, g i v n liên doanh, vay v n u tư chi u sâu và t ch c ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u Nhà nư c, phù h p quy nh c a pháp lu t và ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép; ư c trích l p, qu n lý và s d ng các quĩ t p trung theo quy nh c a Nhà nư c; ư c thu phí, l phí t i c ng Hàng không và ư c s d ng phí, l phí ph c v ho t ng c a ơn v theo quy nh c a Nhà nư c; ư c hư ng các ch tr c p, tr giá, ưu ãi u tư và tái u tư, cũng như các ch ưu ãi khác theo quy nh c a Nhà nư c i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; 6. ư c xu t, ki n ngh v i Nhà nư c và các c p có thNm quy n v các gi i pháp, cơ ch , chính sách, ch qu n lý tài chính áp d ng i v i C m c ng;
 6. 7. ư c Nhà nư c tr c ti p u tư các h ng m c công trình tr ng i m theo quy nh c a Nhà nư c; Là ch u tư các công trình theo phân c p qu n lý c a Nhà nư c và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 9: C m c ng có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M C II. NGHĨA V C A C M C NG i u 10: 1. S d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n, các tài nguyên, t ai, vùng nư c và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cung c p các s n phNm ho c d ch v công ích cho các i tư ng theo khung giá ho c giá do Nhà nư c quy nh; 2. Thanh toán các kho n n ghi trong b ng cân i k toán c a C m c ng t i th i i m chuy n i thành doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích ho c các kho n n phát sinh trong quá trình ho t ng c a C m c ng; Tr các kho n tín d ng qu c t mà C m c ng s d ng theo quy t nh c a Chính ph ; Các kho n tín d ng do C m c ng tr c ti p vay ho c u quy n cho các ơn v thành viên vay s d ng cho các ho t ng kinh doanh ngoài ch c năng chính c a C m c ng; óng niên li m ICAO hàng năm theo quy nh c a C c HKDD. i u 11: Nghĩa v qu n lý ho t ng công ích và ho t ng s n xu t, kinh doanh khác t i các c ng Hàng không như sau: 1. Qu n lý, khai thác các C ng Hàng không b o m cung ng d ch v hàng không, d ch v công c ng ti n l i, văn minh, l ch s theo các quy nh, quy ch c a Nhà nư c và các tiêu chuNn, khuy n cáo th c hành c a t ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO) nh m b o m an ninh, an toàn, i u hoà và hi u qu cho các ho t ng t i c ng Hàng không; 2. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; Ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng c a C m c ng và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do C m c ng cung c p; 3. Xây d ng k ho ch phát tri n dài h n, trung h n và hàng năm, các phương án u tư phát tri n, phương án khai thác c a C m c ng phù h p v i quy ho ch phát tri n t ng th c a ngành Hàng không dân d ng Vi t nam, v i nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng trình c p có thNm quy n phê duy t; 4. Th c hi n y các nhi m v ho c ơn t hàng do Nhà nư c giao; T ch c th c hi n các h p ng kinh t ã ký v i các i tác; 5. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý, s d ng các ngu n thu t ho t ng c a C m c ng, các ho t ng ph tr , t chuy n như ng, thanh lý tài s n
 7. và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a C m c ng sau khi ã kh u hao các kho n chi phí ho t ng; 6. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý C m c ng; Xây d ng n i qui lao ng theo qui nh c a pháp lu t, ăng ký v i cơ quan qu n lý lao ng a phương, t ch c th c hi n và công b công khai trong C m c ng; 7. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia; 8. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ và báo cáo b t thư ng theo quy nh, yêu c u c a C c HKDD và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; Ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo; 9. Ch u s ki m tra, thanh tra c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; Tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan Tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 12: Các nghĩa v khác: T ch c th c hi n ch , quy nh v qu n lý và s d ng v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ch ki m toán và các ch tài chính khác i v i doanh nghi p công ích do Nhà nư c quy nh; Ch u trách nhi m v tính xác th c các ho t ng tài chính c a C m c ng; Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm và các thông tin v ho t ng c a C m c ng theo quy nh c a Nhà nư c i v i Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích; Th c hi n y các nghĩa v i v i ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; Th c hi n m t s nhi m v qu n lý chuyên ngành do C c trư ng C c Hàng không dân d ng u quy n. Chương 3 T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 13: 1. T ng giám c do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng; T ng giám c C m c ng Hàng không mi n Trung kiêm giám c C ng Hàng không qu c t à N ng. T ng giám c là i di n pháp nhân c a C m c ng, là ngư i có quy n qu n lý, i u hành cao nh t trong C m c ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Hàng không dân d ng và trư c pháp lu t v k t qu i u hành ho t ng c a C m c ng.
 8. T ng giám c ư c C c trư ng C c Hàng không dân d ng y quy n th c hi n m t s nhi m v qu n lý Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; 2. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c, i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a C m c ng theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c v nhi m v ư c phân công; 3. K toán trư ng C m c ng giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác tài chính, k toán, th ng kê c a C m c ng, có các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t; 4. Các văn phòng, phòng chuyên môn nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp T ng giám c qu n lý, i u hành công vi c. i u 14: T ch c cơ quan giúp T ng giám c g m: 1. Văn phòng C ng v . 2. Văn phòng C m c ng. 3. Phòng Kinh t - K ho ch. 4. Phòng Tài chính, k toán. 5. Phòng T ch c cán b - Lao ng ti n lương. 6. Phòng K thu t - Công ngh . 7. Văn phòng ng - oàn. i u 15: T ng Giám c có các nhi m v và quy n h n sau: 1. Ký nh n v n (k c n ), t ai, vùng nư c, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho C m c ng; Quy t nh giao các ngu n l c ã nh n c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên theo quy nh t i i u l t ch c và ho t ng c a C m c ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, m b o úng pháp lu t; Ki n ngh c p có thNm quy n phương án i u ch nh v n và ngu n l c khác khi giao l i cho các ơn v thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c tăng, gi m v n; 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n ư c Nhà nư c giao; Xây d ng phương án huy ng v n, trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n; 3. Xây d ng k ho ch phát tri n dài h n, trung h n và hàng năm, các d án u tư phát tri n cơ s h t ng c ng Hàng không, phát tri n ngu n nhân l c, i m i trang thi t b , ng d ng các thành t u khoa h c công ngh , dây chuy n công ngh m i, h p tác liên doanh v i trong và ngoài nư c trình c p có thNm quy n phê duy t, t ch c th c hi n có hi u qu các k ho ch, d án ó;
 9. 4. Qu n lý và i u hành các ho t ng c a C m c ng theo phân c p và ch u trách nhi m v k t qu ho t ng c a C m c ng; T ch c th c hi n các nhi m v , ơn t hàng c a Nhà nư c giao cho C m c ng; Báo cáo C c Hàng không dân d ng và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng c a C m c ng theo quy nh c a Nhà nư c và C c Hàng không dân d ng; 5. Xây d ng và trình C c trư ng C c Hàng không dân d ng phê duy t, quy t nh các phương án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v thành viên và b máy giúp vi c c a c m c ng; Quy nh ch c năng, nhi m v , i u l t ch c và ho t ng các ơn v thành viên c a C m c ng; 6. ngh C c trư ng C c Hàng không dân d ng b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, i u ng, c i, công tác, h c t p... trong và ngoài nư c i v i Phó T ng giám c, k toán trư ng và các ch c danh khác theo phân c p qu n lý cán b c a C c Hàng không dân d ng; 7. Xây d ng và ban hành các quy ch lao ng, quy ch v ti n lương, ti n thư ng, khen thư ng, k lu t và các văn b n quy nh khác áp d ng trong C m c ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t; 8. T ch c th c hi n các nhi m v , k ho ch, ơn t hàng do Nhà nư c giao; Ch u s ki m tra giám sát c a C c Hàng không dân d ng và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v qu n lý và i u hành c a mình; 9. Ch trì gi i quy t nh ng vư ng m c gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c t i c ng Hàng không và t m th i óng c a c ng Hàng không không quá 24 gi khi có tình hu ng b t tr c, ng th i ph i báo cáo ngay cho C c trư ng C c Hàng không dân d ng và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ph i h p gi i quy t; 10. Xây d ng và ban hành n i quy phòng gian, b o m t trong ho t ng c a C m c ng, b o v các thông tin kinh t - K thu t n i b , bí m t qu c gia theo quy nh c a pháp lu t áp d ng th ng nh t trong toàn C m c ng; 11. T ch c và th c hi n công tác tìm ki m, c u n n Hàng không theo quy nh c a U ban thư ng tr c tìm ti m - C u n n Hàng không dân d ng và U ban qu c gia tìm ki m - C u n n trên không, trên bi n và ch u s ch o, phân công c a các U ban này; 12. Ph i h p v i các ơn v quân i trong qu n lý, b o v và khai thác các c ng Hàng không dùng chung. Chương 4 T P TH NGƯ I LAO NG TRONG C M C NG i u 16: i h i công nhân viên ch c c a C m c ng là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý C m c ng; i h i công nhân viên ch c có các quy n sau ây:
 10. 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th gi a m t bên là ngư i lao ng ho c ngư i i di n t p th lao ng , m t bên là T ng giám c C m c ng ho c giám c các ơn v thành viên theo u quy n c a T ng giám c; 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong C m c ng; 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu ho t ng, kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a C m c ng. i u 17: i h i công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t nam. i u 18: Các t ch c oàn th và cá nhân ngư i lao ng ư c quy n ph n ánh, ki n ngh , khi u n i, t cáo v i các c p có thNm quy n trong và trên C m c ng theo quy nh c a pháp lu t v nh ng v n c a C m c ng, nhưng c m các t ch c, oàn th và cá nhân t ch c ình công, bãi công, lãn công ho c các bi u hi n ch ng i trái pháp lu t khác trong C m c ng. Chương 5 ƠN VN THÀNH VIÊN C A C M C NG i u 19: 1. C m c ng có các ơn v thành viên t i th i i m thành l p như sau: a. C ng Hàng không Nha Trang. - Tên giao d ch qu c t : Nha Trang Airport - Vi t t t: NHA - Tr s : C ng Hàng không Nha Trang - Thành ph Nha Trang - T nh Khánh Hòa. b. C ng Hàng không Phú Bài: - Tên giao d ch qu c t : Phu Bai Airport. - Vi t t t: HUI - Tr s : C ng Hàng không Phú Bài -T nh Th a Thiên Hu c. C ng Hàng không Tuy Hoà - Tên giao d ch qu c t : Tuy Hoa Airport - Vi t t t: TBB
 11. - Tr s : C ng Hàng không Tuy Hoà - T nh Phú Yên d. C ng Hàng không Plâyku: - Tên giao d ch qu c t : Pleiku Airport - Vi t t t: PXV - Tr s : C ng Hàng không Plâyku - T nh Gia Lai e. C ng Hàng không Phù Cát: - Tên giao d ch qu c t : Phu Cat Airport - Vi t t t: VIH - Tr s : C ng Hàng không Phù Cát - T nh Bình nh f. Trung tâm khai thác ga à N ng - Tên giao d ch qu c t : à N ng Terminal Operation Centre - Vi t t t: DTOC - Tr s : C ng Hàng không qu c t à N ng - Thành ph à N ng g. Trung tâm khai thác khu bay: - Tên giao d ch qu c t : Airfield Operation Centre - Vi t t t: AOC - Tr s : C ng Hàng không qu c t à N ng - Thành ph à N ng h. Trung tâm An ninh hàng không: - Tên giao d ch qu c t : Aviation Security Centre - Vi t t t: ASC - Tr s : C ng Hàng không qu c t à N ng - Thành ph à N ng i. Trung tâm khNn nguy - C u n n Hàng không: - Tên giao d ch qu c t : Aviation Emergency - Rescue Centre - Vi t t t: AERC - Tr s : C ng Hàng không qu c t à N ng - Thành ph à N ng
 12. k. Trung tâm d ch v k thu t Hàng không: - Tên giao d ch qu c t : Aviation Technical Services Centre - Vi t t t: ATSC - Tr s : C ng Hàng không qu c t à N ng - Thành ph à N ng Các ơn v thành viên c a C m c ng có con d u, ư c m tài kho n t i ngân hàng phù h p nhi m v quy n h n ư c giao, ho t ng theo phương th c h ch toán ph thu c, phù h p v i các quy nh c a Pháp lu t và i u l c a C m c ng. i u 20: Các ơn v thành viên h ch toán ph thu c có quy n: 1. T ch ho t ng theo phân c p c a C m c ng, ch u s ràng bu c v nghĩa v và quy n l i i v i C m c ng; C m c ng ch u trách nhi m cu i cùng v các nghĩa v tài chính phát sinh do s cam k t c a các ơn v này; 2. ư c ký k t các h p ng kinh t , ư c ch ng th c hi n các ho t ng cung ng d ch v ho c s n xu t kinh doanh, ho t ng tài chính, t ch c và nhân s theo phân c p c a C m c ng; Quy n h n, nhi m v c a các ơn v thành viên ư c c th hoá trong quy t nh thành l p, i u l T ch c và ho t ng c a các ơn v này. Chương 6 TÀI CHÍNH C A C M C NG i u 21: C m c ng th c hi n ch h ch toán t p trung, t ch tài chính trong cung ng các d ch v công c ng, d ch v Hàng không và các ho t ng kinh doanh khác phù h p v i Lu t doanh nghi p Nhà nư c, các quy nh i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích, các quy nh khác c a pháp lu t và i u l c a C m c ng. i u 22: 1. V n i u l c a C m c ng g m có: a. V n ư c Nhà nư c giao t i th i i m chuy n i C m c ng thành doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; b. V n Nhà nư c u tư b sung cho C m c ng (n u có); c. Ph n trích l i t k t qu ho t ng c a C m c ng b sung v n và các ngu n v n khác (n u có). 2. Khi có s tăng gi m v n i u l , C m c ng ph i i u ch nh k p th i trong b ng cân i k toán và công b v n i u l c a C m c ng ã ư c i u ch nh. i u 23: Các Qu c a C m c ng:
 13. C m c ng ư c trích l p, qu n lý và s d ng các qu (Qu u tư phát tri n; Qu d phòng tài chính; Qu khen thư ng và qũy phúc l i;...) theo quy nh c a pháp lu t b o m cho quá trình ho t ng và phát tri n c a C m c ng t hi u qu cao. i u 24: T ch v tài chính c a C m c ng: 1. C m c ng ho t ng trên nguyên t c t ch v tài chính, có trách nhi m b o toàn và phát tri n các ngu n v n ho t ng c a C m c ng, k c ph n v n góp vào các doanh nghi p khác; 2. Ch u trách nhi m thanh toán các kho n n ghi trong b ng cân i k toán c a C m c ng và các cam k t tài chính khác (n u có); 3. Th c hi n ki m tra giám sát các ho t ng tài chính trong toàn C m c ng; 4. M i quan h tín d ng (vay, cho vay và mua, bán hàng tr ch m, b o lãnh) gi a C m c ng v i i tác bên ngoài C m c ng ph i tuân theo s phân c p v h n m c i v i m t l n vay và t ng dư n các l n vay theo quy nh c a Nhà nư c; 5. C m c ng có trách nhi m xây d ng, trình, ăng ký k ho ch tài chính và các báo cáo tài chính, b ng cân i k toán c a C m c ng báo cáo v i C c Hàng không dân d ng và các c p có thNm quy n và t ng quy t toán hàng năm v i Nhà nư c; Vi c ki m tra và phê duy t quy t toán hàng năm c a C m c ng ư c ti n hành theo quy nh c a Nhà nư c; 6. C m c ng có trách nhi m n p các kho n thu và các kho n n p khác theo pháp lu t hi n hành; ư c s d ng ph n lãi sau khi hoàn thành nghĩa v n p thu i v i Nhà nư c theo quy nh hi n hành; 7. L i nhu n mà C m c ng ho c các ơn v thành viên thu ư c t ph n v n góp vào các doanh nghi p khác không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p, n u doanh nghi p này ã n p thu thu nh p doanh nghi p trư c khi chia c t c cho các bên góp v n; 8. Trách nhi m v t ch t c a C m c ng trong các m i quan h kinh doanh và trong quan h dân s ư c gi i h n m c t ng s v n c a C m c ng t i th i i m công b g n nh t; 9. C m c ng ph i nghiêm ch nh th c hi n pháp l nh k toán th ng kê, ch k toán và báo cáo tài chính i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; C m c ng ch u s ki m tra, giám sát v tài chính và các ho t ng kinh doanh, cung ng các d ch v công c ng c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7 M I QUAN H C A C M C NG V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG i u 25: M i quan h v i Nhà nư c:
 14. Ch p hành pháp lu t, th c hi n các quy nh c a Nhà nư c có liên quan nC m c ng và doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích; Th c hi n quy ho ch, chi n lư c phát tri n C m c ng trong t ng th quy ho ch, chi n lư c phát tri n ngành Hàng không dân d ng; Ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v : Thành l p, tách, nh p, t ch c l i; Các chính sách v t ch c, cán b ; Ch tài chính, tín d ng, thu , thu l i nhu n; Các ch v k toán, th ng kê; Ch u s ki m tra, thanh tra vi c th c hi n pháp lu t, ch trương, chính sách, ch c a Nhà nư c t i C m c ng; Th c hi n các nhi m v chính tr , xã h i, qu c phòng, an ninh và các nhi m v công ích khác ư c Nhà nư c giao thêm ngoài nhi m v chính theo k ho ch và ơn t hàng c a Nhà nư c; ư c xu t, ki n ngh v các gi i pháp, cơ ch , chính sách qu n lý c a Nhà nư c i v i C m c ng; ư c qu n lý và s d ng v n, tài s n, t ai, các ngu n l c khác do Nhà nư c giao th c hi n nhi m v công c ng và kinh doanh và ph i b o toàn, phát tri n các ngu n l c ó; ư c hư ng các ch tr c p, tr giá và các ch khác theo quy nh c a Nhà nư c. i u 26: M i quan h v i C c Hàng không dân d ng: 1. V i ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành Hàng không dân d ng, C c Hàng không dân d ng chi ph i, ch o: a. nh hư ng, qu n lý, ch o, ki m tra, giám sát các ho t ng c a C m c ng theo qui nh c a pháp lu t; b. Phê duy t các k ho ch, qui ho ch, phương án ho t ng, phát tri n các ngu n l c và qui mô ho t ng c a C m c ng và các ơn v thành viên; Ki m tra, giám sát C m c ng v vi c th c hi n các k ho ch, qui ho ch, phương án ã phê duy t; c. Ban hành các tiêu chuNn s n phNm, d ch v ; Tiêu chuNn công ngh , k c thi t b l , thi t b ng b nh p khNu; Các nh m c c p ngành và tr c ti p ki m tra, giám sát C m c ng v vi c th c hi n các tiêu chuNn và nh m c ó; d. U quy n cho C m c ng th c hi n m t s nhi m v qu n lý chuyên ngành t i c ng Hàng không; e. C m c ng ch u trách nhi m th c hi n các quy nh trên ây c a c c Hàng không dân d ng; ư c ki n ngh v i C c Hàng không dân d ng v các n i dung có liên quan.
 15. 2. V i nhi m v ư c Nhà nư c giao th c hi n m t s ch c năng c a ch s h u, C c Hàng không dân d ng có thNm quy n: a. Thành l p m i, tách, nh p, t ch c l i các ơn v thành viên c a C m c ng; b. Phê chuNn i u l T ch c và Ho t ng, các n i dung s a i, b sung i u l T ch c và Ho t ng c a C m c ng; c. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, i u ng, c i công tác, h c t p trong nư c và ngoài nư c theo thNm quy n qu n lý cán b c a C c Hàng không dân d ng và quy ch phân c p qu n lý cán b , quy ho ch cán b c a ng u C c Hàng không dân d ng; Tham gia giao v n và các ngu n l c khác cho C m c ng, ki m tra ho t ng c a C m c ng; C m c ng có trách nhi m báo cáo theo quy nh c a Nhà nư c và các báo cáo khác theo yêu c u c a C c Hàng không dân d ng. i u 27: M i quan h v i các cơ quan, b , ngành v i tư cách là cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n hư ng d n th c hi n, ki m tra, giám sát C m c ng: 1. Th c hi n các nh m c kinh t - K thu t, tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm và d ch v phù h p v i tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn qu c gia liên quan; 2. m b o qu c phòng, an ninh qu c gia; Th c hi n các quy nh v quan h i ngo i, xu t, nh p khNu và các quy nh v b o v môi trư ng; 3. Tuân th các ch tài chính k toán, thu , t ch c b máy h ch toán, k toán; Duy t quy t toán hàng năm; ki m tra, thanh tra tài chính và ki m toán n i b C m c ng; 4. B o m th c hi n các quy n l i, nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t; 5. C m c ng ph i ch u s ki m tra, giám sát v nh ng lĩnh v c thu c ch c năng ã ư c pháp lu t quy nh cho các cơ quan này và ư c quy n ki n ngh v i các cơ quan ó v các n i dung nói trên. i u 28: i v i chính quy n a phương nơi C m c ng có các ơn v thành viên ho t ng, C m c ng ch u s qu n lý Nhà nư c và ch p hành các quy nh hành chính, các nghĩa v i v i H i ng Nhân dân, U ban nhân dân các c p theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8 T CH C L I i u 29:Vi c t ch c l i C m c ng do C c trư ng C c Hàng không dân d ng ngh Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Chương 9
 16. I U KHO N THI HÀNH i u 30: i u l T ch c và ho t ng c a C m c ng Hàng không mi n Trung có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. T t c các cá nhân, ơn v thành viên trong C m c ng ch u trách nhi m thi hành i u l này. i u 31: Trư ng h p c n b sung, s a i i u l T ch c và ho t ng c a C m c ng, T ng giám c C m c ng trình C c trư ng C c Hàng không dân d ng quy t nh; Các ơn v thành viên c a C m c ng n u c n s a i b sung i u l t ch c và ho t ng ph i trình T ng giám c C m c ng quy t nh. PH L C 1 CÁC DNCH V CÔNG ÍCH VÀ KINH DOANH C A C M C NG: (Kèm theo i u l t ch c và ho t ng) I- CÁC DNCH V CÔNG ÍCH: D ch v sân u cho t u bay. D ch v ph c v k thương m i m t t. D ch v cung c p thông tin, không báo, khí tư ng Hàng không. D ch v i u hành các phương ti n m t t ho t ng trong khu bay. D ch v d n d t t u bay. D ch v i u hành t u bay lăn. D ch v kéo N y t u bay. D ch v th t c, k ho ch bay. D ch v tìm ki m, c u n n, tham gia i u tra tai n n. KhN n nguy, c u ho . D ch v thông tin liên l c. Cung ng m t b ng làm vi c. D ch v An ninh Hàng không. D ch v v sinh môi trư ng. D ch v khai thác ga Hàng không, ga hàng hoá. D ch v ph c v khách chuyên cơ, VIP.
 17. D ch v cho thuê, khai thác các trang thi t b k thu t chuyên ngành. Cung c p i n, nư c. D ch v y t Hàng không. D ch v ph c v bay quân s . D ch v b sung i u hành bay quá c nh. D ch v kho, b n bãi. D ch v m t b ng qu ng cáo. D ch v khác. II- CÁC DNCH V KINH DOANH: D ch v cho thuê văn phòng. D ch v qu ng cáo. Cung ng m t b ng kinh doanh. Xu t nh p khN u v t tư trang thi t b chuyên ngành. D ch v v n chuy n hành khách. D ch v du l ch, hư ng d n tham quan. D ch v xu t ăn, Bar, căng tin, hàng lưu ni m, văn hoá phN m. D ch v thu i ngo i t . Khách s n, nhà ngh . D ch v gi i trí t i nhà ga Hàng không. Khai thác, l c, phân ph i nư c. D ch v cung c p nhiên li u. i lý bán vé, i lý hàng hoá. Bán hành mi n thu , hàng thương nghi p.... B c x p hàng hoá t i máy bay, kho hàng, nhà ga. Kho hành lý, hàng hoá, giao nh n hành lý....
 18. óng gói hành lý, hàng hoá t i c ng Hàng không. Trung tâm giao d ch Hàng không. San l p, làm s ch m t b ng các công trình xây d ng chuyên ngành. Xây d ng, s a ch a b o trì, l p t, khai thác các công trình xây d ng cơ b n chuyên ngành Hàng không. L p t các trang thi t b cho các công trình xây d ng, i n, i n t , cơ khí chuyên ngành, công trình dân d ng. Tư v n, thi t k các công trình xây d ng chuyên ngành Hàng không. i u ph i và h tr các ho t ng s n xu t kinh doanh có hi u qu hơn. Hoàn thi n công trình xây d ng. Các d ch v khác.
Đồng bộ tài khoản