Quyết định số 12/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 12/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc bổ sung các loại phân bón vào” Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 12/2000/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V: BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN VÀO” DANH MỤC CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ LƯU THÔNG Ở VIỆT NAM” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay ban hành”Danh mục bổ sung các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam” năm 2000. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ &CLSP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K/T.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 3 - Vụ KHCN&CLSP - Lưu VP Ngô Thế Dân FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danhmuc
Đồng bộ tài khoản