Quyết định số 12/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2002/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 112/2002/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH V BAN HÀNH QUY Đ NH CƠ CH VÀ PHƯƠNG TH C KINH DOANH C A CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ M HƯNG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 ; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ; Căn c Công văn s 134/CP-QHQT ngày 01 tháng 02 năm 2002 c a Chính ph v cơ ch và phương th c kinh doanh c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng ; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i các T trình s 2141/KH T-DN ngày 06 tháng 6 năm 2002, s 3630/KH T-DN ngày 12 tháng 9 năm 2002 và s 3739/KH T- DN ngày 19 tháng 9 năm 2002 ; QUY T NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v cơ ch và phương th c kinh doanh c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S a chính- Nhà t, Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng,Giám c S Giao thông Công chánh, Trư ng Ban Qu n lý khu Nam, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh, C c trư ng C c Thu , H i ng qu n tr và T ng Giám c Công ty Liên doanh Phú M Hưng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PH - B K ho ch và u tư CH TNCH - B Tài chính - B Bưu chính-Vi n thông - Ngân hàng Nhà nư c
  2. - Ngân hàng Ngo i thương - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : các PVP, Lê Thanh H i - T TH, DA, TM, B, T - Lưu (DA/BT) QUY Đ NH V CƠ CH VÀ PHƯƠNG TH C KINH DOANH C A CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ M HƯNG THU C KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 112 /2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: HO T Đ NG C A CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ M HƯNG i u 1.- Công ty Liên doanh Phú M Hưng (sau ây g i t t là Công ty Liên doanh) ư c phép ti n hành các ho t ng sau ây : 1.1- Kinh doanh t có h t ng và u tư trong 5 c m phát tri n A, B, C, D, E : 1.1.1- Chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a Chính ph Vi t Nam và cho thuê t có h t ng cho các doanh nghi p, t ch c, cá nhân ư c lu t pháp cho phép u tư xây d ng công trình, nhà ho c kinh doanh : + Sau khi t ã chuy n như ng ho c cho thuê, t l góp v n c a Bên Vi t Nam v n gi nguyên. + Công ty Liên doanh ư c quy n quy t nh giá và thu ti n chuy n như ng quy n s d ng t có cơ s h t ng và ti n cho thuê t có cơ s h t ng theo t ng th i i m. + M c thu ti n s d ng t s do y ban nhân dân thành ph quy t nh theo hư ng d n c a B Tài chính. 1.1.2- T u tư ho c h p tác u tư v i các cá nhân ho c ơn v trong nư c và ngoài nư c, k c b ng giá tr quy n s d ng t xây d ng và kinh doanh các cơ s thương m i, d ch v , công nghi p và công trình dân d ng như : Nhà cho thuê hay bán cho các i tư ng ư c lu t pháp cho phép mua nhà ; cao c văn phòng cho thuê ho c chuy n như ng ; trung tâm thương m i,v.v… 1.2- Kinh doanh cơ s h t ng k thu t : 1.2.1- i v i tuy n ư ng B c Nhà Bè – Nam Bình Chánh (nay là ư ng Nguy n Văn Linh), Công ty Liên doanh ư c t ch c thu l phí giao thông theo khung giá do Công ty Liên doanh ngh và ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n. Công ty Liên doanh ch u trách nhi m duy tu, b o dư ng con ư ng và b o m h t th i h n quy nh t i Gi y phép u tư, chuy n giao không b i hoàn cho Nhà nư c
  3. Vi t Nam s h u, s d ng trong tình tr ng t t. M i chi phí duy tu, b o dư ng ư c duy t theo quy nh s ư c trích t doanh thu l phí giao thông. Trong trư ng h p doanh thu l phí giao thông không bù chi phí thì Công ty Liên doanh t trang tr i b ng ngu n thu t kinh doanh cơ s h t ng c a năm c m phát tri n ư c nêu t i i m 1.1 c a i u 1. Trong trư ng h p không s d ng h t doanh thu l phí giao thông, ph n chênh l ch ư c chia cho Công ty Liên doanh 30% và n p ngân sách thành ph 70%. Công ty Liên doanh quy t toán thu chi và n p C c Thu thành ph hàng năm. 1.2.2- i v i m ng lư i truy n t i và phân ph i i n, nư c : Công ty Liên doanh ư c Nhà nư c cung c p các d ch v i n, nư c n hàng rào khu v c 600 ha t ư c giao cho Công ty Liên doanh xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng. Bên trong hàng rào, Công ty Liên doanh ư c phép u tư xây d ng nhà máy nư c ng m, các m ng lư i truy n t i và phân ph i i n, nư c và công trình x lý nư c th i theo quy ho ch ã ư c duy t trư c và theo quy nh c a Lu t Môi trư ng. Ngoài ph n phí i n, nư c do Nhà nư c quy nh, Công ty Liên doanh ư c phép quy nh và thu các kho n ph phí i n, nư c, phí x lý nư c th i theo khung giá do y ban nhân dân thành ph ban hành bù vào kho n ã u tư cho công trình bên trong hàng rào sau khi ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành. Công ty Liên doanh ư c h p tác ho c thuê d ch v c a các doanh nghi p ư c phép ho t ng trong các lĩnh v c có liên quan. 1.2.3- i v i d ch v Bưu chính-Vi n thông : Công ty Liên doanh ư c quy n h p tác v i ngành Bưu chính-Vi n thông xây d ng và kinh doanh m ng bưu chính-vi n thông trong khu v c 600 ha t ã giao cho Công ty Liên doanh. Phí bưu chính vi n thông do hai Bên h p tác th a thu n xác nh. Th t c xin c p phép theo quy nh hi n hành. 1.3- Kinh doanh các d ch v ti n ích công c ng : i v i ho t ng kinh doanh ti n ích công c ng, như d ch v cây xanh, thi t k c nh quan, d ch v b o v các công trình và nhà , Công ty Liên doanh ư c phép n nh và thu phí theo khung giá ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t theo quy nh. i u 2.- Công ty Liên doanh ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a Gi y phép u tư và các quy nh khác c a Nhà nư c. i u 3.- Công ty Liên doanh ư c ngân hàng Nhà Nư c b o m cân i ngo i t i v i các h ng m c xây d ng k t c u h t ng trong su t th i gian ho t ng c a Liên doanh theo quy nh hi n hành. i u 4.- Trong khi ưu tiên t p trung xây d ng tuy n ư ng và các công trình h t ng k thu t, Công ty Liên doanh ư c phép u tư song song nh ng d án thành ph n nòng c t nh m thúc Ny phát tri n khu ô th m i v i i u ki n khi k t thúc th i gian xây d ng, toàn b h ng m c công trình theo d án ph i ư c hoàn thành y và b o m th c hi n t ng m c u tư theo Gi y phép.
  4. Công ty Liên doanh ư c huy ng và s d ng v n t nhi u ngu n, trong ó có v n vay t i tác nư c ngoài theo quy t nh c a H i ng qu n tr và các nh ch tài chánh, ngân hàng trong nư c và ngoài nư c, theo quy nh hi n hành. i u 5.- i v i nh ng lô t ư c quy ho ch xây d ng các công trình nhưng chưa n th i i m th c hi n, Công ty Liên doanh ư c t m s d ng cho các h ng m c u tư ng n h n, nh m khai thác qu t m t cách hi u qu nh t v i i u ki n không phá v quy ho ch ã ư c duy t. i u 6.- Công ty Liên doanh có nghĩa v : 6.1- Th c hi n th t c thuê nhà , bán nhà , chuy n quy n s d ng t , nghĩa v tài chính c a Công ty Liên doanh theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 6.2- Công ty Liên doanh có trách nhi m n p vào ngân sách ti n s d ng t do bán nhà, do chuy n như ng t có h t ng theo quy nh t i i m 6.1, i u 6 c a b n Quy nh này. 6.3- Công ty Liên doanh ph i trình quy ho ch chi ti t 1/2000 t ng c m phát tri n cho y ban nhân dân thành ph xét duy t làm cơ s c p Gi y phép cho các d án u tư. 6.4- L p k ho ch u tư phát tri n các công trình k t c u h t ng trong các c m phát tri n làm cơ s v n ng u tư và tri n khai th c hi n. 6.5- Xây d ng các công trình k t c u h t ng theo úng quy ho ch chi ti t, d án u tư, thi t k và ti n ư c duy t. 6.6- Hư ng d n và t o i u ki n cho ch u tư các d án u tư thành ph n xây d ng các h ng m c công trình theo úng quy ho ch chi ti t và d án u tư ư c duy t. 6.7- Duy tu, b o dư ng các công trình k t c u h t ng trong su t th i gian ho t ng c a Công ty Liên doanh t i các c m phát tri n. 6.8- S d ng úng ranh gi i t ư c giao. 6.9- Tuân th quy trình, tiêu chuNn k thu t, quy chuNn xây d ng, m b o ch t lư ng và ti n nghi s d ng, an toàn, phòng-ch ng cháy, n và v sinh môi trư ng ô th . Chương 2: HO T Đ NG Đ U TƯ THÀNH PH N i u 7.- Các nhà u tư Vi t Nam và nư c ngoài ư c khuy n khích thành l p doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p ho t ng v tài chánh, ngân hàng, ch ng khoán, b o hi m t i 5 c m phát tri n A, B, C, D, E nêu t i i u 1. i u 8.- Nhà u tư vào Khu ô th m i Nam thành ph ư c quy n :
  5. 8.1- Nh n chuy n như ng ho c thuê quy n s d ng t ã có h t ng c a Công ty Liên doanh xây d ng các lo i công trình áp ng ch c năng c a Khu ô th m i. 8.2- S d ng các d ch v ti n ích công c ng thông qua h p ng kinh t v i Công ty Liên doanh. i u 9.- Trư c khi n p h sơ xin u tư ho c ăng ký kinh doanh, nhà u tư ký th a thu n v i Công ty Liên doanh v a i m u tư, di n tích m t b ng, i u ki n s d ng các công trình h t ng k thu t và ti n ích công c ng. i u 10.- Nhà u tư nư c ngoài n p h sơ u tư phù h p v i Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v phân c p qu n lý u tư nư c ngoài s 233/1998/Q -TTg ngày 01 tháng 02 năm 1998 và nhà u tư Vi t Nam n p h sơ u tư cho cơ quan qu n lý Nhà nư c quy nh t i i u 13, Chương IV c a Quy nh này. i u 11.- Th i h n ho t ng c a t ng doanh nghi p ư c quy nh c th trong Gi y phép u tư. Trư ng h p th i h n ho t ng c a doanh nghi p vư t quá th i h n ho t ng còn hi u l c c a Công ty Liên doanh thì Công ty Liên doanh ch ư c thu ti n chuy n như ng quy n s d ng t ho c ti n thuê t có h t ng tính n ngày k t thúc ho t ng c a Công ty Liên doanh. Chương 3: TH T C HÀNH CHÍNH i u 12.- Th t c hành chính pháp lý áp d ng cho Công ty Liên doanh như sau : 12.1- Trư ng h p chuy n như ng quy n s d ng t ã có h t ng : 12.1.1- Nhà u tư thành ph n làm th t c xin c p Gi y phép u tư t i cơ quan qu n lý Nhà nư c theo ch nh c a y ban nhân dân thành ph nêu t i i u 13, Chương IV. 12.1.2- Công ty Liên doanh l p h p ng chuy n như ng quy n s d ng t cho các cá nhân và nhà u tư (g i chung là nhà u tư thành ph n). 12.1.3- y ban nhân dân thành ph th c hi n các th t c thu h i, giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho nhà u tư thành ph n. 12.2- Trư ng h p Công ty Liên doanh u tư xây d ng nhà , công trình thương m i- d ch v và dân d ng khác bán ho c cho thuê t i các a i m phù h p v i quy nh t i Gi y phép u tư s 602/GP ngày 19 tháng 5 năm 1993 c a y ban Nhà nư c v H p tác và u tư (nay là B K ho ch và u tư) và phù h p quy ho ch chi ti t ư c duy t : 12.2.1- Công ty Liên doanh ph i th c hi n các bư c sau ây v i cơ quan qu n lý Nhà nư c :
  6. + ăng ký v n u tư h t ng và v n xây d ng cho t ng công trình (theo M u 1 ính kèm) ; + Trình quy ho ch, ki n trúc công trình xây d ng ; + Trình duy t thi t k k thu t công trình ; + Khi k t thúc xây d ng công trình, báo cáo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c vi c hoàn thành xây d ng công trình và ưa công trình vào s d ng ; + Trong th i h n 6 (sáu) tháng, k t ngày hoàn thành xây d ng công trình, g i báo cáo quy t toán công trình n cơ quan qu n lý Nhà nư c do y ban nhân dân thành ph y quy n. 12.2.2- Th t c bán, cho thuê nhà , tách quy n s d ng t và c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà th c hi n theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 12.2.3- Các ch th kinh doanh t i các công trình mua ho c thuê c a Công ty Liên doanh, ph i làm th t c ăng ký kinh doanh t i cơ quan qu n lý Nhà nư c theo quy nh t i i u 13, Chương IV. 12.3- Trư ng h p kinh doanh các d ch v theo quy nh c a Gi y phép u tư s 602/GP ngày 19 tháng 5 năm 1993 c a y ban Nhà nư c v H p tác và u tư (nay là B K ho ch và u tư) : Công ty Liên doanh th c hi n không ph i trình d án xin Gi y phép u tư. 12.4- i v i các d án u tư thành ph n, nhà u tư thành ph n Vi t Nam và nư c ngoài n p h sơ t i cơ quan qu n lý Nhà nư c quy nh t i i u 13, Chương IV c a Quy nh này. 12.4.1- D án có v n u tư nư c ngoài, quy trình c p phép u tư, ăng ký gi y phép, thNm nh c p phép, n i dung, th i h n thNm nh và c p phép, i u ch nh gi y phép, ph i th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v hư ng d n chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 12.4.2- D án có v n u tư trong nư c, quy trình, th t c th c hi n theo hư ng d n t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Qui ch qu n lý u tư và xây d ng. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ ĐI U KHO N THI HÀNH. i u 13.- Ban Qu n lý Khu Nam th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c i v i Công ty Liên doanh theo Quy nh này, ng th i làm u m i gi i quy t các th t c có liên quan n các ho t ng u tư, xây d ng, kinh doanh nêu t i Chương II c a Quy nh này.
  7. i u 14.- Trong quá trình th c hi n, Quy nh này s ư c y ban nhân dân thành ph xem xét b sung, s a i cho phù h p v i yêu c u th c t c a t ng th i i m và quy nh pháp lu t hi n hành./ M u s 1: U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : .........../UB-DA TP. H Chí Minh, ngày .....tháng ..... năm 200.... CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Gi y phép u tư s 602/GP ngày 19 tháng 5 năm 1993 do y ban Nhà nư c v H p tác và u tư nay là B K ho ch và u tư c p ; - Căn c Quy t nh s 112/2002/Q -UB ngày 08 tháng 10 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh cơ ch và phương th c kinh doanh c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng; - Theo Công văn s 6293/BKH/KCN ngày 02 tháng 10 năm 2002 c a B K ho ch và u tư v c p Gi y phép u tư t i các c m phát tri n c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng ; XÁC NH N 1. Công trình : 2. Ch u tư : 3. a i m th c hi n công trình : 4. V n xây d ng h t ng : 5. V n xây d ng công trình :
  8. là phù h p v i qui ho ch chi ti t s d ng t t i a i m nói trên và phù h p v i Quy t nh s 112/2002/Q -UB ngày 08 tháng 10 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh cơ ch và phương th c kinh doanh c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng./.
Đồng bộ tài khoản