Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
148
lượt xem
17
download

Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên tắc“Thực hành tốt phân phối thuốc” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 12/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH NGUYÊN T C“TH C HÀNH T T PHÂN PH I THU C” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Dư c ngày 14/6/2005; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi mv , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c; Căn c Quy t đ nh s 108/2002/QĐ-TTg ngày 15/8/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "Chi n lư c phát tri n ngành Dư c giai đo n đ n năm 2010"; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1.Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Nguyên t c “Th c hành t t phân ph i thu c” áp d ng cho các cơ s tham gia vào ho t đ ng phân ph i thu ctrên lãnh th Vi t Nam. Đi u 2. Vi c tri n khai áp d ng nguyên t c “Th c hành t t phân ph i thu c” theo l trình là đi u ki n đ c p gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh thu c cho các cơ s bán buôn thu c. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Ông C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c tri n khai áp d ng nguyên t c, tiêu chu n “Th c hành t t phân ph i thu c” theo đúng quy đ nh hi n hành. Đi u 5. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phan phoi thuoc
Đồng bộ tài khoản