Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 12/2007/Q -UBND Qu n 12, ngày 11 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh và Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t d a phương; Căn c Công văn s 6330/SYT-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2006 c a S Y t v quy ch m u Phòng Y t qu n, huy n; Căn c Quy t nh s 279/Q -UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 12 v vi c thành l p Phòng Y t tr c thu c y ban nhân dân qu n 12; Theo ngh c a Trư ng Phòng Y t và Trư ng Phòng N i v qu n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng Y t , Trư ng Phòng N i v qu n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH ng Văn c
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N 12 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 11 tháng 06 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 12) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Ch c năng 1. Phòng Y t qu n 12 là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 12, th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v b o v , chăm sóc s c kh e và nâng cao s c kh e nhân dân trên a bàn qu n, g m: Y t d phòng, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng, y h c c truy n, thu c phòng, ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t ; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo y quy n c a y ban nhân dân qu n, S Y t và theo quy nh c a pháp lu t; góp ph n b o m s th ng nh t qu n lý c a ngành ho c lĩnh v c công tác a phương. 2. Phòng Y t qu n 12 ch u s ch o, qu n lý v m t t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v c aS Yt . i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh, ch th v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c ư c giao. 2. Tham mưu y ban nhân dân qu n quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v lĩnh v c qu n lý Nhà nư c ư c giao. 3. Tham mưu y ban nhân dân qu n chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính Nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c ư c giao. 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi ư c giao. 5. Tham mưu y ban nhân dân qu n th c hi n và ch u trách nhi m v vi c thNm nh, ăng ký, c p gi y phép kinh doanh thu c ph m vi trách nhi m và thNm quy n c a cơ quan chuyên môn theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân qu n.
  3. 6. Tham mưu y ban nhân dân qu n qu n lý Nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i và t ch c phi chính ph ho t ng trên a bàn thu c các lĩnh v c qu n lý c a cơ quan chuyên môn theo quy nh c a pháp lu t. 7. Hư ng d n nghi p v v lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t cho tuy n phư ng. 8. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin lưu tr ph c v công tác qu n lý Nhà nư c và chuyên môn nghi p v c a cơ quan chuyên môn. 9. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t và chuyên v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân qu n và S Y t . 10. Ki m tra, thanh tra theo ngành, lĩnh v c ư c phân công ph trách i v i t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t; gi i quy t các khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n. 11. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c thu c ph m vi qu n lý c a cơ quan theo quy nh c a pháp lu t, theo s phân công c a y ban nhân dân qu n. 12. Qu n lý tài chính, tài s n c a cơ quan theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n. 13. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân qu n giao. Nhi m v c th : 1. Phòng Y t có nhi m v t ch c th c hi n công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành y t v v sinh, phòng, ch ng d ch b nh, khám b nh, ph c h i ch c năng, v sinh an toàn th c phNm, m phNm, dư c, trang thi t b y t ; tham mưu cho y ban nhân dân qu n trong vi c x lý vi ph m hành chính i v i nh ng hành vi vi ph m thu c thNm quy n gi i quy t c a S Y t và y ban nhân dân qu n. 2. Phòng Y t có nhi m v ti p nh n, hư ng d n vi c ăng ký l p h sơ, hoàn ch nh th t c theo phân c p trình S Y t xét duy t c p gi y ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân. 3. Ki m tra và thNm nh vi c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm i v i các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh và phân ph i th c phNm n m trên a bàn thu c phân c p cho tuy n qu n qu n lý. 4. Xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai công tác b o m v sinh an toàn th c phNm phòng ng c th c phNm và các b nh lây truy n qua th c phNm theo hư ng d n c a c p trên. 5. Tham mưu y ban nhân dân qu n thành l p các oàn thanh, ki m tra liên ngành, ch trì l p k ho ch và tri n khai thanh tra, ki m tra i v i các cơ s s n xu t, kinh
  4. doanh trên a bàn theo phân c p qu n lý. xu t v i Thanh tra S Y t , y ban nhân dân qu n ra quy t nh x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, v hành ngh y, dư c tư nhân theo quy nh, theo dõi các quy t nh x ph t. 6. Ch trì ph i h p các ho t ng phòng, ch ng d ch b nh, các ho t ng y t trong i phó thiên tai, th m h a. Ngoài nh ng nhi m v và quy n h n nêu trên Phòng Y t còn ư c y ban nhân dân qu n y quy n th c hi n m t s nhi m v và quy n h n xét th y c n thi t, do y ban nhân dân qu n quy nh c th b ng văn b n. Chương 2: CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 3. Cơ c u t ch c b máy 1. Phòng Y t làm vi c theo nguyên t c Th trư ng. 2. Phòng Y t qu n do Trư ng phòng ph trách và t 01 n 02 Phó Trư ng phòng giúp vi c và m t s cán b chuyên trách. 3. Trư ng Phòng Y t là ngư i ng u và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Phòng do mình ph trách. 4. Trư ng Phòng Y t ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n theo quy nh v th a y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. 5. Trư ng Phòng Y t căn c các quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n xây d ng n i quy, ch thông tin báo cáo c a cơ quan và ch o, ki m tra vi c th c hi n n i quy ó. 6. Trư ng Phòng Y t ch u trách nhi m v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan mình và các công vi c ư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và S Y t v t ch c, ho t ng c a cơ quan mình; xin ý ki n v nh ng v n vư t quá thNm quy n và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n khi ư c yêu c u; ph i h p v i th trư ng cơ quan chuyên môn, các t ch c chính tr - xã h i cùng c p gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình. 7. Phó Trư ng Phòng Y t là ngư i giúp Trư ng phòng ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v nhi m v ư c phân công. Khi Trư ng phòng v ng m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. 8. Kinh phí ho t ng c a Phòng Y t qu n và vi c s d ng con d u Qu c huy c a y ban nhân dân qu n th c hi n theo quy nh v th a y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n.
  5. 9. Vi c phân công, i u ng viên ch c trong n i b Phòng Y t do Trư ng phòng quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Biên ch Căn c vào c i m, tình hình phát tri n s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân trên a bàn. Ch t ch y ban nhân dân quy t nh biên ch theo quy t nh c a B N i v là 05 - 07 biên ch áp ng nhi m v qu n lý Nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân trong t ng biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n hàng năm. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 5.1. Ch h ih p 5.1.1. Hàng tu n, lãnh o Phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ra công tác cho tu n ti p theo, ng th i tri n khai k p th i ch trương, ngh quy t, chính sách, ch th c a ng, nh ng nhi m v m i phát sinh cho cán b , công nhân viên th c hi n. 5.1.2. ơn v làm vi c theo k ho ch tu n, tháng, quý, năm. M i thành viên ph trách t ng b ph n ph i có l ch công tác t ng th i kỳ ó, lãnh o tr c ti p ki m tra, giám sát. Ch p hành quy ch c a ngành và quy ch c a y ban nhân dân qu n cũng như n i quy c a cơ quan. 5.1.3. L ch h i h p và làm vi c v i các cơ s , ơn v , cá nhân có liên quan ph i ư c nêu c th trong l ch công tác tu n, tháng c a Phòng Y t . N i dung làm vi c ph i ư c chuNn b chu áo k p th i gi i quy t các yêu c u, nguy n v ng c a i tư ng có liên quan n ho t ng chuyên môn. 5.1.4. Hàng tháng, quý, 6 tháng và cu i năm, Phòng th c hi n báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. 5.1.5. Phòng có quy n tri u t p cu c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n ho c c a lãnh o S Y t . 5.2. Ch làm vi c 5.2.1. Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và theo cơ ch “m t c a, m t d u”. 5.2.2. Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , ng th i ph i m c trang ph c và eo th công ch c theo quy nh.
  6. 5.2.3. Cán b , công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng, l ng nghe và ti p thu các ý ki n c a Trư ng phòng, c a ng nghi p, cũng như c a khách n liên h công tác. i u 6. Quan h công tác Phòng Y t qu n có các m i quan h công tác như sau: 6.1. i v i y ban nhân dân qu n: 6.1.1. Phòng Y t ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. 6.1.2. Phòng Y t có trách nhi m tham mưu giúp y ban nhân dân qu n ki m tra hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c y t trên a bàn qu n nh m thúc Ny s nghi p y t trong qu n phát tri n không ng ng. 6.1.3. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n v quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành y t qu n 12. 6.1.4. Trư ng phòng tr c ti p nh n ch th c a Thư ng tr c y ban nhân dân qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công và ch ng xu t các bi n pháp chuyên môn nghi p v v công tác qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c y t . 6.2. i v i S Y t thành ph : 6.2.1. Phòng Y t ch u s ch o và qu n lý v chuyên môn, nghi p v , qu n lý c a S Y t thành ph . 6.2.2. Báo cáo nh kỳ ho c t xu t, th c hi n ý ki n ch o c a S Y t v chuyên môn; tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do S Y t tri u t p. 6.3. i v i Trung tâm Y t D phòng qu n; B nh vi n qu n; Tr m Y t phư ng: 6.3.1. Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. 6.3.2. Phòng Y t ph i h p v i B nh vi n qu n trong ho t ng thanh ki m tra hành ngh y, dư c tư nhân trên a bàn qu n. 6.3.3. Phòng Y t ph i h p v i Trung tâm Y t D phòng qu n trong ho t ng thanh ki m tra lĩnh v c y t d phòng trên a bàn qu n. 6.3.4. Ph i h p v i Tr m Y t phư ng trong giám sát ho t ng hành ngh y t tư nhân trên a bàn phư ng. 6.4. i v i y ban nhân dân phư ng:
  7. 6.4.1. Là m i quan h ph i h p, hư ng d n y ban nhân dân phư ng th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý hành chính Nhà nư c v các lĩnh v c y t có nh hư ng n s c kh e cho nhân dân trên a bàn phư ng. 6.4.2. Cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c; ng th i h tr k t h p th c hi n ch thanh tra, ki m tra chuyên ngành t i a phương khi có yêu c u. 6.5. i v i các phòng ban, ban, ngành, oàn th : Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 6.6. i v i các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn qu n: Các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn qu n u ph i ch u s hư ng d n, ki m tra và ph i h p v i Phòng Y t th c hi n công tác qu n lý hành chính Nhà nư c v y t t i ơn v . Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 7. Trư ng Phòng Y t có trách nhi m th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh chính th c và trong quá trình th c hi n c n rút kinh nghi m, xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n vi c b sung ho c s a i Quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n. Th trư ng các ơn v , phòng ban, y ban nhân dân phư ng, các ơn v có liên quan trên a bàn qu n 12 ph i h p th c hi n Quy ch này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH ng Văn c
Đồng bộ tài khoản