Quyết định số 12/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
5
download

Quyết định số 12/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2008/QĐ-BYT về "Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p -T do - H nh phúc ------- S : 12/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “TIÊU CHU N V KI N TH C, K NĂNG C A NHÂN VIÊN Y T VÀ TRANG THI T B Y T TRONG CHĂM SÓC CH N THƯƠNG THI T Y U” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 197/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chính sách qu c gia phòng ch ng tai n n thương tích giai đo n 2002 - 2010; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, C c trư ng C c Y t d phòng và môi trư ng, B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Tiêu chu n v ki n th c, k năng c a nhân viên y t và trang thi t b y t trong chăm sóc ch n thương thi t y u” đ áp d ng th c hi n t i các cơ s khám, ch a b nh. Đi u 2. Giao C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh làm đ u m i ph i h p v i C c trư ng C c Y t d phòng và môi trư ng và Th trư ng các V , C c có liên quan ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, C c trư ng C c Y t d phòng và môi trư ng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c c a cơ quan B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành, Th trư ng các cơ s khám, ch a b nh ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên TIÊU CHU N V KI N TH C, K NĂNG C A NHÂN VIÊN Y T VÀ TRANG THI T B Y T TRONG CHĂM SÓC CH N THƯƠNG THI T Y U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2008/QĐ-BYT ngày 27 tháng 02 năm 2008 c a B trư ng B Yt ) I. YÊU C U V KI N TH C VÀ K NĂNG CHUYÊN MÔN C A NH N VIÊN Y T Các ch vi t t t và d u hi u dư i đây có ý nghĩa sau:
  2. X: Ph i bi t và làm đư c N: Nên làm đư c K: Không áp d ng tuy n này. TT N i dung, yêu c u Cơ s y t các tuy n Xã Huy n T nh TW 1 X lý đư ng th 1.1 Đánh giá s thông thoáng c a đư ng th X X X X 1.2 L y d v t, th c hành các th thu t (nâng c m, đ y hàm, X X X X h i ph c tư th …) 1.3 Đ t ng thông khí (canuyn đè lư i) mi ng ho c mũi X X X X 1.4 S d ng đư c các lo i d ng c và máy hút đư ng th N X X X 1.5 H tr thông khí b ng bóp bóng m t n có van N X X X 1.6 Đ t m t n thanh qu n N N X X 1.7 Đ t n i khí qu n N X X X 1.8 M s n nh n giáp (có m khí qu n ho c không) K X X X 2 Hô h p – x trí suy hô h p c p 2.1 Đánh giá tình tr ng hô h p X X X X 2.2 Cho th oxy N X X X 2.3 Ch c kim d n lưu màng ph i (n u có tràn khí màng ph i N X X X dư i áp l c) 2.4 Đ t ng d n lưu màng ph i K X X X 2.5 Băng ép trong v t thương ng c h X X X X 3 Tu n hoàn và s c Đánh giá và ki m soát ch y máu bên ngoài 3.1 Đánh giá s c X X X X 3.2 Đánh giá và x lý s c ph n v N X X X 3.3 Băng ép c m ch y máu bên ngoài X X X X 3.4 Garo chi ki m soát ch y máu X X X X 3.5 N p c đ nh gãy xương X X X X 3.6 Băng c m máu các v t thương k c v t thương sâu (do X X X X bom, mìn, dao …) 3.7 Băng đai c đ nh xương ch u đ c m máu N X X X Ki n th c và k năng truy n d ch h i s c 3.8 Truy n d ch h i s c N X X X 3.9 Đ t đư ng truy n tĩnh m ch ngo i vi N X X X 3.10 K năng b c l đư ng truy n tĩnh m ch N X X X 3.11 K năng truy n d ch tĩnh m ch trung tâm K N X X
  3. 3.12 K năng truy n đư ng t y xương tr dư i 5 tu i K N X X 3.13 Ki n th c và k năng truy n máu K X X X Theo dõi lâm sàng 3.14 Ki n th c v các ch s sinh t n X X X X 3.15 Theo dõi áp l c tĩnh m ch trung tâm K N X X Nh ng yêu c u khác 3.16 Ch n đoán phân bi t nguyên nhân gây s c N X X X 3.17 Bi t dùng thu c v n m ch nâng huy t áp trong s c K X X X 3.18 S d ng d ch và kháng sinh truy n trong s c nhi m trùng K X X X 3.19 Nh n bi t h thân nhi t X X X X 3.20 Chư m ho c m bên ngoài khi h thân nhi t X X X X 4 Ch n thương đ u 4.1 Đánh giá tri giác (AVPU)*, các d u hi u th n kinh khu trú X X X X 4.2 Cung c p đ y đ ôxy tránh làm thương t n não th phát N X X X 4.3 Theo dõi và đi u tr tăng áp l c n i s K X X X 4.4 Ch p c t l p vi tính K N X X 4.5 Khoan m l xương s K N X X Nh ng th thu t, ph u thu t th n kinh chuyên sâu 4.6 Ph u thu t lún xương, v t xương s não h K N X X 4.7 Ph u thu t lún xương s , ch n thương s não kín K N X X 4.8 Nuôi dư ng b nh nhân s não b ng ng thông d dày K X X X ho c truy n tĩnh m ch 4.9 C đ nh c t s ng c trong ch n thương vùng đ u – m t – X X X X c 5 Ch n thương và v t thương vùng c 5.1 Nh n bi t v t thương ph n m m vùng c N X X X 5.2 Chèn tay, chèn g c c m máu bên ngoài v t thương X X X X 5.3 Ch p đ ng m ch K K N N 5.4 Ph u thu t thăm dò vùng c K N X X 6 Ch n thương ng c 6.1 Truy n máu t thân l y t ng d n lưu ng c K N N N 6.2 Ki m soát đau trong ch n thương ng c/gãy xương sư n X X X X 6.3 T p th cho b nh nhân ch n thương ng c/gãy xương X X X X sư n 6.4 Phong b th n kinh liên sư n X X X X 6.5 Ph u thu t l ng ng c (lo i II, III) K N X X 6.6 Ph u thu n l ng ng c (lo i I) K K X X
  4. 6.7 Ph u thu t l ng ng c (lo i đ c bi t) K K N X 7 Ch n thương b ng 7.1 Đánh giá và ch n đoán ch n thương b ng X X X X 7.2 Ch c r a b ng đ ch n đoán (DPL) K N X X 7.3 Siêu âm N X X X 7.4 Ch p c t l p vi tính K N X X 7.5 Ph u thu t b ng (lo i II, III) K N X X 7.6 Ph u thu t b ng (lo i I) K N N X 7.7 Ph u thu t b ng (lo i đ c bi t) K K N X 8 Ch n thương chi 8.1 Đánh giá và ch n đoán các t n thương t chi X X X X 8.2 Ki m soát đau trong ch n thương chi N X X X 8.3 C đ nh cơ b n (băng treo tay/c đ nh b ng n p) X X X X 8.4 B t đ ng ngư i b nh ch n thương c t s ng b ng ván X X X X c ng 8.5 Băng đai ép xương ch u v đ h n ch ch y máu N X X X 8.6 T o v t da che ph t n khuy t K K X X 8.7 Kéo n n gãy xương kín K N X X 8.8 Kéo liên t c trong gãy xương K N X X 8.9 C t l c v t thương ph n m m N X X X 8.10 C đ nh bên ngoài (ho c xuyên đinh, bó b t) K N X X 8.11 K t xương bên trong đơn gi n K N X X 8.12 K t xương bên trong ph c t p K K X X 8.13 Ch nh s a gân, dây ch ng K N X X 8.14 Đánh giá và n p c đ nh cơ b n thương tích bàn tay X X X X 8.15 Ph u thu t c đ nh và ch nh hình bàn tay K N X X 8.16 Phát hi n và ch n đoán H i ch ng khoang N X X X 8.17 R ch cân trong H i ch ng khoang K N X X 8.18 C t c t chi K N X X 8.19 Ch p X quang K X X X 8.20 Ch p X quang di đ ng K N X X 8.21 Ph u thu t ch n thương ch nh hình có màn hình tăng K N X X sáng 8.22 Chăm sóc và theo dõi ngư i b nh đ phòng bi n ch ng: N X X X ng t b t chèn ép, t c m ch … 9 Ch n thương c t s ng 9.1 Nh n bi t, đánh giá và ch n đoán ch n thương c t s ng X X X X
  5. 9.2 C đ nh b ng n p c , ván c ng X X X X 9.3 Theo dõi các r i lo n ch c năng do li t t y N X X X 9.4 Đánh giá t n thương theo h th ng phân lo i qu c t K N X X 9.5 Duy trì huy t áp và cung c p ôxy nh m ngăn ng a t n N X X X thương th n kinh th phát 9.6 Chăm sóc toàn di n nh m ngăn ng a các bi n ch ng: N X X X loét do tỳ đè, nhi m khu n đư ng ti t ni u, viêm ph i … 9.7 Ch p c t l p vi tính K N X X 9.8 Ch p c ng hư ng t K K N X 9.9 Đi u tr b o t n ch n thương c t s ng K N X X 9.10 Ph u thu t ch n thương c t s ng K K N X 10 B ng và V t thương B ng 10.1 Đánh giá đ sâu và đ r ng c a b ng X X X X 10.2 Băng g c vô trùng X X X X 10.3 Băng kháng sinh t i ch N X X X 10.4 C t l c t ch c ho i t K X X X 10.5 Ph u thu t c t ho i t b ng K K X X 10.6 Ghép da K K X X 10.7 C t ho i t b ng và ghép da s m K K N X 10.8 V t lý tr li u và n p phòng s o co kéo K N X X 10.9 Ph u thu t t o hình s o b ng K K N X V t thương 10.10 Đánh giá v t thương và kh năng t vong và tàn t t X X X X 10.11 Làm s ch và thay băng v t thương X X X X 10.12 Làm s ch, khâu v t thương N X X X 10.13 C t l c và ch nh s a t ch c K N X X 10.14 Tiêm phòng u n ván (vacxin và huy t thanh kháng đ c N X X X t -SAT) 11 Ng đ c H n ch h p thu đ c ch t 11.1 Gây nôn X X X X 11.2 R a d dày b ng h th ng kín N X X X 11.3 S d ng than ho t tính và thu c nhu n tràng X X X X 11.4 R a ru t toàn b K N X X Tăng th i tr đ c ch t 11.5 Truy n d ch gây bài ni u tích c c K X X X
  6. 11.6 Thay huy t tương K K N X 11.7 L c máu K K N X S d ng antidote đ c hi u 11.8 Đi u tr r n đ c c n b ng huy t thanh kháng n c N N X X 11.9 S d ng Naloxon gi i đ c Opiates N X X X 11.10 S d ng Atropine và PAM trong ng đ c thu c tr sâu N X X X nhóm Ph tpho h u cơ và Carbamate II. YÊU C U V TRANG THI T B VÀ D NG C Y T Các ch vi t t t và d u hi u dư i đây có ý nghĩa sau: X: Ph i có N: Nên có K: Không áp d ng tuy n này. TT N i dung, yêu c u Cơ s y t các tuy n Xã Huy n T nh TW 1 X lý đư ng th 1.1 Canuyn thông khí mi ng, mũi X X X X 1.2 Bóng hút d ch ho c máy hút đ p chân X X X X 1.3 Máy hút đi n N X X X 1.4 Máy hút trung tâm K N X X 1.5 Dây hút m m X X X X 1.6 Yankauer ho c nh ng đ u ng hút khác X X X X 1.7 Đèn soi đ t n i khí qu n K X X X 1.8 ng n i khí qu n K X X X 1.9 D ng c dò th c qu n K K X X 1.10 Bóng m t n có van X X X X 1.11 Túi c p c u ch n thương cơ b n X X X X 1.12 K p Magill X X X X 1.13 Máy đo khí mao m ch K N X X 1.14 Máy đo bão hòa ôxy (SpO2) K X X X 1.15 Nh ng trang thi t b c p c u chuyên d ng khác (Ph l c X X 1) 2 Hô h p – x trí suy hô h p c p 2.1 ng nghe X X X X 2.2 Cung c p ô xy (bình đ ng, máy đo n ng đ ô xy ho c N X X X các ngu n khác) 2.3 ng th đư ng mũi, m t n , ng n i N X X X 2.4 Kim và bơm tiêm X X X X
  7. 2.5 ng d n lưu ng c K X X X 2.6 Bình kín d n lưu trong nư c (ho c tương đương) K X X X 2.7 D ng c đo khí máu đ ng m ch K N X X 2.8 Đ nh lư ng ô xy máu đ ng m ch K N X X 2.9 M t n bóp bóng có van X X X X 2.10 Máy th K X X X 3 Tu n hoàn và s c Đánh giá và ki m soát ch y máu bên ngoài 3.1 Đ ng h đ bàn ho c đeo tay có kim giây X X X X 3.2 Máy đo huy t áp X X X X 3.3 Băng, g c X X X X 3.4 Garô chi X X X X Truy n d ch h i s c 3.5 Dung d ch hòa tan d ng tinh th N X X X 3.6 Dung d ch keo K X X X 3.7 Albumin K N X X 3.8 Kh năng truy n máu K N X X 3.9 B đ t đư ng truy n tĩnh m ch (đư ng truy n, kim lu n N X X X và catheter, canuyn) 3.10 Kim truy n vào t y xương ho c d ng c thay th K N X X 3.11 B truy n tĩnh m ch trung tâm (catheter) K N X X Theo dõi lâm sàng 3.12 ng thông ni u đ o X X X X 3.13 Máy theo dõi b nh nhân (Monitor) K X X X 3.14 D ng c đo áp l c tĩnh m ch trung tâm K N X X 3.15 Máy xét nghi m huy t h c K N X X 3.16 Máy xét nghi m sinh hóa K X X X Nh ng yêu c u khác 3.17 Thu c v n m ch X X X X 3.18 ng thông d dày N X X X 3.19 Nhi t k X X X X 3.20 Cân tr ng lư ng X X X X 3.21 B ti u ph u đ làm các th thu t N X X X 4 Ng đ c 4.1 B d ng c r a d dày h th ng kín N X x x 4.2 Than ho t tính d ng nhũ x X x x
  8. 4.3 Huy t thanh kháng n c r n N N x x 4.4 Thiopantal (l ) 1 gam N X X X 4.5 Seduxen ( ng) 10 mg X X X X 4.6 Naloxon 0,4 mg (dùng gi i đ c c p ma túy) N X X X 4.7 Atropine, PAM N X X X 4.8 Máy l c máu thông thư ng (th m tách ng t quãng) K N X X 4.9 Máy siêu l c máu (CVVH, PEX, Hemoperfion) K K N X 5 Các thi t b khác 5.1 Máy ghi đi n tim N X X X 5.2 Máy shock đi n K N X X 5.3 Cáng c ng X X X X KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên PH L C1 NH NG TRANG THI T B C P C U CHUYÊN D NG KHÁC (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2008/QĐ-BYT ngày 27 tháng 02 năm 2008 c a B trư ng B Yt ) Ph l c c a m c 1.15 trong yêu c u v trang thi t b trong chăm sóc ch n thương thi t y u M c đ x trí Đ ng tác Trang thi t b Đư ng th Cơ b n Kéo hàm, nâng c m, Đè lư i và các đ ng tác tay cơ b n khác Thông thoáng mũi h ng (c t 000 đ n 4) Thông thoáng mi ng h u Hút D ng c làm b ng tay (bơm tiêm, d ng c hút bơm b ng chân ho c b ng chân ho c b ng tay) Bơm hơi Hút b ng đi n Đ u hút Yankauer ng thông hút ng hút(c 10 – 16) K thu t cao Đ t n i khí qu n ng n i khí qu n và ng n i (đư ng kính ng 3- 8,5 mm)
  9. Đèn soi thanh qu n (kích c phù h p) Đ u dò K thu t chuyên sâu M t n thanh qu n ng b t th c qu n/ ng b t th c qu n – d dày D ng c thông khí – th c qu n ( ng k t h p) ng n i soi quang h c Đèn chi u th u mô Foóc cép Magill Ph u thu t đư ng Kim ch c s n nh n – giáp th Ph u thu t m s n nh n – giáp Hô h p Che m t Túi m t n Túi m t n bóp bóng có van (dành cho ngư i l n và tr em) M tn Máy th Cung c p ôxy (qua l u, qua bình) Canuyl mũi M t n khí dung M t n Venturi
Đồng bộ tài khoản