Quyết định Số: 12/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 12/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THI TUYỂN VÀ TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 12/2010/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH NGHỆ AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 12/2010/QĐ-UBND Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THI TUYỂN VÀ TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ- CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BXD, ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Văn bản số 2360/SXD ngày 29/12/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện theo Thông tư số 23/2009/TT- BXD, ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư 23/2009/TT- BXD), quy định khác của pháp luật và các quy định tại Quyết định này. Điều 2. Các công trình thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 1. Các công trình yêu cầu phải thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 3, Thông tư 23/2009/TT-BXD, áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: a) Các công trình cao tầng hoặc có kiến trúc đặc thù xây dựng tại khu vực trung tâm, khu vực cửa ngõ đô thị; khu vực giao nhau hoặc dọc theo các tuyến đường có chỉ giới đường đỏ 30m trở lên có ảnh hưởng quyết định đến cảnh quan kiến trúc đô thị thành phố Vinh và các thị xã thuộc tỉnh. b) Các công trình là biểu tượng về truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng có ý nghĩa quan trọng của địa phương cấp huyện trở lên.
  2. c) Trụ sở cơ quan Đảng, Chính quyền cấp huyện trở lên. 2. Khuyến khích thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc đối với các công trình không thuộc diện bắt buộc thuộc mọi thành phần kinh tế (như: trụ sở cơ quan chính quyền cấp xã, phường, thị trấn; trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, chung cư cao cấp có quy mô từ 11 tầng trở lên...). Điều 3. Trường hợp Chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi (sau đây gọi tắt là Hội đồng) hoặc Tổ chuyên gia thì thành phần Hội đồng, Tổ chuyên gia như sau: 1. Chủ tịch Hội đồng, hoặc Tổ trưởng Tổ chuyên gia là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc hoặc chuyên ngành phù hợp tính chất công trình. 2. Các thành viên khác là chuyên gia thuộc các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, văn hoá, mỹ thuật, lịch sử, và chuyên ngành phù hợp tính chất công trình; trong đó có ít nhất 70% thành viên có chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch và chuyên ngành phù hợp tính chất công trình. 3. Các tổ chức, cá nhân có phương án tham gia dự thi không được tham gia Hội đồng hoặc Tổ chuyên gia. Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân cấp huyện 1. Sở Xây dựng: a) Khuyến cáo, khuyến nghị người quyết định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) về công trình phải hoặc cần thi tuyển, tuyển chọn. b) Cung cấp thông tin, nêu rõ yêu cầu về quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực xây dựng. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. c) Cử đại diện tham gia hội đồng thi tuyển khi chủ đầu tư mời, nhưng không được dùng ảnh hưởng của mình để làm sai lệch kết quả tuyển chọn. d) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt về hình thức thi tuyển, tuyển chọn, kế hoạch thi tuyển, kết quả thi tuyển các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh. đ) Tham gia ý kiến với chủ đầu tư về Yêu cầu thiết kế, Quy chế thi tuyển khi cần thiết hoặc được đề nghị. e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
  3. g) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về công tác thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12). 2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện: a) Phối hợp Sở Xây dựng thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều này. b) Cử đại diện tham gia hội đồng thi tuyển khi chủ đầu tư mời, nhưng không được dùng ảnh hưởng của mình để làm sai lệch kết quả tuyển chọn. c) Phê duyệt về hình thức thi tuyển, tuyển chọn, kế hoạch thi tuyển, kết quả thi tuyển các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư; Tham gia ý kiến với chủ đầu tư về Yêu cầu thiết kế, Quy chế thi tuyển khi có yêu cầu. d) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc trên địa bàn; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Đức Phớc
Đồng bộ tài khoản