Quyết định số 120/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
8
download

Quyết định số 120/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 120/2001/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH "V VI C BAN HÀNH “QUY NNH V QU N LÝ U TƯ, S N XU T G CH, NGÓI T SÉT NUNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t t ai và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Lu t Khoáng s n và Ngh nh s 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khoáng s n; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và Lu t Doanh nghi p; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 15/2000/Q -BXD ngày 24/7/2000 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh u tư, s n xu t g ch, ngói t xét nung; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 303/TTr-SXD ngày 23/3/2001, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý u tư, s n xu t g ch, ngói t sét nung trên a bàn Thành ph Hà N i:. i u 2: Quy t nh này thay th Quy t nh s 2334/Q -UB ngày 05/10/ 1992 c a UBND Thành ph và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông Công chính, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Giám c, Th trư ng các s , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Hoàng Ân QUY NNH V QU N LÝ U TƯ, S N XU T G CH, NGÓI T SÉT NUNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 120/2001/Q -UB ngày 29/11/2001 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: B n Quy nh này xác nh trách nhi m c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c; Các t ch c, cá nhân u tư kinh doanh s n xu t g ch, ngói t sét nung trên a bàn Thành ph . i u 2: G ch ngói t sét nung bao g m: g ch c, g ch r ng, g ch p lát, trang trí, ngói l p các lo i ư c s n xu t t nguyên li u t sét; s n phNm ư c t o thành qua quá trình nhào luy n và nung t nhi t thích h p, dùng xây, l p và hoàn thi n các công trình xây d ng. i u 3: Khuy n khích các t ch c, cá nhân u tư ti n v n, khoa h c công ngh tiên ti n, s d ng lao ng s n xu t g ch, ngói t sét nung t ngu n nguyên li u khai thác t các má t sét i tri t ti t ki m t nông nghi p. Chương 2: I U KI N U TƯ S N XU T G CH, NGÓI T SÉT NUNG i u 4: T ch c, cá nhân khi u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung ph i ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n trình t , th t c u tư theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph và Quy nh này. i u 5: Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư c a d án u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung ph i có n i dung th a mãn các i u ki n sau: 1. Phù h p v i Quy ho ch phát tri n công nghi p v t li u xây d ng Thành ph Hà N i n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 ã ư c UBND Thành ph phª duy t t i Quy t nh s 2747/Q -UB ngày 09/6/2000. 2. Có công ngh , thi t b s n xu t t trình tiên ti n, b o m ch t lư ng s n phNm và môi trư ng sinh thái. Khuy n khích các ch u tư l a ch n u tư công ngh s y nung s n phNm b ng lò tuynel liên hoàn v i thi t b s n xu t trong nư c. Không s d ng công ngh th công, nung t b ng lò ng s n xu t g ch, ngói t sét nung.
  3. 3. S n phNm g ch, ngói t sét nung ph i t ch t lư ng theo các tiêu chuNn ã ư c ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 4. t khai thác s n xu t g ch, ngói t sét nung g m: a. t sét m , t sét i t i nh ng khu v c ã ư c quy ho ch s d ng s n xu t g ch, ngói; t úng ng p không có kh năng canh tác; t n o vét, khơi sâu ao, sông, h ; t bãi sông ngoài hành lang b o v ê không dùng s n xu t nông nghi p; t ê ã ư c h y b ; t h c t c i t o ng ru ng ã có án ư c duy t. b. Vi c giao t sét m , t sét i cho các t ch c, cá nhân u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung ư c th c hi n theo Quy t nh s 68/1999/Q -UB ngày 18/8/1999 c a UBND Thành ph quy nh v th t c ư c giao t cho thuê t trên a bàn Thành ph ; ph i phù h p v i quy nh t i các i u 4, 6, 41 Lu t Khoáng s n, i u 9 Ngh nh 68/CP ngày 01/11/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành LuËt kho¸ng s¶n vµ phï hîp víi c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh các Lu t ó; khi khai thác t ph i tuân th các quy nh c a Lu t B o v môi trư ng. c. Nghiêm c m s d ng t s n xu t nông nghi p, t trong ph m vi di tích l ch s , danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng; t n m trong ph m vi b o v hành lang các công trình giao thông, ê, c u, kè c ng, ư ng i n cao th ; t an ninh qu c phòng vào s n xu t g ch, ngói t sét nung. d. t s n xu t g ch, ngói t sét nung ph i có quy trình, thi t b khai thác phù h p, m b o khai thác ®úng quy ho ch, s d ng h p lý, có hi u qu và có phương án s d ng ho c hoàn tr l i m t b ng sau khi khai thác xong. i u 6: i v i các t ch c, cá nhân hi n ang s n xu t g ch, ngói t sét nung, không m b o các i u ki n quy nh t i i u 5 Quy nh này, n u mu n ti p t c khai thác, s n xu t ph i l p phương án u tư i m i công ngh , thay th lò th công, c i thi n môi tư ng sinh thái trình c p có thNm quy n cho phép. i u 7: i v i các h gia ình t n d ng t ào ao, t h c t vư n óng g ch s d ng cho gia ình m t l n, không mang tính ch t kinh doanh, không ư c t ý xây lò nung th công t i ch mà ph i ăng ký v i UBND phư ng, xã, th tr n s t i t p trung nung t t i a i m quy nh phù h p v i i u ki n kinh t a phương. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN U TƯ S N XU T G CH NGÓI T SÉT NUNG i u 8: T ch c, cá nhân, trong quá trình s n xu t g ch ngói t sét nung, có trách nhi m th c hi n các nghĩa v v h at ng s n xu t kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t. 1. B o m ch t lư ng s n phNm theo tiêu chuNn ã ăng ký, th c hi n ghi nhãn hi u, mác s n phNm theo Quy nh c a Thông tư s 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 178/1999/Q -TTg ngày
  4. 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu i v i m t hàng v t li u xây d ng. 2. Tuân th quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn xã h i, b o v t canh tác, b o v tài nguyên khoáng s n; b o v di tích l ch s , danh lam th ng c nh. 3. Ph i có gi i pháp b o m môi sinh, môi trư ng; không s d ng c i nung t g ch, ngói. Trong quá trình h at ng, n u b i, khói lò gây thi t h i n l i ích c a ngư i s n xu t, tr ng tr t xung quanh thì ph i n bù theo th a thu n v i ngư i b thi t h i, n u không th a thu n ư c thì ph i trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. 4. Khi t ch c tiêu th s n phNm ph i m b o các i u ki n theo quy nh t i Thông tư s 04/1999/TT-BXD ngày 15/7/1999 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chinh ph i v i m t hàng v t li u xây d ng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch các a i m ư c phép kinh doanh v t li u xây d ng có i u ki n trên a bàn Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t nh 111/1999/Q -UB ngày 21/12/1999 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 9: Các t ch c, cá nhân khi có i u ki n quy nh t i i u 5 b n quy nh này ph i n UBND phư ng, xã, th tr n, nơi ư c phép s d ng t làm th t c n bù t ai, hoa mµu theo quy nh và ph i có trách nhi m u tư cơ s h t ng k thu t t i khu v c s n xu t. N u t i khu v c u tư s n xu t ®· có s n cơ s h t ng k thu t c a ch qu n lý khác mà t ch c, cá nhân u tư s n xu t g ch ngói nung mu n cùng s d ng thì ph i th a thu n óng góp kinh phí cho ch qu n lý h t ng k thu t s n có s d ng vào vi c duy tu, nâng c p công trình h t ng k thu t ó theo quy mô c a d án u tư. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC C P, CÁC NGÀNH, TRONG QU N LÝ U TƯ S N XU T G CH, NGÓI T SÉT NUNG i u 10: UBND Thành ph th ng nh t qu n lý u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung trên a bàn Thành ph và phân công trách nhi m qu n lý cho các s , ngành; UBND các c p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 11: S Xây d ng là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c v s n xu t v t li u xây d ng trên a bàn, có trách nhi m: 1. T ch c, ph bi n hư ng d n cho các ngành liên quan; UBND các qu n, huy n; các t ch c, cá nhân s n xu t g ch ngói, t sét nung trên a bàn Hà N i th c hi n theo úng quy ho ch và b n quy nh này. 2. Hư ng d n các ch u tư l a ch n a i m u tư, l a ch n gi i pháp công ngh s y, nung s n phNm b ng lò tuynel thay th lò th công.
  5. 3. Ph i h p v i S K ho ch và u tư, thNm nh các dù án u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung phù h p v i quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n, s d ng công ngh , thi t b s n xu t và khai thác t phù h p v i i u 5 b n quy nh này. 4. Ph i h p v i S Công nghi p trong vi c qu n lý tài nguyên, khoáng s n; i u tra cơ b n, kh o sát, thăm dò, ánh giá tr lư ng, ch t lư ng, quy ho ch khoanh vùng các m sét khai thác s n xu t g ch, ngói t sét nung. 5. ình kỳ t ch c ki m tra, ánh giá tình hình u tư, s n xu t g ch ngói t sét nung c a các t ch c, cá nhân trên a bàn Thành ph , báo cáo UBND Thành ph Hà N i và B Xây d ng. i u 12: S Công nghi p có trách nhi m: 1. Giúp UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khoáng s n theo quy nh Lu t Khoáng s n và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n. 2. Ph i h p v i S Xây d ng trong vi c tri n khai quy ho ch phát tri n công nghi p v t li u xây d ng Thành ph Hà N i n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và nh ng công vi c có liên quan n qu n lý, khai thác các m sét s n xu t g ch, ngói t sét nung. i u 13: S a chính - Nhà t có trách nhi m: 1. Hư ng d n l p h sơ, ti p nh n, t ch c thNm nh h sơ giao t, cho thuê t phù h p v i các lo i t ư c phép khai thác s n xu t g ch, ngói t sét nung, trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ph i h p v i S Xây d ng và UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n ki m tra, hư ng d n ch u tư th c hi n trách nhi m c a mình khi ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t theo quy ® nh c a pháp lu t. i u 14: S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n l p, ti p nh n, t ch c thNm nh h sơ ăng ký kinh doanh và d án u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung c a các ch u tư trình c p có thNm quy n phê duy t, ho c Quy t nh phê duy t theo thNm quy n. i u 15: UBND các qu n, huy n có trách nhi m 1. Hư ng d n, ti p nh n h sơ; t ch c thNm nh, c p gi y phép kinh doanh cho các cá nhân, nhóm kinh doanh theo Ngh nh 66/H BT ngày 02/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). 2. Hư ng d n, ti p nh n, t ch c thNm nh và quy t nh các d án u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung thu c thNm quy n. 3. Ch o Phòng a chính – Nhà t và ô th và UBND các phư ng, xã ph i h p v i các ngành, các c p liên quan có bi n pháp k p th i ngăn ch n, ình ch vi c khai thác t và s n xu t g ch, ngói ât sét nung trái phép, không i u ki n s n xu t như i u 5 c a b n quy nh này trên a bàn qu n, huy n.
  6. i u 16: UBND các phư ng, xã, th tr n có trách nhi m 1. Qu n lý hành chính các khu v c khai thác t và s n xu t g ch, ngói t sét nung trên a bàn phư ng, xã, m b o vi c khai thác, s n xu t úng ăng ký kinh doanh, b o v môi trư ng sinh thái và ch ng tr n, l u thu . 2. T ch c a i m nung t g ch cho các h gia ình khi t n d ng t ào ao, th c t, c i t o vư n làm g ch theo úng quy nh t i i u 7 nói trên. Chương 5: T CH C TH C HI N VÀ X LÝ VI PH M i u 17: S Xây d ng, các S chuyên ngành liên quan và UBND các qu n, huy n, phư ng, th xã, th tr n, trong ph m vi trách nhi m c a mình, t ch c hư ng d n và ki m tra th c hi n quy nh này i v i các t ch c, cá nhân u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung trên a bàn Thành ph . i u 18: T ch c, cá nhân u tư s n xu t g ch, ngói t sét nung và ngư i l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m các quy nh c a văn b n này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính, b i thư ng v t ch t ho c truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t hi n hành. i u 19: Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có vư ng m c c n b sung, s a i, ngh các cơ quan, t ch c và cá nhân ph n ¶nh v S Xây d ng nghiên c u trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản