Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
9
download

Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 120/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước”, gồm: 1. Quy định chung; 2. Hệ thống chứng từ kế toán; 3. Hệ thống tài khoản kế toán; 4. Hệ thống sổ kế toán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này trong hệ thống Kho bạc Nhà nước./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng TW Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; Phạm Sỹ Danh - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Công báo;
  2. - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, KBNN. DANH MỤC GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT - Theo tiếng Anh: Tên đầy đủ Viết tắt Dịch ra tiếng Việt Chart of Account COA Kế toán đồ Tax Collection System TCS Dự án hiện đại hóa thu Ngân sách nhà nước Treasury and budget TABMIS Hệ thống thông tin quản lý management Information ngân sách và Kho bạc System United States Dollar USD Đô la Mỹ - Theo tiếng Việt: Tên đầy đủ Viết tắt Kho bạc Nhà nước KBNN Kho bạc KB Ngân sách Nhà nước NSNN Ngân sách NS Uỷ ban nhân dân UBND Trung ương TW Địa phương ĐP Thành phố TP Sở giao dịch SGD Ngân hàng Nhà nước NHNN Ngân hàng NH Đơn vị ĐV Ban quản lý BQL Liên đoàn lao động LĐLĐ Liên đoàn LĐ Báo cáo tài chính BCTC Việt Nam đồng VNĐ Tài khoản TK Kinh phí uỷ quyền KPUQ Mục lục ngân sách nhà nước MLNSNN Mục lục ngân sách MLNS
  3. Tên đầy đủ Viết tắt Nội dung kinh tế NDKT Đơn vị có quan hệ với ngân sách ĐVQHNS Sử dụng ngân sách SDNS Địa bàn hành chính ĐBHC Kinh tế KT Khoản K Tiểu mục TM Chương trình mục tiêu CTMT Dự án DA Tính chất nguồn kinh phí TCNKP Quyết toán QT Xây dựng cơ bản XDCB Kế hoạch KH Thanh toán vốn đầu tư TTVĐT Kinh phí công đoàn KPCĐ Trái phiếu Chính phủ TPCP Công trái CT Trái phiếu TP Phát hành PH Xây dựng Tổ quốc XDTQ Uỷ nhiệm chi UNC Đầu tư ĐT Kế toán trưởng KTT Kiểm soát thanh toán KSTT Thanh toán viên TTV Kế toán viên KTV Thanh toán bù trừ tập trung TTBTTT Thanh toán bù trừ TTBT Thanh toán điện tử TTĐT Thanh toán TT Liên kho bạc LKB Lệnh thanh toán LTT Lệnh chuyển Có LCC Lệnh chuyển Nợ LCN
  4. Tên đầy đủ Viết tắt Tài khoản tiền gửi TKTG Xuất nhập khẩu XNK Chứng minh nhân dân CMND Hộ chiếu HC Số thứ tự STT Thu nhập cá nhân TNCN Giá trị gia tăng GTGT FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN C he do ke toan
Đồng bộ tài khoản