Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
111
lượt xem
12
download

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 120/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH I U KI N XÁC NNH NGƯ I BN PHƠI NHI M V I HIV, BN NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy t nh này quy nh i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV, ngư i b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p; th t c c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV, gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i ang làm vi c trong l c lư ng vũ trang, ngư i có h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng ang làm vi c trong: a. Cơ s y t ; b. Cơ s ch a b nh ư c thành l p theo quy nh t i i u 26 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; c. Cơ s cai nghi n ma tuý ư c thành l p theo quy nh c a Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v vi c quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh và Ngh nh s 147/2003/N -CP ngày 01 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph v i u ki n, th t c c p gi y phép và qu n lý ho t ng c a các cơ s cai nghi n ma tuý t nguy n; d. Cơ s ch nh hình - ph c h i ch c năng thu c ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý;
  2. . Cơ s b o tr xã h i. 2. Cán b , chi n s thu c các l c lư ng vũ trang nhân dân, ngư i có h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng ang làm vi c trong tr i giam, tr i t m giam, nhà t m gi , cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng thu c B Công an qu n lý ho c ang làm vi c trong tr i giam, tr i t m giam thu c B Qu c phòng qu n lý. 3. Cán b , chi n s thu c các l c lư ng vũ trang nhân dân khi ang thi hành công v theo s phân công c a Th trư ng cơ quan, ơn v . 4. Thành viên t công tác cai nghi n quy nh t i i u 11 và T trư ng t dân cư theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh s 56/2002/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 c a Chính ph v t ch c cai nghi n t i gia ình và c ng ng. 5. Cán b , công ch c chuyên trách phòng ch ng t n n xã h i c p trung ương, t nh, huy n khi ang thi hành công v theo s phân công c a Th trư ng cơ quan, ơn v . 6. H c sinh th c t p t i các cơ s y t (bao g m c các cơ s y t ngoài công l p). i u 3. i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p Ngư i ư c xác nh b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p khi có các i u ki n sau: 1. B m t trong ba tai n n sau ây khi ang thi hành nhi m v : a. B kim, v t nh n âm, v t s c c a xuyên qua da ho c v t làm da b tr y xư c, n t n mà nh ng v t này ã ti p xúc v i máu, s n phNm máu ho c d ch cơ th ngư i nghi nhi m HIV; b. B máu, s n phNm máu, d ch cơ th ngư i nghi nhi m HIV ti p xúc tr c ti p v i da b tr y xư c, n t n ; c. B máu, s n phNm máu, d ch cơ th ngư i nghi nghi m HIV ti p xúc tr c ti p v i niêm m c m t, mũi, mi ng. 2. Có Biên b n tai n n r i ro ngh nghi p (theo m u Ph l c I ban hành kèm theo Quy t nh này). Biên b n này ph i ư c l p trong vòng 48 gi k t khi x y ra tai n n, có xác nh n c a ngư i làm ch ng và ư c Th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p ngư i b phơi nhi m v i HIV ký, xác nh n. 3. K t qu xét nghi m HIV b ng k thu t ELISA c a ngư i b phơi nhi m v i HIV là âm tính. M u máu ư c s d ng xét nghi m ph i ư c l y t ngư i b phơi nhi m trong vòng 72 gi k t th i i m x y ra m t trong ba tai n n quy nh t i kho n 1 i u này. i u 4. i u ki n xác nh ngư i b nhi m HIV do tai t n r i ro ngh nghi p
  3. 1. Có Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 5 Quy t nh này. 2. K t qu xét nghi m HIV c a ngư i b phơi nhi m v i HIV t i m t trong ba th i i m 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi b tai n n r i ro ngh nghi p là dương tính do cơ s y t có thNm quy n c p. i u 5. Cơ quan ti p nh n h sơ và th m quy n c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. 1. Vi c ti p nh n h sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p và thNm quy n c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p th c hi n như sau: a. C c Quân y thu c B Qu c phòng ti p nh n h sơ ngh và xét c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ang công tác, th c t p t i các ơn v thu c B Qu c phòng qu n lý; b. C c Y t thu c B Công an ti p nh n h sơ ngh và xét c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ang công tác, th c t p t i các ơn v thu c B Công an qu n lý; c. C c Phòng, ch ng t n n xã h i thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n h sơ ngh và xét c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ang công tác, th c t p t i các ơn v thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý; d. S Y t thu c B Giao thông v n t i ti p nh n h sơ ngh và xét c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ang công tác, th c t p t i các ơn v thu c B Giao thông v n t i qu n lý; . C c Phòng, ch ng HIV/AIDS thu c B Y t ti p nh n h sơ ngh và xét c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ang công tác, th c t p t i các ơn v tr c thu c B Y t và c a các B , ngành khác ngoài các B , ngành quy nh t i i m a, b, c, d và e kho n 1 i u này; e. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là S ) ti p nh n h sơ ngh và xét c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh
  4. nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV cho ngư i b phơi nhi m v i HIV ho c b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ang công tác, th c t p t i các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân t nh, thành ph Trung ương. 2. T ch c và ho t ng c a H i ng tư v n chuyên môn: a. H i ng tư v n chuyên môn do Th trư ng cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u này thành l p và ph i bao g m nh ng thành ph n t i thi u sau: - i di n Lãnh o cơ quan quy nh t i kho n 1 i u này là Ch t ch h i ng; - Cán b ph trách Phòng xét nghi m HIV ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính thu c quy n qu n lý c a các cơ quan quy nh t i kho n 1 i u này ho c Phòng xét nghi m HIV ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính nơi g n nh t. - i di n cơ quan b o hi m xã h i nơi ngư i b phơi nhi m v i HIV tham gia b o hi m y t ; - Cán b c a cơ quan ti p nh n h sơ quy nh t i kho n 1 i u này là thư ký H i ng. b. B trư ng B Y t quy nh c th Quy ch t ch c, trách nhi m và ho t ng c a H i ng tư v n c a các cơ quan quy nh t i kho n 1 i u này. i u 6. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p 1. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p g m có: a. Biên b n tai n n r i ro ngh nghi p; b. B n sao h p pháp k t qu xét nghi m HIV âm tính c a ngư i b phơi nhi m, bao g m c b n c k t qu xét nghi m b ng k thu t ELISA; c. Công văn ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV c a cơ quan, ơn v nơi ngư i b phơi nhi m v i HIV ang công tác. 2. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p g m có: a. Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p; b. B n sao h p pháp k t qu xét nghi m HIV dương tính c a ngư i b phơi nhi m v i HIV sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV theo quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Quy t nh này, bao g m c b n c k t qu xét nghi m b ng k thu t ELISA;
  5. c. Công văn ngh c p Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p c a cơ quan, ơn v nơi ngư i b nhi m HIV ang công tác. i u 7. Th t c c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p 1. Trình t xem xét vi c ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p: a. Sau 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i i u 6 c a Quy t nh này thì cơ quan ti p nh n h sơ ph i t ch c h p H i ng tư v n chuyên môn thNm nh h sơ ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p; Trư ng h p h sơ chưa úng quy nh t i i u 6 c a Quy t nh này thì trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ ph i có văn b n thông báo rõ lý do cho cơ s ngh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p bi t cơ s b sung ho c hoàn ch nh h sơ. b. Sau 02 ngày làm vi c, k t ngày h p thNm nh, H i ng tư v n chuyên môn ph i trình biên b n thNm nh lên Lãnh o cơ quan quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy t nh này xem xét và quy t nh c p Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p; trư ng h p không c p thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 2. M u Gi y ch ng nh n b phơi nhi m v i HIV, Gi y ch ng nh n b nhi m HIV theo quy nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 8. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 9. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Trương Vĩnh Tr ng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao
  6. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b). PH L C I. M U BIÊN B N TAI N N R I RO NGH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 120/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- BIÊN B N Tai n n r i ro ngh nghi p H và tên: .................................................................. Tu i: ................... Gi i tính: ...... Ngh nghi p: ............................................................................................................... Nơi công tác: .............................................................................................................. Hoàn c nh x y ra tai n n: (tư ng trình chi ti t) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Thông tin v v t thương, tình tr ng phơi nhi m: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Thông tin v ngu n lây nhi m: ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
  7. ã x trí như th nào: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Tình tr ng s c kho c a cán b b tai n n: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................., ngày ...... tháng .......... năm ....... Cán b b tai n n Ngư i ch ng ki n Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) PH L C II. M U GI Y CH NG NH N BN PHƠI NHI M V I HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P, GI Y CH NG NH N BN NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 120/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) M u 1. GI Y CH NG NH N BN PHƠI NHI M V I HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P TÊN CƠ QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C P GI Y CH NG NH N NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : /GCN GI Y CH NG NH N B phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ......................................... ch ng nh n:
  8. Ông/Bà: ............................................................................. Tu i: ................................ Ngh nghi p: ............................................................................................................... Nơi công tác: .............................................................................................................. b phơi nhi m v i HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. ........., ngày.......... tháng ........ năm ......... TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u) M u 2. GI Y CH NG NH N BN NHI M HIV DO TAI N N R I RO NGH NGHI P TÊN CƠ QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C P GI Y CH NG NH N NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : /GCN GI Y CH NG NH N B nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p ......................................... ch ng nh n: Ông/Bà: ............................................................................. Tu i: ................................ Ngh nghi p: ............................................................................................................... Nơi công tác: .............................................................................................................. b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. ........., ngày.......... tháng ........ năm ......... TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản