intTypePromotion=1

Quyết định số 1201/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
5
download

Quyết định số 1201/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1201/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1201/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG TH M NNH NHÀ NƯ C TH M NNH BÁO CÁO U TƯ D ÁN NHÀ MÁY I N H T NHÂN NINH THU N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư (công văn s 4969/BKH-T -GS T ngày 10 tháng 7 năm 2008), QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng thNm nh Nhà nư c thNm nh Báo cáo u tư D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n g m các thành viên sau: - Ch t ch H i ng: ông Võ H ng Phúc, B trư ng B K ho ch và u tư; - Các y viên: + Ông Trương Văn oan, Th trư ng B K ho ch và u tư; + Ông H u Hào, Th trư ng B Công thương; + Ông Lê ình Ti n, Th trư ng B Khoa h c và Công ngh ; + Ông Tr n H ng Hà, Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; + Ông Nguy n Văn Liên, Th trư ng B Xây d ng; + Ông Tr n Doãn Th , Th trư ng B Giao thông v n t i; + Ông Bùi H ng Lĩnh, Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; + Ông Tr n Chi n Th ng, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; + Ông Nguy n Công Nghi p, Th trư ng B Tài chính; + Ông Nguy n Thành Hưng, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông; + Ông Tr n Văn Nhung, Th trư ng B Giáo d c và ào t o;
  2. + Ông Hoàng Th Liên, Th trư ng B Tư pháp; + Ông ng Văn Hi u, Th trư ng B Công an; + Ông Hà Hùng, Phó Ch nhi m y ban Dân t c; + Ông Nguy n ng Ti n, Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; + Ông H u Ngh , Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n; + Ông Văn Tr ng Lý, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; + Ông ào Xuân H c, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; + Ông Nguy n Duy Thăng, Th trư ng B N i v ; + Bà Nguy n Th Kim Ti n, Th trư ng B Y t ; + Ông Ph m H ng L i, Phó T ng Tham mưu trư ng B Qu c phòng. B K ho ch và u tư là cơ quan thư ng tr c c a H i ng thNm nh. H i ng thNm nh có các T chuyên môn th c hi n các công vi c thNm nh ánh giá, m t T Thư ng tr c và Thư ký t ng h p. i u 2. H i ng thNm nh Nhà nư c thNm nh Báo cáo u tư D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n có nhi m v và quy n h n như sau: - T ch c thNm nh Báo cáo u tư D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và trình Qu c h i quy t nh. - Yêu c u ch u tư cung c p các tài li u, thông tin có liên quan n Báo cáo u tư ph c v công tác thNm nh; khi c n thi t yêu c u ch u tư s a i, b sung h sơ áp ng các yêu c u thNm nh. - ư c m i, l a ch n các t ch c tư v n, chuyên gia trong và ngoài nư c tham gia thNm nh hay ph n bi n Báo cáo u tư. - Thành l p các T chuyên môn theo yêu c u công tác thNm nh. - Xem xét, quy t nh các v n v quy ch làm vi c, chương trình và k ho ch công tác c a H i ng và các v n khác có liên quan trong quá trình thNm nh Báo cáo u tư D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n. i u 3. Kinh phí thNm nh Báo cáo u tư D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n và chi phí thuê tư v n thNm nh do Cơ quan thư ng tr c c a H i ng l p d toán chi phí, T p oàn i n l c Vi t Nam th c hi n theo quy t nh c a Ch t ch H i ng. i u 4. Trách nhi m c a Ch t ch, các Phó Ch t ch và các y viên H i ng:
  3. 1. Ch t ch H i ng: - Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v t ch c thNm nh và các ho t ng thNm nh theo nhi m v ư c giao; nh ng ý ki n ánh giá k t qu thNm nh, k t lu n và ki n ngh c a H i ng v các n i dung c a d án. - Xem xét phê chuNn Quy ch làm vi c c a H i ng, k ho ch thNm nh sau khi H i ng có ý ki n; quy t nh tri u t p các cu c h p H i ng; ch trì các phiên h p; phân công trách nhi m các Phó Ch t ch và các y viên H i ng; quy t nh b nhi m ngư i ph trách các T . - Xem xét trình Th tư ng Chính ph báo cáo thNm nh và các văn b n có liên quan n ho t ng c a H i ng; ch u trách nhi m v n i dung báo cáo trình Th tư ng Chính ph ho c gi i trình trư c Chính ph nh ng ý ki n thNm nh v v n do H i ng ti n hành. - Trong các trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng có th y quy n cho Phó Ch t ch Thư ng tr c ho c Phó Ch t ch H i ng tri u t p và ch trì các phiên h p H i ng ho c báo cáo trư c Chính ph m t s n i dung ho c công vi c do các Phó Ch t ch tr c ti p ph trách. - Ch t ch H i ng có th m i i di n c a các B , ngành, a phương liên quan; các cơ quan chuyên môn c a ng, Qu c h i tham d và óng góp ý ki n t i m t s phiên h p c a H i ng v nh ng v n liên quan n n i dung thNm nh c a H i ng. - Yêu c u ch u tư gi i trình n i dung và các v n liên quan n báo cáo u tư b ng văn b n t i các phiên h p H i ng. - Trong trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng có th yêu c u các B , các cơ quan Chính ph , các t ch c tư v n trong và ngoài nư c th c hi n nhi m v thNm nh c l p mang tính ch t chuyên sâu. 2. Phó Ch t ch Thư ng tr c: giúp Ch t ch H i ng t ch c b máy làm vi c, ch o các ho t ng c a H i ng, theo dõi và báo cáo thư ng xuyên v tình hình và k t qu H i ng; thay m t Ch t ch H i ng quy t nh các v n liên quan n tri n khai, i u hành công vi c c a H i ng khi ư c Ch t ch H i ng y quy n. - Tr c ti p ch o T thư ng tr c và T thư ký t ng h p. 3. Các Phó Ch t ch H i ng: - Giúp Ch t ch H i ng t ch c th c hi n quá trình thNm nh, theo dõi và ch o tr c ti p các công vi c c a H i ng ư c Ch t ch phân công. - Th c hi n các nhi m v ư c Ch t ch H i ng y nhi m (m i h p, ch trì h p, báo cáo trư c Chính ph ); quy t nh các v n trong ph m vi thNm quy n ã ư c Ch t ch H i ng giao.
  4. - Giúp Ch t ch H i ng xem xét, ánh giá các báo cáo chuyên môn và các ho t ng khác c a H i ng trình Th tư ng Chính ph . 4. Các y viên H i ng: - Xem xét có ý ki n v các n i dung thNm nh Báo cáo u tư trong các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a B , cơ quan và a phương do y viên H i ng ph trách và v nh ng v n chung c a Báo cáo u tư. - Giúp H i ng huy ng l c lư ng chuyên gia, phương ti n làm vi c, cơ s nghiên c u thu c B , cơ quan hay a phương do y viên ó ph trách hoàn thành nhi m v ư c giao. - Tham d y các phiên h p c a H i ng, trao i óng góp ý ki n v các n i dung xem xét, thNm nh và bi u quy t các k t lu n c a H i ng khi c n thi t. Trong trư ng h p c bi t không th tham d ư c, y viên H i ng ph i có văn b n xin phép và có văn b n y quy n cho i di n tham d . Ngư i ư c y quy n ph i có i u ki n tìm hi u và phát bi u ý ki n ho c tham gia bi u quy t (khi c n thi t) v nh ng v n H i ng xem xét thNm nh ho c trưng c u ý ki n. Ý ki n c a i di n ư c y quy n ư c coi là ý ki n c a y viên chính th c mà ngư i ó i di n. i u 5. Quy ch làm vi c c th c a H i ng do Ch t ch H i ng quy t nh. i u 6. Trách nhi m c a cơ quan thư ng tr c H i ng: - Huy ng b máy giúp Ch t ch H i ng t ch c công vi c thNm nh Báo cáo u tư và các ho t ng chung c a H i ng; ph i h p v i các cơ quan, các T , t ch c tư v n và chuyên gia th c hi n các công vi c thNm nh; t ch c b máy, quy ch làm vi c c a thư ng tr c H i ng do Phó Ch t ch thư ng tr c xem xét, quy t nh. - Ti p nh n và ki m tra h sơ d án, g i h sơ d án n các thành viên H i ng, l p và trình duy t k ho ch thNm nh Báo cáo u tư. - T ng h p các ý ki n c a thành viên H i ng; xu t, trình Ch t ch H i ng xem xét, quy t nh nh ng v n c n x lý trong quá trình thNm nh (ch n cơ quan tư v n thNm nh, làm vi c v i ch u tư, cơ quan tư v n; t ch c tham quan, kh o sát). - ChuNn b các phiên h p c a H i ng: chương trình, n i dung, d ki n các n i dung k t lu n và bi u quy t; m i h p, tài li u và phương ti n làm vi c. - ChuNn b các n i dung yêu c u b sung, s a i h sơ theo yêu c u c a các thành viên H i ng, các T nhóm chuyên môn trong quá trình thNm nh, trình Ch t ch H i ng (ho c Phó Ch t ch H i ng) thông qua và ký văn b n yêu c u khi ư c y quy n. - ư c y quy n ký các H p ng thNm nh sau khi ã ư c Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng phê duy t, nghi m thu các H p ng, báo cáo thNm nh c a các T chuyên môn, các t ch c tư v n và chuyên gia. - Th c hi n các công vi c nghiên c u khác do Ch t ch H i ng giao.
  5. - ChuNn b báo cáo c a H i ng, trình Th tư ng Chính ph . - L p d toán kinh phí liên quan n các ho t ng c a H i ng trình Ch t ch H i ng thông qua; ph i h p qu n lý chi phí theo úng ch c a nhà nư c quy nh. i u 7. T p oàn i n l c Vi t Nam có trách nhi m cung c p y h sơ liên quan n quá trình thNm nh Báo cáo u tư D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n, c p kinh phí ho t ng theo yêu c u c a H i ng. i u 8. H i ng s t gi i tán sau khi k t thúc nhi m v . i u 9. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n, T p oàn i n l c Vi t Nam và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , ngành, a phương liên quan ( i u 1); - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Ban chuNn b u tư HN và năng lư ng tái t o ( ư ng Âu Cơ, Q. Tây H , TP Hà N i); - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TKBT, KGVX, QHQT, KTTH, P, TT T); - Lưu: Văn thư, KTN (4b)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản