Quyết định số 1202/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1202/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1202/QĐ-TTg về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án đầu tư, khai thác đường bộ cao tốc do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc do Việt Nam làm chủ đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1202/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc S :1202/QĐ-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C THÍ ĐI M M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH ÁP D NG CHO CÁC D ÁN Đ U TƯ, KHAI THÁC ĐƯ NG B CAO T C DO CÔNG TY Đ U TƯ PHÁT TRI N ĐƯ NG CAO T C VI T NAM LÀM CH Đ U TƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng Quy t đ nh này quy đ nh thí đi m m t s cơ ch , chính sách áp d ng cho các d án đ u tư, khai thác đư ng b cao t c (g i chung là các d án đư ng cao t c) do Công ty Đ u tư phát tri n đư ng cao t c Vi t Nam (vi t t t là VEC) làm ch đ u tư. Đi u 2. N i dung các cơ ch , chính sách thí đi m đư c phép áp d ng 1. Đ i v i các d án đư ng cao t c đư c các cơ quan nhà nư c có th m quy n th m đ nh là có hi u qu , có kh năng hoàn v n thì đư c áp d ng cơ ch cho vay l i t ngu n v n vay ODA c a Chính ph ; t ngu n v n vay thông thư ng ho c vay thương m i c a các Chính ph , các t ch c tín d ng qu c t ; t ngu n v n phát hành trái phi u qu c t dài h n c a Chính ph . 2. Tùy theo t ng d án đ u tư đư ng cao t c, VEC đư c phát hành trái phi u công trình trong nư c và qu c t theo quy đ nh, do Chính ph b o lãnh. Trư ng h p trong th i gian hoàn v n c a d án, VEC chưa thu h i đ v n t ngu n thu c a d án và các ngu n thu khác đ tr các kho n vay, thì đư c phát hành thêm trái phi u đ hoàn tr . B Tài chính xem xét, trình Th tư ng Chính ph t ng trư ng h p c th . 3. VEC đư c vay v n tín d ng đ u tư phát tri n theo quy đ nh t i Ngh đ nh 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v tín d ng đ u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c, đ đ u tư các d án đư ng cao t c. 4. VEC quy t đ nh m c thu phí đư ng cao t c do VEC làm ch đ u tư, đ m b o yêu c u hoàn v n c a d án (tr các d án cơ quan nhà nư c có th m quy n yêu c u áp d ng m c thu phí do Nhà nư c quy đ nh). 5. Giao cho VEC khai thác các d ch v d c tuy n đư ng cao t c do VEC làm ch đ u tư liên quan đ n khai thác tuy n (tr m xăng d u, tr m d ng xe, qu ng cáo, các công trình khác) theo quy đ nh c a pháp lu t. Hi u qu thu đư c t khai thác các d ch v này (n u có) s đư c tính vào hi u qu đ u tư c a d án. 6. Đ i v i nh ng d án đ u tư đư ng cao t c do Nhà nư c yêu c u đ u tư nhưng kh năng thu phí hoàn v n th p, Chính ph có th xem xét h tr chi phí b i thư ng, h tr , tái đ nh cư và gi i phóng m t b ng. 7. VEC đư c s d ng v n đi u l c a mình theo nguyên t c t p trung hoàn thành nhi m v đ u tư và khai thác các tuy n đư ng cao t c đư c giao làm ch đ u tư, đ ng th i cân đ i đ ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh theo ngành ngh kinh doanh đã đư c quy đ nh. Trong th i gian thu phí hoàn v n c a t ng d án, ngu n kinh phí đ hoàn v n đ u tư t thu phí ho c như ng quy n khai thác đư c ưu tiên s d ng đ hoàn tr các kho n v n do VEC vay ho c huy đ ng.
  2. 8. B Tài chính b sung v n đi u l còn thi u cho VEC, b o đ m đ n năm 2008 đ s v n đi u l 1000 t đ ng. T năm 2009, căn c tình hình s n xu t kinh doanh và nhu c u v n c a VEC, hàng năm B Tài chính xem xét b sung v n đi u l cho VEC theo quy đ nh. 9. Trong giai đo n đ u tư xây d ng và thu phí hoàn v n vay, trư ng h p trong năm tài chính VEC không có l i nhu n t t t c các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v thì đư c trích l p 2 (hai) qu khen thư ng và phúc l i v i m c trích t i đa không quá 2 (hai) tháng lương th c t và đư c h ch toán vào chi phí qu n lý, đi u hành d án và chi phí qu n lý thu phí. Đi u 3. Trách nhi m c a Công ty Đ u tư phát tri n đư ng cao t c Vi t Nam 1. H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c Công ty Đ u tư phát tri n đư ng cao t c Vi t Nam ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình trư c pháp lu t, đ m b o các d án đư ng cao t c do VEC làm ch đ u tư đư c th c hi n đúng quy đ nh c a Quy t đ nh này và các quy đ nh pháp lu t có liên quan nh m đưa d án vào s d ng đúng ti n đ , b o đ m ch t lư ng công trình và hi u qu đ u tư. 2. Trên cơ s quy ho ch đư c c p có th m quy n phê duy t, VEC ch đ ng l a ch n tuy n đư ng b cao t c, trình c p có th m quy n giao nhi m v xúc ti n công tác chu n b đ u tư. Đi u 4. Trách nhi m các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. B Giao thông v n t i có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo quy đ nh; k p th i gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo th m quy n, ho c báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n đ vư t th m quy n; ch đ o VEC l p phương án c ph n hoá, trình duy t theo quy đ nh. 2. B Tài chính có trách nhi m b o lãnh thanh toán trái phi u trong và ngoài nư c do VEC phát hành; ph i h p v i B Giao thông v n t i và B K ho ch và Đ u tư xem xét kh năng thu h i v n c a m t s d án do nhà nư c giao VEC th c hi n đ đ xu t v i Th tư ng Chính ph bi n pháp h tr t ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i kho n 6 Đi u 2 c a Quy t đ nh này. 3. Các B : Xây d ng, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thông tin và Truy n thông, Công thương; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i t o đi u ki n thu n l i cho VEC đ th c hi n hi u qu các d án đ u tư đư ng cao t c. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có tuy n d án đi qua có trách nhi m ch trì, ph i h p v i VEC, th c hi n công tác b i thư ng, h tr , tái đ nh cư và gi i phóng m t b ng theo quy đ nh; t o đi u ki n đ VEC th c hi n quy n khai thác các d ch v d c tuy n đư ng cao t c (quy đ nh t i kho n 5 Đi u 2 c a Quy t đ nh này) trong ph m vi qu n lý c a đ a phương. Đi u 5. T ch c th c hi n Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Xây d ng, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thông tin và Truy n thông, Công thương; Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có tuy n d án đi qua, Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c Công ty Đ u tư phát tri n đư ng cao t c Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG - Ban Bí Thư Trung ương Đ ng; PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : Giao thông v n t i, K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, NN&PTNT, Qu c phòng, Công thương; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đàng; Nguy n Sinh Hùng - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Công ty Đ u tư phát tri n đư ng cao t c Vi t Nam (VEC);
  3. - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, KTTH, QHQT, NN, ĐP, NC, TTBC, Website CP; - Lưu: Văn thư, CN (5b).120
Đồng bộ tài khoản