Quyết định số 1218/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1218/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1218/2002/QĐ-TTg về việc xử lý quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31 tháng 12 năm 2001 trở về trước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1218/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1218/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C X LÝ QUY T TOÁN V N U TƯ CÁC D ÁN HOÀN THÀNH T NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 TR V TRƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính t i t trình s 10054/TC- T ngày 16 tháng 9 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Giao B trư ng B Tài chính phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm A c a nhà nư c ã hoàn thành ưa vào s d ng t ngày 31 tháng 12 năm 2001 tr v trư c; các d án hoàn thành ưa vào s d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2002 tr v sau, giao B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c t ch c thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư. i u 2. T nay n h t tháng 9 năm 2003, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c t p trung l c lư ng tri n khai rà soát, thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm B, C ã hoàn thành ưa vào s d ng t ngày 31 tháng 12 năm 2001 tr v trư c. i u 3. B Tài chính hư ng d n c th vi c x lý d t i m công tác quy t toán v n u tư các d án hoàn thành t ngày 31 tháng 12 năm 2001 tr v trư c theo các nguyên t c sau : - Các ch u tư; Ban Qu n lý d án t p trung cho công tác quy t toán v n u tư i v i các d án ã hoàn thành t ngày 31 tháng 12 năm 2001 tr v trư c. N u ch u tư ã sáp nh p ho c gi i th thì ơn v k th a ho c ti p nh n công trình ph i ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán. Trư ng h p d án thu c các B , ngành, a phương, cơ quan trư c ây qu n lý quy t toán nay ã gi i th ho c sáp nh p thì các
  2. B , ngành, a phương, cơ quan ti p nh n ho c k th a hi n nay ph i ch u trách nhi m thNm tra, phê duy t quy t toán các d án ó. - i v i các d án không còn h sơ theo các quy nh thì c p có thNm quy n phê duy t quy t toán v n u tư xem xét, ánh giá trên cơ s th c t , k t h p v i h sơ thanh toán t i cơ quan thanh toán, cho vay v n u tư quy t nh giá tr quy t toán v n u tư. - Nh m Ny nhanh ti n quy t toán v n u tư, cho phép ch u tư, Ban Qu n lý d án thuê các t ch c Ki m toán c l p th c hi n ki m toán, báo cáo quy t toán v n u tư các d án hoàn thành. Kinh phí thuê ki m toán và chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán th c hi n theo hư ng d n quy t toán v n u tư hi n hành c a B Tài chính. Ngu n kinh phí th c hi n ki m toán, thNm tra, phê duy t quy t toán ư c b trí t ngu n u tư c a d án, ho c ư c trích t kho n thu h i ã n p ngân sách (do công tác thNm tra quy t toán mang l i) c a c p có thNm quy n. - H sơ quy t toán v n u tư c a d án hoàn thành th c hi n theo các cơ ch chính sách có hi u l c thi hành t i th i i m hoàn thành c a d án. i u 4. B Tài chính ch trì cùng v i B K ho ch và u tư, B Xây d ng xu t bi n pháp s a i cơ ch chính sách liên quan n quy t toán v n u tư và xây d ng nh m c i cách th t c hành chính, m b o công tác u tư xây d ng có hi u qu và thúc Ny nhanh vi c quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n. i u 5. n ngày 30 tháng 10 năm 2003, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n các n i dung quy nh t i i u 1, i u 2 c a Quy t nh này; ng th i g i B Tài chính t ng h p chung. i u 6. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Xây d ng ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này trên ph m vi c nư c; báo cáo Th tư ng Chính ph vào qúy IV năm 2003. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng Qu n tr T ng công ty Nhà nư c xem xét c th và có hình th c k lu t thích áng i v i nh ng cá nhân, ơn v tr c thu c không hoàn thành công tác quy t toán v n u tư và báo cáo theo quy nh t i các i u 1, 2, 5 trên ây. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ,
  3. - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Trung ương Phan Văn Kh i và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : KTTH (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản