Quyết định số 1229/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 1229/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1229/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt dự toán gói thầu rà phá bom mìn thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1229/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 1229/2003/Q -UB Tp.H Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T D TOÁN - GÓI TH U : RÀ PHÁ BOM MÌN. - THU C D ÁN : C I THI N MÔI TRƯ NG NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH, LƯU V C KÊNH TÀU H – B N NGHÉ - ÔI – T , GIAI O N 1 (2001 – 2006). - I DI N CH U TƯ : BAN QL D ÁN IL ÔNG TÂY VÀ MÔI TRƯ NG NƯ C. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ; Căn c Quy t nh s 1381/Q -TTg ngày 24/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án kh thi d án C i thi n môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh, lưu v c kênh Tàu H – B n Nghé - ôi – T giai o n 1 (2001 – 2006); công văn s 1551/CP-CN ngày 02/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh, b sung k ho ch u th u D án C i thi n môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh, lưu v c kênh Tàu H – B n Nghé - ôi – T , giai o n 1 (2001 – 2006); Căn c quy t nh s 109/Q -BQP ngày 16/01/2003 c a B trư ng B Qu c phòng v vi c phê duy t phương án k thu t dò tìm x lý bom mìn v t n D án C i thi n môi trư ng nư c lưu v c kênh Tàu H – B n Nghé - ôi – T thành ph H Chí Minh c a Công ty xây d ng Lũng Lô /BCCB; Căn c Công văn s 369/BXD-VKT ngày 14/3/2003 c a B Xây D ng v th m nh d toán công tác Rà phá bom mìn thu c d án C i thi n môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh, lưu v c kênh Tàu H – B n Nghé - ôi – T kèm các Ph l c chi ti t; Xét ngh c a Giám c Ban Qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c t i T trình s 275/KH- T ngày 18/3/2003; QUY T NNH:
  2. i u 1. Phê duy t d toán gói th u “Rà phá bom mìn” c a d án C i thi n môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh, lưu v c kênh Tàu H – B n Nghé - ôi – T như K t qu thNm nh d toán c a B Xây d ng t i công văn s 369/BXD-VKT ngày 14/3/2003, giá tr d toán gói th u sau khi thNm nh là: 5.066.722.000 ng (Năm t , không trăm sáu mươi sáu tri u, b y trăm hai mươi hai ngàn ng). ính kèm Ph l c chi ti t. i u 2. Giá tr d toán ư c xét duy t nói trên ch dùng làm cơ s qu n lý v n u tư công trình. M i thay i c n thi t u ph i trình duy t b sung theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Ban qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c và ơn v l p d toán có trách nhi m b o m v các s li u tính toán trong h sơ ã trình duy t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh – V t giá, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Xây d ng, Giám c Ban qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. CH T CH UBND THÀNH PH Nơi nh n : - Như i u 4 PHó CH T CH - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và u tư - B Xây d ng, B Qu c phòng, - TTUB : CT, PCT/TT, T - VPH -UB : PVP/ T, T T Nguy n Văn ua - Lưu ( T-Ng)
Đồng bộ tài khoản