Quyết định số 123/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 123/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 123/2001/QĐ-UB về việc ban hành quy định những nguyên tắc về quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 123/2001/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH " BAN HÀNH QUY NNH NH NG NGUYªN T C V QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG CÁC KHU Ô THN M I, C I T O, S A CH A NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t t ai; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh 88/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v qu n lý t ô th ; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S a chính Nhà t và Ki n trúc sư trư ng Thành ph . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh nh ng nguyên t c v qu n lý u tư và xây d ng các khu ô th m i, c i t o, s a ch a nhà trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành thu c thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. QUY NNH NH NG NGUYÊN T C V QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG CÁC KHU Ô THN M I, C I T O, S A CH A NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: B n Quy nh này qui nh nh ng nguyên t c tài chính trong công tác qu n lý u tư và xây d ng, c i t o các khu ô th , ch nh trang, tôn t o các ư ng ph trên a bàn Thành ph ; m b o tính kh thi, tính công khai trong quy ho ch và k ho ch phát tri n nh m huy ng ư c m i ti m năng v tài chính, công ngh và qu n lý ô th c a các t ch c và công dân tham gia xây d ng Th ô. i u 2: Cơ quan qu n lý Nhà nư c, chính quy n các c p căn c vào nh ng nguyên t c t i quy nh này xác nh các i u ki n, năng l c t ch c th c hi n, phương th c kinh doanh và th i gian hoàn thành d án; hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư t ch c th c hi n d án; ng th i xác nh trách nhi m v phía nhà nư c i v i ch u tư trong vi c th c hi n d án cũng như trách nhi m c a ch u tư i v i Nhà nư c, ngư i b thu h i t và ngư i có nhu c u v nhà , t . i u 3: Khi m t d án có nhi u u tư có văn b n ăng ký mu n tham gia thì S K ho ch và u tư hư ng d n, t ch c u th u có cơ s l a ch n Ch u tư phù h p. i u 4: Nhà u tư t ch c d án u tư xây d ng khu ô th m i, c i t o, s a ch a nhà ư c giao làm ch u tư ph i là các ơn v , t ch c có tư cách pháp nhân, có năng l c t ch c, huy ng, t p h p các nhà u tư khác tham gia tri n khai th c hi n d án và có i u ki n tài chính lành m nh; Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v i u hành, qu n lý, th c hi n d án theo úng nh ng n i dung kèm theo Quy t nh c a UBND Thành ph khi giao nhi m v ch u tư. Chương 2: U TƯ XÂY D NG CÁC KHU Ô THN M I i u 5: Các khu ô th m i ph i ư c xây d ng trên cơ s quy ho ch chi ti t ư c phê duy t, ng b cơ s h t ng ô th ( ư ng, i n, c p thoát nư c, thông tin, nhà , trư ng h c, b nh vi n, nơi vui chơi gi i trí, c a hàng d ch v , nơi trông gi xe ...) cũng như các cơ s m b o ho t ng hành chính, an toàn dân cư ..., b o m cho các t ch c, cá nhân có i u ki n t o l p cu c s ng n nh, sinh h at, làm vi c và giao ti p thu n ti n. i u 6: 1. UBND Thành ph ch o nh ng n i dung c trưng nghiên c u, l p quy ho ch và k ho ch tri n khai các khu ô th m i.
  3. Hàng năm, căn c k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch chung c a thñ ô, Ki n trúc sư trư ng thành ph t p h p các yêu c u và xu t k ho ch l p quy ho ch chi ti t các khu ô th m i, báo cáo UBND Thành ph ưa vào k ho ch th c hi n. 2. Ki n trúc sư trư ng thành ph ch u trách nhi m huy ng các cơ quan chuyên môn, t ch c ngh nghi p và các chuyên gia tham gia quy ho ch các khu ô th . Các doanh nghi p, nhà u tư cũng ư c xu t quy ho ch mà mình mong muèn nghiên c u. 3. Ki n trúc sư trư ng thành ph , S K ho ch và u tư t ch c bµn giao quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t cho các t ch c có tư cách pháp nhân ư c giao làm ch u tư theo Quy t nh c a UBND Thành ph . Khi ti p nh n quy ho ch xây d ng các khu ô th , ch u tư có trách nhi m hoàn tr kinh phí l p, thNm nh quy ho ch vào ngân sách Nhà nư c. 4. Sau khi ư c giao nhi m v , ch u tư ph i l p mô hình t ch c xây d ng theo quy ho ch ã ư c phê duy t; các cơ quan Nhà nư c, chính quy n các c p và nhân dân ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n. 5. UBND Thành ph công b công khai các quy ho ch khu ô th ã ư c phê duy t, k ho ch phát tri n ô th , và các i u ki n th c hi n d án trên Báo Kinh t - ô th và các phương ti n thông tin i chúng kêu g i u tư. i u 7: 1. Quy ho ch các khu ô th m i theo a th c th ph i m b o không gian h p lý, t o m t ph cho các tr c giao thông chính và c các tuy n ư ng khu v c, ng th i m b o thông thoáng c n thiêt gi a các nhà trong khu dân cư. Cơ c u s d ng t ph i m b o: - Kho ng 60% cho xây d ng nhà cao t ng (ch y u t 9 t ng tr lên) - Kho ng 40% xây d ng bi t th , nhà vư n, không chia lô xây d ng nhà ng. 2. Nhà cao t ng ph i m b o các tiêu chuNn ki n trúc, xây d ng và có nhi u lo i di n tích cho m i căn h ; t ng 1 thông thoáng, ch y u giành cho các m c ích làm d ch v công c ng, ph c v dân cư khu v c. Nh ng nhà cao t ng xây d ng m t ph chính, các t ng dư i ư c b trí làm c a hàng, trung tâm thương m i, văn phòng giao d ch... i u 8: Nguyên t c s d ng qu nhà , t sau khi xây d ng h t ng k thu t. i v i d án kinh doanh h t ng, xây d ng nhà bán, ch u tư ph i giành 20% qu t (ho c 30% qu nhà) b sung vào qu nhà thành ph . Ph n di n tích còn l i (80% di n tích t , ho c 70% di n tích sàn xây d ng nhµ ) ư c phép kinh doanh nhưng ph i giành 50% bán cho các cơ quan và t ch c có nhu c u v nhà theo giá s ư c quy nh v a m b o kinh doanh, v a m b o i u ti t nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c trong th i h n nh t nh: 50% còn l i ư c phéo bán theo giá th trư ng.
  4. i u 9: Nh ng n i dung chính c a Quy t nh phê duy t d án Ngoài vi c tuân th theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng di n hành, quy t nh phê duy t d án ph i làm rõ các n i dung chính sau ây: - Các h ng m c công trình th hi n trong quy ho ch. - Các yêu c u riêng c a d án. - i u ki n và chính sách b o m th c hi n d án. - Th i h n th c hi n d án. - Gi i pháp t o i u ki n n nh i s ng nhân dân. - Quy n l i và nghĩa v c a nhà u tư và trách nhi m c a chính quy n. - Các quy nh v trách nhi m, quy n l i c a Ch u tư và trách nhi m c a cơ quan Nhà nư c ư c th ch trong quy t nh u tư và trong quá trình t ch c th c hi n d án. - Qui nh v x lý khi ch u tư vi ph m, không th c hi n m t trong nh ng i u ki n trên. - Trách nhi m c a ch u tư v t ch c v n hành, duy trì các khu ô th th c hi n theo quy ch c a Nhà nư c và c a Thành ph m b o an toàn, an ninh tr t t và v sinh môi trư ng. i u 10: Quy nh v mua và bán nhà, t ã có h t ng Vi c mua bán ph i ư c ký k t b ng h p ng dân s , theo quy nh c a pháp lu t, có xác nh n c a chính quy n cơ s . Các cơ quan qu n lý c a Thành ph th c hi n c p ho c sang tên các lo i gi y t v quy n s h u nhà , quy n s d ng t , nh p h khNu, các h p ng mua i n, nư c ... ư c th c hi n t i ch , trong vòng 36 gi . Chương 3: V U TƯ C I T O CÁC KHU NHÀ T P TH i u 11: Các n i dung chính c a vi c c i t o, xây d ng t i nhà t p th 1. Các qui nh ban u v c i t o các khu nhà t p th ư c xem xét toàn di n nh m: - u tư xây d ng l i m t khu v c ô th văn minh, có cơ s h t ng ô th ng b k t n i tr c ti p v i các khu dân cư li n k .
  5. - C i thi n v di n tích cho m i cán b riêng bi t, di n tích căn h có nhi u lo i nhưng không nh hơn 35m2. - Ngư i dân ang ư c tái nh cư ngay t i khu v c sau khi xây d ng l i. - Có hình th c nhân dân tham gia góp v n, ho c mua thêm di n tích sau xây d ng. - Các nhà xây d ng cao t ng không b trí căn h t ng 1 (m t t), mà tr ng ho c t ch c các d ch v cho dân cư trong khu v c. - Các phương án kinh t , cơ ch chính sách c n thi t ph i m b o v a c i thi n nhà cho dân, v a m b o i u ki n th c hi n c a nhà u tư, cơ ch giám sát c a chính quy n, các i u ki n h p ng, tái nh cư. 2. Sau khi d án u tư ư c thNm nh, UBND Thành ph quy t nh phê duy t d án, giao nhi m v cho Ch u tư và các cơ quan ch c năng trong vi c c i t o và ch nh trang nhà t p th theo k ho ch hàng năm và quy nh rõ ti n th c hi n, th i h n hoàn thành d án. 3. M i t ch c, doanh nghi p có tư cách pháp nhân xây d ng, kinh doanh nhà u có th tham gia u tư c i t o m t ph n ho c toàn b d án. Chương 4: V U TƯ VÀ XÂY D NG TUY N PH M I VÀ C I T O TUY N PH CŨ i u 12: 1. Khi quy ho ch m ư ng, c i t o tuy n ph cũ u ph i quy ho ch m t ph và quy ho ch xây d ng ph hai bên ư ng m b o ®ång b h t ng ô th trong khu v c v i các khu li n k , g¾n v i vi c b trí s p x p l i dân cư có m t phù h p v i cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i, c i t o c nh quan môi trư ng, làm p thành ph . Cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch và xây d ng, Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c ki m tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t m b o th c hi n úng quy ho ch ã ư c phê duy t. 2. UBND Thành ph t o i u ki n ngư i s d ng t h p pháp khi b thu h i xây d ng ư ng và ph ư c tái nh cư ngay vào các căn h sau khi xây d ng xong, có di n tích tương ương v i s ti n b i thư ng thi t h i (ho c ư c mua nhà tr d n). 3. Căn c quy ho ch ã ư c phê duy t và công b , Nhà u tư l p d án theo s l a ch n hình th c phù h p v i kh năng c a mình, có trách nhi m ch ng t ch c th c hi n d án theo úng ti n và nh ng iÒu ki n theo quy t nh c a c th c a UBND Thành ph .
  6. i u 13: i v i nh ng tuy n ph ã hình thành n nh, nhưng không m b o v tr t t xây d ng và m quan ô th , vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng và an toàn trong qu n lý ô th , UBND Thành ph l p k ho ch hàng năm ch nh trang, c i t o. Ki n trúc sư trư ng Thành ph và Ch t ch UBND các qu n, huy n th ng nh t n i dung quy ho ch chi ti t, ranh gi i các công trình; nh ng h ng m c b t bu c s a ch a, nh ng i u ki n ch nh trang tuy n ph và nh ng yêu c u v quy ho ch, ki n trúc. N u công trình là công trình ph c v công ích thì S K ho ch và u tư l p k ho ch s a ch a hàng năm, ng th i công b danh m c, k ho ch th c hi n các d án này kêu g i các nhà u tư; N u h ng m c thu c s h u cá nhân thì Ch t ch UBND các qu n, huy n tr c ti p qu n lý, hư ng d n, t ch c cho nhân dân th c hi n. i u 14: UBND Thành ph khuy n khích các ch u tư l p nh ng d án chung t nh ng công trình li n k thông qua vi c góp v n, góp t xây d ng công trình m i theo quy ho ch, t o ra tuy n ph có c nh quan p, sau o phân chia s h u theo th a thu n khi góp v n, mang l i l i ích cho c nhà u tư và ngư i dân. S a chính – Nhà t có trách nhi m làm các th t c c p ngay các gi y t mb o tính hîp pháp các tài s n ó. i u 15: Nhi m v ch nh trang, c i t o các tuy n ph T năm 2002 n năm 2010 quy nh như sau: Năm 2002, m i qu n l a ch n ít nh t 01 tuy n ph ch nh trang, c i t o thí i m: t năm 2003 tr i có ít nh t 03 tuy n ph tr lên ư c ch nh trang, c i t o. Ki n trúc sư trư ng Thành ph xu t yêu c u các ch tiêu riêng cho t ng ư ng ph . S K ho ch và u tư công b , g i nhà u tư l p d án ưa vào k ho ch c i t o b ng m i ngu n v n. Ch t ch UBND các qu n tr c ti p ch o công vi c t ch c c i t o, ch nh trang tuy n ph . Chương 5: T CH C TH C HI N i u 16: Trách nhi m c a các ngành, các c p 1. S K ho ch và u tư - Xây d ng k ho ch phát tri n các khu ô th m i và nhà , h th ng k thu t ô th , k ho ch quy ho ch các khu ô th m i. - So n th o quy ch xem xét tiêu chuNn l a ch n ch u tư d án, các ch tài i v i ch u tư khi ư c giao th c hi n d án. Qu n lý u th u d án, công khai các th t c u tư, các d án u tư xây d ng c i t o nhà .
  7. 2. Ki n trúc Sư trư ng thành ph - Ch o th c hi n, tri n khai l p th c hi n quy ho ch các khu ô th m i, c i t o, xây d ng nhà t p th , tuy n ph . - Hoàn ch nh i u l qu n lý quy ho ch ki n trúc trên a bàn thành ph . 3. S Xây d ng - Qu n lý ch t lư ng xây d ng các công trình, qu n lý c p gi y xây d ng. - Hoàn ch nh quy nh v qu n lý u tư và xây d ng các khu ô th m i. 4. S a chính Nhà t - Hư ng d n vi c t ch c th c hi n Quy ho ch và k ho ch s d ng t. - So n th o quy nh v qu n lý, v n hành, s d ng nhà chung cư. - Hoàn ch nh quy nh v qu n lý u tư phát tri n nhà (theo Ngh nh s 71/2001/N -CP c a Chính ph ), t p trung vào quy nh v bán nhà tr d n, tr góp cho thuê nhà. - L p k ho ch, án c i t o, s a ch a nhà (trong ó có nhà nguy hi m). - i v i vi c c i t o, s a ch a các khu t p th cũ: S a chính Nhà t, có trách nhi m nghiên c u, ánh giá hi n tr ng nhà , dân cư và các công trình h t ng khu v c; xu t cơ ch , chính sách chung và c i m c a m i khu, xu t phương án c i t o; l p quy ho ch chi ti t và mô hình kêu g i u tư. 5. S Giao thông Công chính Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư l p quy ho ch và t ch c – i trư c m t bư c trong vi c th c hi n l p các d án xây d ng cơ s h t ng u m i, ph c v cho vi c phát tri n các khu ô th và các khu dân cư. 6. UBND các qu n, huy n - L a ch n các tuy n ph ch nh trang, c i t o theo quy ho ch, ki n trúc. - Ph i h p v i S a chính Nhà t l p k ho ch hàng năm v s a ch a, xây m i nhà t p th , các khu ô th . - Ch o t ch c công tác gi i pháp m t b ng theo quy nh. i u 17: Trong quá trình tri n khai t ch c th c hi n d án xây d ng, c i t o, s a ch a nhà , S K ho ch và u tư có trách nhi m t ng h p nh ng vư ng m c, báo cáo UBND Thành ph xem xét b sung và s a i./.
Đồng bộ tài khoản