Quyết định số 123/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 123/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 123/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế bổ sung đối với Khu đường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thủy thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 123/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY CH B SUNG I V I KHU Ư NG SÔNG (S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH) V T CH C VÀ HO T NG TRONG LĨNH V C KI M SOÁT, PHÒNG CH NG VÀ NG PHÓ S C TRÀN D U TRONG GIAO THÔNG Ư NG TH Y THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993 ; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng ; Quy t nh s 129/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch Qu c gia ng phó s c tràn d u giai o n 2001 – 2010 và Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ; Căn c Quy t nh s 6093/Q -UB-KT ngày 26 tháng 12 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy nh t m th i v ki m soát ô nhi m trong giao thông ư ng th y thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 7603/Q -UB-KT ngày 13 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v b sung ch c năng t ch c ng c u d u tràn trong giao thông ư ng th y trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh (t trình s 348/GT-TCCB ngày 09 tháng 10 năm 2002) và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (t trình s 125/TCCQ ngày 14 tháng 10 năm 2002) ; QUY T NNH i u 1.- Nay phê duy t Quy ch b sung i v i Khu ư ng sông (S Giao thông Công chánh) v t ch c và ho t ng trong lĩnh v c ki m soát, phòng ch ng và ng phó s c tràn d u trong giao thông ư ng th y thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Chi nhánh
  2. Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng cơ quan có liên quan và Giám c Khu ư ng sông có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND. TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - Ban T ch c Thành y - Công an thành ph (PC.13, PC.25) - Ch t ch UBND Qu n-Huy n - Ban T ch c Chính quy n TP - VPH -UB : PVP/ T, KT - T T, CNN, TH Vũ Hùng Vi t - Lưu ( T/Thg) QUY CH B SUNG V T CH C VÀ HO T NG C A KHU Ư NG SÔNG TRONG LĨNH V C KI M SOÁT VÀ NG C U S C TRÀN D U TRONG GIAO THÔNG TH Y (Ban hành kèm theo Quy t nh s 123 /2002/Q -UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- Khu ư ng sông có nhi m v ki m soát, phòng ch ng và ng c u s c tràn d u trong giao thông th y thu c khu v c vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh. Thành l p b ph n chuyên trách th c thi nhi m v , g i là “L c lư ng chuyên trách ki m soát, phòng ch ng và ng c u”, sau ây g i là “L c lư ng”. Tên giao d ch i ngo i : Oil Spill Control, Prevention and Response Task Force. Vi t t t là : OSR(HCM.C) i u 2.- L c lư ng là b ph n tr c thu c Khu ư ng sông, ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a Giám c Khu ư ng sông. Ngoài ra, th a y nhi m c a Giám c Khu ư ng sông, l c lư ng còn ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Giám c S Giao thông Công chánh, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành ph H Chí Minh. Kinh phí ho t ng c a l c lư ng ư c c p t ngân sách thành ph theo các quy nh hi n hành.
  3. i u 3.- Cơ s pháp lý th c thi nhi m v : - Lu t b o v Môi trư ng ư c Qu c h i Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993. - Ngh nh s 75/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t b o v môi trư ng. - Quy t nh s 129/2001/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t k ho ch Qu c gia ng phó s c tràn d u trong giai o n 2001 – 2010. - Văn b n s 2592/TTg ngày 12 tháng 11 năm 1996 c a B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng v ki m soát ô nhi m bi n t phương ti n giao thông th y. - Quy t nh s 6093/Q -UB-KT ngày 26 tháng 12 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy nh t m th i v ki m soát ô nhi m trong giao thông ư ng th y thành ph H Chí Minh. - Quy t nh s 2649/Q -UB-NC ngày 16 tháng 8 năm 1994, Quy t nh s 677/Q - UB-NC ngày 03 tháng 02 năm 1995 và Quy t nh s 7603/Q -UB-KT ngày 13 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thành l p Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh thu c S Giao thông Công chánh, v ban hành quy ch t ch c, ho t ng c a Khu ư ng sông và v b sung ch c năng i v i Khu ư ng sông. i u 4.- Trong quy ch này s d ng các nh nghĩa như i u 2 c a Quy nh t m th i v ki m soát ô nhi m trong giao thông th y, ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 6093/Q -UB-KT ngày 26 tháng 12 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N C A KHU Ư NG SÔNG TRONG LÃNH V C PHÒNG CH NG, KI M SOÁT VÀ NG C U S C TRÀN D U TRONG GIAO THÔNG TH Y. i u 5.- V công tác ng c u s c tràn d u trong giao thông th y : 1. K p th i n m b t thông tin, ánh giá, tùy c p s c tràn d u lên k ho ch ng c u thích h p. Tri n khai th c hi n công tác ng c u nhanh nh t, có hi u qu nh t. K p th i phân tích, ánh giá và t ng h p tình hình báo cáo lên c p thNm quy n. Nhân s , phương ti n, trang thi t b b trí cho công tác ng c u ph i luôn ư c b o qu n t t, t trong tình tr ng s n sàng cao nh t k p th i ng c u m i khi có s c tràn d u x y ra. 2. Tri n khai l c lư ng, phương ti n, t ch c th c hi n b a vây, thu gom và th c hi n các bi n pháp khác x lý d u tràn trong vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí
  4. Minh. Th c hi n công tác x lý h n h p (nư c-d u-ch t khác) sau khi thu gom. T ch c d n s ch môi trư ng có nh hư ng sau s c tràn d u. 3. Tham gia ánh giá tác ng môi trư ng, các thi t h i và các bi n pháp kh c ph c h u qu (k c các chi phí n bù thi t h i, chi phí d n s ch môi trư ng v.v… do các i tư ng gây ra s c tràn d u ph i ch u). 4. Trong khi làm nhi m v ng c u, Khu ư ng sông ư c quy n trưng d ng ho c thuê các lo i phương ti n, máy móc, thi t b , v.v… c a t ch c, cá nhân s d ng cho công tác ng c u t hi u qu cao nh t. ư c quy n huy ng l c lư ng c a các cơ quan, t ch c có liên quan, có chuyên môn trong công tác ng c u. Trong trư ng h p c bi t khNn c p, có nguy cơ gây t n th t l n v nhân m ng, môi trư ng và tài s n, Khu ư ng sông ư c quy n áp d ng m i bi n pháp thích ng ngăn ch n k p th i, có hi u qu . i u 6.- V công tác ki m soát ô nhi m d u trong giao thông th y : 1. L c lư ng là ơn v thư ng tr c trong công tác ki m tra giám sát vi c th c hi n Quy nh t m th i v ki m soát ô nhi m trong giao thông th y ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 6093/Q -UB-KT ngày 26 tháng 12 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (ô nhi m do d u ho c ch t có d u gây ra thu c các i tư ng nêu t i i u 3 Chương 2). 2. Thư ng xuyên th c hi n công tác tu n tra, giám sát, thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t các ho t ng c a các i tư ng trong vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh v : - Hành trình tàu v n chuy n d u, i m neo u, i m bơm hút d u trong vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh mà thuy n trư ng có trách nhi m b t bu c ph i thông báo v l c lư ng. - Các trang thi t b phòng ch ng s c tràn d u ph i y theo quy nh và ư c b trí thích h p t i các v trí có ngu n d u trên b ho c t các phương ti n th y k c phao vây ph i có khi tàu v n chuy n d u neo u ho c bơm hút. - S th i có d u do m i phương ti n th y, ơn v , cá nhân gây ra. Trong quá trình th c thi nhi m v , l c lư ng ư c quy n l p biên b n các hành vi vi ph m. Tùy theo m c vi ph m, l c lư ng ư c quy n ình ch ngay hành vi gây ô nhi m d u tránh thi t h i môi trư ng cho vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh, ư c quy n x ph t ho c ki n ngh c p thNm quy n x lý theo quy nh. 3. Tham mưu cho S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng trong vi c xét c p gi y phép cho các cơ s ti p nh n trên b i v i d u ho c các ch t l ng, ch t r n c h i khác, rác và nư c th i. L c lư ng là ơn v giám sát các phương ti n th y th i nư c d n tàu ra vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh. 4. Thư ng xuyên n m b t thông tin v tình hình ô nhi m d u, có k ho ch và phương án phòng ng a có hi u qu .
  5. i u 7.- V công tác phòng ch ng ô nhi m d u trong giao thông th y : 1. Thư ng xuyên t ch c các khóa hu n luy n, di n t p nh kỳ nâng cao năng l c ng c u c a l c lư ng ki m soát, phòng ch ng và ng c u. Khi c n thi t có th thuê chuyên gia nư c ngoài hư ng d n ho c c cán b i nư c ngoài h c t p nh m nâng cao năng l c, chuyên môn, nghi p v và n m b t, ti p c n công ngh m i trong lĩnh v c ki m soát, phòng ch ng và ng c u s c tràn d u trong giao thông th y. 2. T ch c ph bi n tuyên truy n, hư ng d n, ôn c vi c th c hi n pháp lu t chuyên ngành i v i m i i tư ng có liên quan n ho t ng có nguy cơ gây ô nhi m d u trong giao thông th y. 3. Tham mưu cho S Giao thông Công chánh, S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng v : - Xây d ng, s a i, b sung ho c v n d ng theo tình hình c a thành ph trong các quy nh v ô nhi m d u trong giao thông th y. - Công tác àm phán, h p tác qu c t ho c liên doanh, liên k t u tư cho công tác phòng ch ng, ki m soát và ng c u s c tràn d u trong giao thông th y. Qu n lý, i u hành các d án qu c t tài tr cho công tác này. i u 8.- V th c hi n các d án u tư : 1. Làm ch u tư các công trình ki m soát, phòng ch ng và ng c u s c tràn d u ; th c hi n các d án làm s ch môi trư ng, c i thi n ô nhi m môi trư ng nư c do d u ho c ch t có d u gây ra trong vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh. 2. Qu n lý, i u hành các d án qu c t tài tr cho công tác ki m soát, phòng ch ng và ng c u. 3. Thư ng xuyên th c hi n công tác làm s ch môi trư ng nư c (do d u ho c ch t có d u gây ra) như : thu gom, n o vét ch t th i trôi n i hay l ng ng, lưu c u trên vùng nư c – vùng c ng thành ph H Chí Minh do quá trình ho t ng trên sông nư c gây ra. 4. Th c hi n các d ch v theo h p ng v i các t ch c, cá nhân v tư v n, thu gom, d n s ch, x lý d u sau thu gom, v.v…, b trí phao vây phòng ng a tràn d u i v i các cơ s có ch a d u d c theo b hay trên sông và các tàu v n chuy n d u khi neo u ho c bơm hút d u. i u 9.- V tài chánh, k toán : 1. ư c thu và s d ng các kho n thu s nghi p úng theo các quy nh : - Thu phí, l phí. - T các ho t ng s n xu t cung ng d ch v .
  6. - T qu môi trư ng và t các kho n tài tr c a các cá nhân, t ch c trong nư c, ngoài nư c, v.v… s d ng trong công tác phòng ch ng và ng c u tràn d u trong giao thông th y. 2. Qu n lý và s d ng kinh phí úng chính sách, ch tài chánh k toán theo quy nh c a Nhà nư c. i u 10.- V m i quan h : 1. Khu ư ng sông gi m i quan h , h p tác qu c t trong lãnh v c phòng ch ng, ki m soát và ng c u s c tràn d u trong giao thông th y, k c àm phán, h p tác qu c t trong lãnh v c này. 2. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan hình thành m ng lư i phòng ng a và ng c u s c tràn d u trong giao thông th y ho c h p tác, h tr trong công tác này. 3. ư c S Giao thông Công chánh y nhi m quan h , làm vi c v i các cơ quan h u quan, ch c năng trong th c thi nhi m v , k c x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 11.- “L c lư ng ki m soát, phòng ch ng và ng c u tràn d u” thu c cơ c u t ch c và biên ch c a Khu ư ng sông. L c lư ng có các Tr m t t i các v trí xung y u trong vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh theo dõi tình hình ô nhi m tràn d u và t ch c ng c u s c d u tràn ư c k p th i, hi u qu . Tr m có các i công tác. Trư ng l c lư ng do Giám c S Giao thông Công chánh thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c Khu ư ng sông. Phó l c lư ng, Tr m trư ng, Tr m phó, i trư ng, i phó do Giám c Khu ư ng sông b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a t ch c Khu ư ng sông. i u 12.- Trư ng, Phó l c lư ng, Tr m trư ng – Tr m phó ph i có b ng t t nghi p i h c ho c tương ương phù h p. Có kh năng giao ti p thông thư ng ngo i ng Anh/Pháp. i trư ng, i phó ph i có b ng trung c p ho c tương ương. Các thành viên trong l c lư ng ki m soát và ng c u ph i qua khóa hu n luy n chuyên môn kéo dài t i thi u 150 ti t, có s c kh e, có năng l c, trình . i u 13.- T ch c b máy và biên ch c a l c lư ng do Giám c Khu ư ng sông xu t thông qua Giám c S Giao thông Công chánh trình c p thNm quy n phê duy t. Ch làm vi c c a l c lư ng phân công tr c 24/24 gi ngày êm, k c ngày ngh theo quy nh.
  7. i u 14.- L c lư ng ki m soát và ng c u ư c trang b ng ph c và các phương ti n chuyên dùng. ng ph c và phương ti n chuyên dùng ph i có màu s c c bi t, phù h p v i lu t pháp Vi t Nam, thông l hàng h i và công ư c qu c t v b o v môi trư ng ư c Chính ph Vi t Nam ký k t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 15.- Quy ch này b sung cho Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu ư ng sông (ban hành kèm theo Quy t nh s 677/Q -UB-NCVX ngày 03 tháng 02 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh). Các quy nh trư c ây v lãnh v c ki m soát, phòng ch ng và ng c u s c tràn d u trong giao thông th y trái v i quy nh này u bãi b . i u 16.- Giám c Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh nhanh chóng tri n khai th c hi n quy ch này, xây d ng các quy nh và phương án c th phòng ch ng ô nhi m d u và ng c u s c tràn d u trong giao thông th y, trong vùng c ng – vùng nư c thành ph H Chí Minh. i u 17.- Trong quá trình th c hi n, có nh ng i u c n s a i, b sung, Giám c S Giao thông Công chánh trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản