intTypePromotion=3

Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
5
download

Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg về việc hỗ trợ thực hiện các chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 123/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C H TR TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA V XÚC TI N THƯƠNG M I, XÚC TI N U TƯ VÀ XÚC TI N DU LNCH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Vi c h tr kinh phí th c hi n các Chương trình qu c gia v xúc ti n thương m i, xúc ti n u tư và xúc ti n du l ch ư c th c hi n tr c ti p t ngân sách nhà nư c và tuân th các nguyên t c sau: 1. Chương trình ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t n i dung ho t ng và d toán kinh phí chi ti t. 2. Ngân sách nhà nư c ch h tr cho các kho n chi theo ch quy nh. 3. Các ch chương trình qu n lý, s d ng kinh phí có hi u qu và th c hi n h ch toán k toán, báo cáo quy t toán kinh phí theo quy nh. Giao B Tài chính căn c các Quy ch xây d ng và th c hi n chương trình xúc ti n thương m i, xúc ti n u tư và xúc ti n du l ch do Th tư ng Chính ph phê duy t, hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n các chương trình này. i u 2. Hàng năm, các B : Công thương, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch t ng h p nhu c u c a các cơ quan ch chương trình, l p d toán chi cho các chương trình xúc ti n thương m i, u tư và du l ch g i B Tài chính t ng h p k ho ch d toán chi ngân sách nhà nư c trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành. Căn c d toán ngân sách nhà nư c ã ư c phê duy t, B Tài chính thông báo các B : Công thương, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch phê duy t chương trình cho các cơ quan ch chương trình th c hi n phù h p v i d toán ngân sách nhà nư c ư c giao. i u 3. Giao các B : Công thương, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch chương trình, B Tài chính và c ng ng
  2. doanh nghi p nh kỳ ti n hành t ng k t, ánh giá k t qu th c hi n các chương trình qu c gia, các ho t ng xúc ti n thương m i, u tư, du l ch xem xét i u ch nh, b sung các chính sách, cơ ch liên quan nh m thúc Ny m nh và có hi u qu công tác này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản