Quyết định số 1243/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 1243/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1243/2000/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế công tác của công chức quản lý thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1243/2000/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1243/2000/Q -BTM Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1243/2000/Q -BTM NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2000 V BAN HÀNH QUY CH CÔNG TÁC C A CÔNG CH C QU N LÝ THN TRƯ NG B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 23/1/1995 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Qu n lý th trư ng và quy t nh c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 696/CP-KTTH ngày 2/8/2000 giao ch c năng, nhi m v c a Thanh tra chuyên ngành Thương m i cho l c lư ng Qu n lý th trư ng. Căn c Pháp l nh Cán b công ch c s 01/1998/PLK-UBTNQH ngày 26/2/1998; Căn c Quy t nh s 1211/2000/Q -BTM ngày 28/8/2000 c a B trư ng B Thương m i v vi c giao ch c n ng, nhi m v c a Thanh tra chuyên ngành Thương m i cho l c lư ng Qu n lý th trư ng; Xét ngh c a C c ttrư ng C c Qu n lý th trư ng, V trư ng V T ch c Cán b B Thương m i; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch công tác c a công ch c Qu n lý th trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Quy ch công tác c a công ch c ki m soát th trư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 880/TM/QLTT ngày 5/10/1996 c a B trư ng B Thương m i. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Giám c S Thương m i, S Thương m i - Du l ch và Chi c c trư ng C c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c và th c hi n Quy t nh này. H Hu n Nghiêm ( ã ký)
  2. QUY CH CÔNG TÁC C A CÔNG CH C QU N LÝ THN TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1243/2000/Q -BTM ngày 06 tháng 9 năm 2000 c a B Thương m i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: B n qui ch này áp d ng i v i công ch c qu n lý th trư ng các c p t Trung ương n a phương. i u 2: Công ch c qu n lý th trư ng là cán b , nhân viên thu c biên ch Nhà nư c ang công tác t i t ch c Qu n lý th trư ng các c p. i u 3: Nh ng công ch c qu n lý th trư ng (vi t t t là QLTT) có tiêu chuNn theo Quy t nh 269-TM/QLTT ngày 30/3/1995 c a B Thương m i thì ư c c p Th ki m tra th trư ng. Khi ư c c p Th ki m tra th trư ng, công ch c QLTT có thNm quy n ki m tra, x lý các hành vi vi ph m trong kinh doanh thương m i và d ch v theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. Nh ng công ch c QLTT chưa ư c c p Th th trư ng tham gia ki m tra v i tư cách là ngư i giúp vi c. i u 4: Công ch c QLTT ph i th c hi n các qui nh v i u ki n, tiêu chuNn công ch c Nhà nư c, ng th i ph i nghiên c u, n m v ng ch trương, chính sách, pháp lu t c a nhà nư c v thương m i và d ch v thương m i; n m v ng nghi p v v ki m tra, ki m soát th trư ng và th c hi n úng nh ng qui nh c a pháp lu t, qui ch công tác c a ngành, gi bí m t k ho ch công tác, h sơ các v vi c. i u 5: Công ch c QLTT ph i nêu cao ý th c t ch c k lu t, có trách nhi m trong công tác, ch p hành s phân công, i u ng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 6: Ch có i trư ng, Chi c c trư ng, C c trư ng ho c ngư i ư c u quy n b ng văn b n m i ư c ra Quy t nh ki m tra và x lý. 6.1. Khi ra Quy t nh ki m tra, th trư ng ơn v ph i căn c vào chương trình k ho ch, phương án công tác c a ơn v ã ư c duy t. Tr trư ng h p ki m tra b t thư ng qui nh t i văn b n s 6873 TM/QLTT ngày 8/12/1998 c a B Thương m i. 6.2 Ch có công ch c QLTT có Th ki m tra do C c QLTT c p m i ư c quy n ki m tra. Khi ti n hành ki m tra ph i có ít nh t t hai công ch c QLTT tr lên. 6.3. Trư ng h p vi ph m qu tang, khNn c p và có căn c nh n nh r ng n u không ti n hành ki m tra ngay thì i tư ng vi ph m có th tNu thoát và tang v t vi ph m có th b tNu tán, công ch c QLTT có quy n ti n hành ki m tra ngăn ch n ho c ph i h p v i các l c lư ng khác ngăn ch n và ph i ch u trách nhi m trư c pháp
  3. lu t v vi c làm c a mình, ng th i ph i báo cáo ngay cho th trư ng ơn v bi t b ng các phương ti n thông tin nhanh nh t. (Giao C c trư ng C c QLTT hư ng d n c th ). i u 7: Khi ti n hành ki m tra công ch c QLTT ph i: 7.1. M c trang ph c c a QLTT, eo bi n hi u, phù hi u, c p hi u. 7.2. Xu t trình Th ki m tra (ch doanh nghi p, ch h s n xu t kinh doanh ư c quy n t ch i ki m tra trong trư ng h p Ki m soát viên QLTT không xu t trình Th ki m tra). 7.3. Công b Quy t nh ki m tra. 7.4. Ti n hành ki m tra hàng hoá, phương ti n và gi y t , s sách có liên quan n v vi c ki m tra, ki m tra hi n trư ng nơi s n xu t, buôn bán hàng hoá vi ph m pháp lu t. 7.5. Th c hi n úng n i dung, th i h n ghi trong Quy t nh ki m tra. 7.6. K t thúc ki m tra ph i l p Biên b n theo qui nh. Ch m nh t sau 3 ngày ph i báo cáo th trư ng ơn v . 7.7. Khi c n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và m b o vi c th c hi n quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i tuân th úng thNm quy n, th t c qui nh trong Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và các qui nh c a pháp lu t hi n hành có liên quan, c bi t c n chú ý: - Ph i làm úng, th t c t m gi hàng hoá, tang v t ph m pháp trong trư ng h p v ng ch ho c vô th a nh n. - Vi c qu n lý, b o qu n hàng hoá, tang v t ph i m b o an toàn v m i m t, ch ng m t mát, ch ng cháy n và an toàn v sinh th c phNm. - Vi c ki m tra phương ti n, nơi c t gi u hàng hoá c bi t nhà cũng là nơi bán hàng, c t gi u hàng hoá ph i th c hi n úng qui nh c a pháp lu t. i u 8: Trong trư ng h p th t c n thi t, công ch c QLTT ư c quy n s d ng vũ khí thô sơ, công c h tr , các phương ti n chuyên dùng khác và ph i tuân th nghiêm ng t Ngh nh s 47/CP ngày 12/8/1996 c a chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr . i u 9: Khi ra quy t nh x lý, công ch c QLTT ph i: 9.1. Có y ch ng c ch ng minh hành vi vi ph m. 9.2. K t lu n khách quan, úng hành vi vi ph m, x lý úng hình th c, m c vi ph m và úng thNm quy n. Trư ng h p vư t quá thNm quy n ph i báo cáo lãnh o c p trên; Nh ng v vi c xét th y c n chuy n cho các cơ quan khác x lý, i trư ng i QLTT ph i báo cáo và xin ý ki n ch o c a chi c c trư ng Chi c c QLTT.
  4. Nh ng hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m thì ph i chuy n ngay h sơ và tang v t cho cơ quan pháp lu t có thNm quy n gi i quy t theo ch o c a lãnh o Chi c c, C c. i u 10: Trong ki m tra và x lý, công ch c QLTT ph i s d ng các lo i n ch do c c QLTT phát hành, ph i qu n lý, b o qu n ch t ch theo Quy t nh s 05TM/QLTT ngày 5/11/1996 c a B Thương m i, t ch c lưu tr , b o qu n ch t ch các h sơ, tang v t theo qui nh hi n hành. i u 11: Công ch c QLTT ph i ghi y , u n nh ng công vi c ã làm và k t qu ki m tra vào S nh t ký ki m tra theo úng qui nh t i Quy t nh s 1070Q /TM-QLTT ngày 15/9/1999 c a B Thương m i; ph i th c hi n nghiêm ch thông tin báo cáo công tác QLTT ch ng buôn l u và kinh doanh trái phép ban hành kèm theo Quy t nh s 1170Q /TM-QLTT ngày 11/10/1999 c a B Thương m i. i u 12: Công ch c QLTT không ư c: 12.1. Tr n tránh trách nhi m, t ý b nhi m v , thoái thác nhi m v , gây bè phái, phát ngôn thi u trách nhi m, thi u xây d ng gây m t oàn k t n i b . 12.2. Có thái hách d ch, c a quy n, sách nhi u, gây khó khăn phi n hà các cơ s s n xu t, kinh doanh ho c bao che, dung túng các hành vi vi ph m c a i tư ng ki m tra tham ô, nh n h i l dư i m i hình th c. 12.3. L i d ng ch c trách ư c giao, c ý làm trái v vi c, sai l ch h sơ v vi c d n n h u qu x lý sai pháp lu t. 12.4 Tham d ăn, u ng ho c vay mư n ti n b c, mua hàng c a ương s . 12.5 Trong tình tr ng say bia, rư u khi làm nhi m v ; ánh bài ho c các hình th c chơi khác có tính ch t c b c, s d ng các lo i ma tuý. 12.6 Chi m o t, s d ng trái phép tang v t t m gi ho c t ch thu, ho c có hành vi tiêu c c khác xâm ph m tài s n c a Nhà nư c, c a công dân. 12.7 Ti t l bí m t ho c cung c p s li u, tài li u và nh ng thông tin n i b ra ngoài khi chưa dư c phép c a lãnh o ơn v . Chương 3 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 13: Công ch c QLTT có thành tích trong công tác, tuỳ theo m c s ư c xét khen thư ng theo ch hi n hành. N u b thương ho c hy sinh trong khi làm nhi m v thì b n thân và gia ình ư c hư ng các ch ưu ãi theo qui nh t i kho n 1 i u 7 ph n II c a Ngh nh s 10/CP ngày 23/1/1995 c a Chính ph . i u 14: Công ch c QLTT vi ph m qui ch công tác, l i d ng ch c v , quy n h n làm trái các qui nh c a pháp lu t, gây thi t h i v tài s n c a Nhà nư c ho c c a ngư i kinh doanh, bao che các hành vi vi ph m, chi m o t, s d ng trái phép ti n
  5. b c, tang v t, phương ti n thu gi ho c có hành vi tiêu c c khác thì tuỳ theo m c , tính ch t vi ph m s b x lý k lu t theo Ngh nh s 97/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph , c th : khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch, cách ch c, bu c thôi vi c. Ngoài ra, còn ph i b i dư ng thi t h i v t ch t do mình gây ra. N u ph m t i thì b truy c u trách nhi m hình s . - Chi c c QLTT các t nh, thành ph ph i k p th i xem xét và ti n hành ki m i m nghiên túc, t m th i ình ch công tác và t m th i thu h i th ki m tra th trư ng i v i các công ch c QLTT có d u hi u vi ph m pháp lu t, vi ph m qui ch công tác và các bi u hi n tiêu c c khác ng th i ph i báo cáo v C c QLTT trong th i gian s m nh t b ng văn b n. - Nh ng công ch c QLTT có m t trong các hành vi sau: Sách nhi u, gây khó khăn phi n hà cho cá nhân, t ch c s n xu t, kinh doanh; tham ô, nh n h i l , s d ng trái phép ti n, hàng, tang v t... tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t t hình th c c nh cáo tr lên và b thu h i Th ki m tra th trư ng, b trí làm công vi c khác không tr c ti p liên quan n ho t ng ki m tra ki m soát và qu n lý ti n, hàng; bu c thôi vi c, truy c u trách nhi m hình s . Chương 4 T CH C TH C HI N i u 15: Chi c c QLTT các t nh, thành ph có trách nhi m thư ng xuyên giáo d c, b i dư ng công ch c QLTT n m v ng và th c hi n úng nh ng qui nh c a pháp lu t v kinh doanh thương m i, các qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a QLTT các c p; nh ng qui trình, qui ph m trong ho t ng ki m tra, ki m soát th trư ng và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i và các qui nh khác có liên quan; thư ng xuyên theo dõi, giám sát vi c th c hi n qui ch này c a công ch c QLTT trong ơn v mình, k p th i bi u dương, khen thư ng nh ng công ch c có thành tích; x lý nghiêm nhưng hành vi vi ph m pháp lu t. i u 16: Giao C c QLTT ch o, hư ng d n l c lư ng QLTT trong c nư c th c hi n qui ch này. Ti p t c th c hi n Ch th s 25/1999/CT-BTM ngày 17/8/1999 c a B Thương m i. Thư ng xuyên giám sát, ki m tra phát hi n và bi u dương nh ng i n hình t t, u n n n nh ng sai sót, k p th i x lý, ngăn ch n nh ng hành vi vi ph m, thu h i th ki m tra th trư ng i v i công ch c QLTT b k lu t.
Đồng bộ tài khoản