Quyết định số 125/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 125/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 125/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NUÔI TÔM CÀNG XANH THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2005 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 224/1999/Q -TTg ngày 08/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t chương trình nuôi tr ng th y s n th i kỳ 1999 – 2010; Căn c Ch th s 19/2001/CT/UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n các gi i pháp phát tri n kinh t -xã h i thành ph t năm 2001 - 2005; Căn c Quy t nh s 1902/Q -UB ngày 5/5/2002 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành chương trình phát tri n nông nghi p – nông thôn ngo i thành giai o n 2002 – 2005; Căn c Quy t nh s 53/Q -UB ngày 21/5/2002 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu phát tri n ngành th y s n thành ph H Chí Minh t năm 2002 n năm 2005; Căn c Quy t nh s 3825/Q -UB ngày 19/9/2002 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban ch o th c hi n Chương trình m c tiêu phát tri n ngành th y s n thành ph H Chí Minh năm 2002 – 2005; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i t trình s 934/NN-PTNT/TS ngày 16 tháng 10 năm 2002 và S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 4348/KH T-NNg ngày 28/10/2002, QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t Chương trình phát tri n nuôi tôm càng xanh trên a bàn thành ph t năm 2002-2005 (kèm theo quy t nh này). i u 2. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p các ngành, qu n – huy n liên quan và các thành ph n kinh t nhanh chóng tri n khai các d án u tư, án, tài, mô hình nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t th c hi n Chương trình phát tri n nuôi tôm càng xanh trên a bàn thành ph t năm 2002 – 2005 v i các m c tiêu ph n u : 2.1. Phát tri n 300 ha m t nư c nuôi tôm càng xanh.
  2. 2.2. S n lư ng trên 300 t n/năm. 2.3. S n xu t gi ng 50 tri u con/năm. 2.4. Xây d ng hoàn ch nh mô hình nuôi tôm b n v ng phù h p v i i u ki n môi trư ng sinh thái t ng vùng a phương. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Tài chính - V t giá, Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, T ng Giám c T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, Trư ng Ban ch o th c hi n Chương trình m c tiêu phát tri n ngành th y s n thành ph H Chí Minh t 2002 – 2005 và Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - TTTUB : CT, PCT/TT, CNN, T, TM KT. CH TNCH -S a chính-Nhà t - UBND qu n 9, huy n C Chi, PHÓ CH TNCH huy n Hóc Môn, huy n Bình Chánh, huy n Nhà Bè - Trư ng Ban ch o chương trình m c tiêu phát tri n ngành th y s n TP ( a ch : S NN-PTNT) - VPH -UB: PVP/KT, T - T CNN, TH, TM, T, DA - Lưu (CNN-M) Mai Qu c Bình V CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N TÔM CÀNG XANH THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N NĂM 2002 – 2005 (Kèm theo Quy t nh s 125 /2002/Q -UB ngày 07 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) I. NHI M V : 1. Góp ph n chuy n i kinh t nông nghi p – nông thôn ngo i thành thành ph H Chí Minh, s d ng hi u qu t nông nghi p, tăng thêm thu nh p cho nông dân s n xu t nông nghi p, góp ph n xóa ói gi m nghèo cho vùng nông thôn. 2. Xây d ng h th ng gi ng tôm càng xanh, cung c p con gi ng có ch t lư ng ph c v cho chương trình nuôi tôm càng xanh, cung c p con gi ng có ch t lư ng ph c v cho chương trình nuôi tôm thu c h th ng công trình kênh ông C Chi và các qu n 9, huy n Hóc Môn và huy n Nhà Bè, huy n Bình Chánh, huy n C Chi. 3. M c tiêu c th :
  3. 3.1. n năm 2005 phát tri n di n tích m t nư c 300 ha nuôi tôm càng xanh, trong ó 100 ha nuôi tôm càng xanh thâm canh ao – h và 200 nuôi tôm càng xanh ru ng lúa, mương vư n và các vùng nư c t nhiên (kho ng 1000 ha di n tích t nhiên v i kho ng 1000 h nuôi tôm càng xanh). 3.2. S n lư ng t 300 – 350 t n/năm. 3.3. S n xu t gi ng tôm càng xanh 50 – 60 tri u P12 – P15 (tương ương 25 – 30 tri u P45 – 60, t l ương s ng 50%). II. CÁC GI I PHÁP CH Y U : 1. V quy ho ch vùng nuôi tôm càng xanh : Các qu n – huy n (C Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, qu n 9) ph i h p S a chính-Nhà t, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, rà soát l i quy ho ch t nông nghi p trư c ây và n u không phù h p thì i u ch nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chuy n i t tr ng lúa năng su t th p sang nuôi tôm càng xanh ho c nuôi tôm càng xanh k t h p tr ng lúa c th các vùng : - Huy n C Chi : t p trung các xã Phư c Hi p, Trung L p Thư ng, Trung L p H , Phú Hòa ông. - Qu n 9 : t p trung các phư ng Long Trư ng, Long Phư c, Long Bình, Long Th nh M . - Huy n Bình Chánh : t p trung xã Bình L i và xã Phong Phú. - Huy n Nhà Bè : t p trung các xã Long Th i, Phư c Ki ng, Phú Xuân. 2. S n xu t và d ch v v gi ng : - Nhu c u gi ng tôm càng xanh n 2005 c n 50 – 60 tri u con v i P15 m i áp ng di n tích nuôi 300 ha. Vì v y c n xây d ng và chuy n giao thêm 7 tr i s n xu t gi ng tôm càng xanh, trong ó 6 tr i s n xu t gi ng tôm càng xanh theo qui mô nông h và 1 tr i s n xu t gi ng tôm càng xanh c a doanh nghi p Nhà nư c. a i m xây d ng tr i s n xu t gi ng tôm càng xanh ch y u t p trung huy n C Chi và qu n 9. - Công su t thi t k 2 tri u con P15/tr i/năm : 4 tr i (h gia ình); t 8 tri u con P15/năm. - Công su t thi t k 4 tri u con P15/tr i/năm : 2 tr i (h gia ình); t 8 tri u con P15/năm. - Công su t thi t k 15 tri u con P15/tr i/năm : 1 tr i (T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn). - Xây d ng m ng lư i ương tôm gi ng v tinh t P15 – P45 : 30 – 50 h .
  4. - Chi c c B o v ngu n l i th y s n t ch c t t công tác ki m nh, ki m d ch gi ng tôm càng xanh; ki m tra và hư ng d n các h nuôi tôm bi t cách phòng tránh, phòng tr các lo i b nh th y s n. 3. V tiêu th s n phNm : khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia thu mua, ch bi n xu t khNu và tiêu th n i a thông qua Trung tâm giao d ch th y s n C n Gi . 4. V v n u tư : - Xây d ng các d án nuôi tôm càng xanh t p trung : v n vay theo chương trình kích c u (công văn s 419/UB-CNN ngày 5/2/2002 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c th c hi n chương trình h tr lãi vay cho h nông dân thành ph phát tri n s n xu t nông nghi p, th y s n, diêm nghi p : bù lãi su t 4-7%/năm). - i v i doanh nghi p xây d ng tr i s n xu t gi ng ư c vay v n theo chương trình kích c u (quy t nh s 81/2001/Q -UB ngày 19/9/2001 v vi c s a i, b sung m t s i u c a quy ch qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph , ban hành kèm theo quy t nh s 15/2000/Q -UB ngày 17/4/2000 c a y ban nhân dân thành ph : bù lãi su t 100%). - Vay không th ch p t các Ngân hàng nông nghi p v i m c vay < 50 tri u ng theo quy nh hi n hành i v i các h nuôi tôm thương phNm và ương gi ng t P15 – P45. - Vay các ngu n v n khác như : qu vay v n cho ngư i nghèo, qu xóa ói gi m nghèo…. nuôi tôm v i lãi su t ưu ãi. 5. V nghiên c u khoa h c công ngh và khuy n ngư : 5.1. V nghiên c u khoa h c công ngh . - Nghiên c u các v n có liên quan n nuôi tôm càng xanh như môi trư ng, và phòng tr b nh : ch y u là b nh tôm en mang, óng rong. - Nghiên c u tài ơn tính c trên tôm càng xanh m b o t l tôm thương phNm t kích c xu t khNu cao trong ao nuôi. - Nghiên c u s n xu t th c ăn công nghi p chuyên cho tôm càng xanh v i khNn ph n dinh dư ng thích h p làm gi m h s th c ăn, giá thành h p lý m b o ngư i nuôi có hi u qu . - Ti p t c nghiên c u và c i ti n m t s quy trình nuôi và s n xu t gi ng tôm càng xanh có hi u qu chuy n giao cho nông dân. - Ngoài ra tùy i u ki n c th có th ti p nh n và nghiên c u chuy n giao các quy trình hi u qu t nơi khác… 5.2. V khuy n ngư, chuy n giao ti n b khoa h c công ngh
  5. - T p trung t p hu n k thu t nuôi tôm càng xanh cho vùng tr ng i m theo nhóm h , t nuôi tôm. - T p hu n và chuy n giao công ngh s n xu t gi ng tôm càng xanh qui mô nông h . - Ti p t c xây d ng các mô hình th nghi m, trình di n nuôi thâm canh, bán thâm canh và s n xu t gi ng tôm càng xanh trong năm 2002 – 2003 qu n 9, huy n C Chi (20 – 40 mô hình/qu n – huy n) và các huy n Bình Chánh, huy n Nhà Bè (4 – 5 mô hình/qu n – huy n). - T ch c tham quan, h i th o chuyên v nuôi, s n xu t gi ng tôm càng xanh. - M các l p t p hu n k thu t nuôi và s n xu t gi ng tôm càng xanh cho các h khuy n nông và c ng tác viên phư ng – xã. - C cán b chuyên ngành th y s n i ào t o ng n h n các nư c trong khu v c chuyên v s n xu t gi ng và nuôi thương phNm tôm càng xanh. III. CÁC D ÁN CH Y U : 1. D án s n xu t gi ng tôm càng xanh : 1.1. M c tiêu : 50 tri u con gi ng 1.2. Qui mô : 1 tr i gi ng th y s n nư c ng t huy n C Chi (T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn), 5 – 7 cơ s s n xu t gi ng tôm càng xanh t 2 – 4 tri u P15/tr i. 1.3. T ch c th c hi n : T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, qu n 9, huy n C Chi, Trung tâm nghiên c u khoa h c k thu t – khuy n nông và các Ch u tư (trong ó Trung tâm nghiên c u khoa h c k thu t – khuy n nông u tư xây d ng 2 – 3 mô hình qui mô nông h C Chi và qu n 9). 2. D án khuy n ngư chuy n giao ti n b khoa h c k thu t. 2.1. M c tiêu : Phát tri n di n tích nuôi tôm càng xanh n 2005 là 300ha m t nư c, kho ng 1000 h tham gia. 2.2. Qui mô : - T p hu n, ào t o, chuy n giao ti n b khoa h c công ngh nuôi tôm càng xanh cho 1000 h nông dân. - Xây d ng các mô hình trình di n, th c nghi m nuôi tôm. 2.3. T ch c th c hi n : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Trung tâm nghiên c u khoa h c k thu t – khuy n nông, Chi c c B o v ngu n l i th y s n, các qu n – huy n. 3. D án u tư phát tri n h t ng nuôi tôm.
  6. 3.1. Qui mô : - Nuôi ao h : 100 ha. - Nuôi ru ng, mương vư n : 200 ha. 3.2. T ch c th c hi n : Các qu n – huy n, Ch u tư, trong ó t p trung d án 50 ha c a C Chi và 50 ha c a qu n 9 do y ban nhân dân a phương làm Ch u tư. 4. Các tài nghiên c u : 4.1. N i dung nghiên c u : - Nghiên c u v dinh dư ng, th c ăn công nghi p tôm càng xanh. - Nghiên c u phòng tr b nh tôm càng xanh. - Nghiên c u chuy n i ơn tính c - Nghiên c u công ngh c i ti n qui trình s n xu t gi ng và nuôi tôm càng xanh. 4.2. T ch c th c hi n : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p và các a phương liên quan. IV. T CH C TH C HI N : - Thành l p các t nuôi tôm càng xanh thông qua các câu l c b khuy n nông a phương. - Trung tâm nghiên c u khoa h c k thu t – khuy n nông ph i h p v i các qu n – huy n ch n h chuy n giao công ngh s n xu t gi ng tôm càng xanh; t p hu n k thu t nuôi, ch n i m xây d ng mô hình trình di n ng th i giúp các h nông dân xây d ng d án vay v n kích c u xây d ng tr i s n xu t gi ng tôm càng xanh. - Các qu n – huy n xây d ng các d án u tư cơ s h t ng ph c v cho khu v c nuôi tôm càng xanh t p trung trình y ban nhân dân thành ph theo quy nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản