Quyết định số 125/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 125/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P H I PH U THU T TIM M CH VÀ L NG NG C VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Lu t quy nh v quy n l p h i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, h at ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p H i Ph u thu t tim m ch và l ng ng c Vi t Nam, ngh c a B Y t và c a V T ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p H i Ph u thu t tim m ch và l ng ng c Vi t Nam. i u 2. H i Ph u thu t tim m ch và l ng ng c Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l H i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Y t trong ho t ng c a H i. H i Ph u thu t tim m ch và l ng ng c Vi t Nam t lo kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch H i Ph u thu t tim m ch và l ng ng c Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Quang Trung
Đồng bộ tài khoản