Quyết định số 125/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 125/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/QĐ-UB về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 125/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C THÀNH L P QU KHÁM, CH A B NH CHO NGƯ I NGHÈO C A THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 5/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; Căn c Thông tư liên t ch s 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngày 16/12/2002 c a B Y t và B Tài chính v vi c hư ng d n t ch c khá ch a b nh và l p, qu n lý, s d ng, thanh lý quy t toán Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 5/10/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Giám c S Y t t i T trình s 1335/SYT0KHTCKT ngày 28/7/2003, ý ki n c a S Tài chính V t giá, Ban T ch c Chính quy n thành ph . QUY T NNH i u 1: Thành l p Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo c a Thành ph Hà N i. Sau ây g i là Qu . Tr s : t t i S Y t Hà N i. a ch : s 4 ph Sơn Tây, qu n Ba ình, Thành ph Hà N i. S Y t có trách nhi m t ch c, qu n lý và i u hành Qu theo Quy ch do UBND Thành ph ban hành; Qu có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i ngân hàng ho c Kho b c Thành ph và s d ng con d u riêng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2: Ch c năng, nhi m v và t ch c h at ng 1. Ch c năng: Qu có ch c năng qu n lý, huy ng t p trung các ngu n tài chính t Ngân sách Trung ương h tr , ngân sách Thành ph (t i thi u là 75% t ng giá tr Qu ); ti n óng góp c a các t ch c cá nhân, ti n vi n tr , các ngu n huy ng óng góp c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c ... chi cho ho t ng khám ch a b nh cho ngư i nghèo c a Thành ph Hà N i. 2. Nhi m v :
  2. - Nghiên c u ch , chính sách, quy nh c a Nhà nư c và Thành ph trong khám ch a b nh cho ngư i nghèo, c th hóa trong t ch c th c hi n. - Cung c p tài chính úng m c ích, úng i tư ng, úng s lư ng, úng th i h n, giám sát, ki m tra vi c chi dùng i v i các trư ng h p cho vay, t m ng... - ình ch , thu h i i v i các trư ng h p s d ng kinh phí sai m c ích và không th c hi n úng cam k t khi nh n vi n tr . - Thu h i tr v Qu các kho n t m ng, cho vay ã n h n tr theo quy nh. 3. T ch c b máy và ho t ng: * T ch c b máy c a Qu là m t Ban qu n lý g m: - Trư ng Ban: Phó Ch t ch UBND Thành ph ph trách Văn hóa – Xã h i. - Phó Trư ng Ban thư ng tr c: Giám cS Yt - Phó Trư ng Ban ph trách tài chính: i di n Ban Giám c S Tài chính V t giá - y viên: i di n Ban Giám c: S K ho ch và u tư, S Lao ng Thương binh và Xã h i, B o hi m xã h i Thành ph . - M i Phó Ch t ch y ban m t tr n T qu c Thành ph tham gia. * K toán Qu do S Y t c là cán b kiêm nhi m, có nhi m v tham gia giúp vi c tr c ti p cho Ban qu n lý. * H at ng c a Qu theo Quy ch do UBND Thành ph ban hành. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S Y t , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản