Quyết định số 1265/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 1265/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1265/1998/QĐ-BTC về việc bổ sung môn học và ban hành đề cương môn học thuộc kế hoạch đào tạo trung học tài chính kế toán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1265/1998/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1265/1998/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 1265/1998/Q -BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C B SUNG MÔN H C VÀ BAN HÀNH CƯƠNG MÔN H C THU C K HO CH ÀO T O TRUNG H C TÀI CHÍNH K TOÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Quy t nh s 2759/Q ngày 20/10/1991 c a B Giáo d c và ào t o quy nh v xây d ng, qu n lý chương trình môn h c trong trư ng Trung h c chuyên nghi p và d y ngh . Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và ào t o, QUY T NNH i u 1: 1. B sung các môn h c sau ây vào k ho ch ào t o b c trung h c tài chính k toán ã ban hành theo Quy t nh s 1077 TC/Q /TCCB ngày 25/10/1994 c a B trư ng B Tài chính: 1.1. Môn h c Qu n tr doanh nghi p: 45 ti t 1.2. Môn h c Kinh t i ngo i: 45 ti t 2. Ban hành cương môn h c Qu n lý ngân sách Nhà nư c, cương môn h c Thu gi ng d y cho chuyên ngành Qu n lý ngân sách Nhà nư c, cương (s a i, b sung) các môn h c: Marketing, Ki m toán, Kinh t vi mô thu c K ho ch ào t o b c trung h c tài chính k toán (các cương ính kèm). i u 2: - Các môn h c m i b sung trong k ho ch ào t o ư c th c hi n t năm h c 1999 - 2000. - cương các môn h c ban hành và s a i, b sung nêu trên ư c th ng nh t th c hi n t năm h c 1998 - 1999.
 2. i u 3: V trư ng V T ch c cán b và ào t o, Chánh Văn phòng B Tài chính, Hi u trư ng các trư ng Cao ng, Trung h c Tài chính - K toán tr c thu c B Tài chính và Hi u trư ng các trư ng Trung h c Kinh t các t nh, thành ph có ào t o b c trung h c hai ngành tài chính ti n t và h ch toán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tào H u Phùng ( ã ký) CƯƠNG CÁC MÔN H C (Kèm theo Quy t nh s 1265/Q -BTC ngày 22/9/1998 c a B trư ng B Tài chính) CƯƠNG MÔN H C QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Gi ng d y b c trung h c, chuyên ngành Qu n lý ngân sách) Th i gian 140 ti t /Tuc5-70 Ph n 1 NH NG V N CHUNG V NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (NSNN) Chương 1: KHÁI NI M, TÍNH CH T, CH C NĂNG VÀ VAI TRÒ C A NSNN I. KHÁI NI M: 1. S xu t hi n NSNN: 2. M t s quan ni m v NSNN: 3. Khái ni m NSNN: II. TÍNH CH T: 1. NSNN ta là ngân sách s n xu t: 2. NSNN ta là Ngân sách th ng nh t: 3. NSNN ta là ngân sách qu n chúng: 4. NSNN ta là ngân sách mang tính k ho ch: III. CH C NĂNG: 1. Ch c năng phân ph i:
 3. 2. Ch c năng giám c: IV. VAI TRÒ: 1. Huy ng ngu n tài chính m b o nhu c u chi tiêu và th c hi n vi c cân i thu, chi tài chính c a Nhà nư c: 2. Là công c i u ch nh vĩ mô n n kinh t - xã h i c a Nhà nư c (v m t kinh t , xã h i và th trư ng): Chương 2: T CH C H TH NG NSNN VÀ PHÂN C P NSNN I. KHÁI NI M, CĂN C VÀ NGUYÊN T C T CH C H TH NG NSNN: 1. Khái ni m: 2. Căn c : 3. Nguyên t c: 4. Sơ h th ng NSNN: II. PHÂN C P NSNN: 1. Khái ni m phân c p NSNN: 2. Nguyên t c phân c p NSNN: 3. ý nghĩa c a phân c p NSNN: 4. Phân nh ngu n thu và nhi m v chi gi a các c p ngân sách: III. NHI M V , QUY N H N C A QU C H I, CH TNCH NƯ C, CHÍNH PH VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC C A NHÀ NƯ C TRONG QU N LÝ NSNN: 1. Nhi m v , quy n h n c a Qu c h i trong qu n lý NSNN (Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, U ban kinh t và ngân sách c a Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban khác c a Qu c h i); 2. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch nư c: 3. Nhi m v , quy n h n c a Chính ph : 4. Nhi m v , quy n h n c a B Tài Chính: 5. Nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và u tư:
 4. 6. Nhi m v , quy n h n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: 7. Nhi m v , quy n h n c a các B , ngành: 8. Nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân: IV. M C L C NSNN: 1. ý nghĩa c a M c l c ngân sách (trình b y khái ni m và ý nghĩa): 2. Yêu c u: 3. Căn c : 4. N i dung c a m c l c ngân sách (trình b y Chương - Lo i, kho n - Nóm, ti u nhóm - M c, ti u m c): Ph n 2 THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: Chương 3: NH NG V N CHUNG V THU NSNN I. KHÁI NI M, C I M VÀ VAI TRÒ C A THU NSNN: 1. Khái ni m: 2. c i m: 3. Vai trò: II. NGU N THU, CÁC NHÂN T NH HƯ NG N NGU N THU NSNN: 1. Ngu n thu c a NSNN (khái ni m ngu n thu, ngu n thu trong nư c, ngu n thu ngoài nư c): Trình bày chi ti t các kho n thu t ho t ng kinh t c a nhà nư c; các kho n óng góp c a t ch c và cá nhân; các kho n vi n tr ; các kho n thu khác theo quy nh pháp lu t; các kho n do Nhà nư c vay bù p b i chi ư c ưa vào cân i ngân sách (Các chương sau không tr l i n i dung này; các kho n thu t thu , phí và l phí ư c tách ra môn h c riêng). 2. Nh ng nhân t nh hư ng n ngu n thu và m c ng viên ngu n thu vào NSNN: 3. Phân lo i thu NSNN: 3.1. Thu trong cân i ngân sách: 3.2. Thu bù p thi u h t ngân sách: III. CHÍNH SÁCH, CH THU NSNN: 1. Quan i m xây d ng chính sách, ch thu NSNN: 2. Nguyên t c xây d ng chính sách, ch thu NSNN:
 5. Chương 4: NH NG V N CHUNG C A CHI NSNN I. KHÁI NI M, C I M, N I D NG VÀ PHÂN LO I CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1. Khái ni m: 2. c i m: 3. N i dung: 4. Phân lo i chi NSNN (nh n m nh phân lo i theo ch c năng nhà nư c): II. VAI TRÒ C A CHI NSNN: 1. Chi NSNN là i u ki n quy t nh n vi c th c hi n các nhi m v c a Nhà nư c: 2. Chi NSNN là công c quan tr ng th c hi n vai trò c a Nhà nư c trong qu n lý s n xu t kinh doanh: III. NH NG NGUYÊN T C VÀ CÔNG C QU N LÝ CHI NSNN: 1. Nguyên t c chi NSNN: 1.1. C p phát và s d ng ngu n v n c a NSNN ph i có d toán: 1.2. C p phát và s d ng ngu n v n c a NSNN theo m c tiêu ã nh: 1.3. C p phát và s d ng ngu n v n c a NSNN m b o cân i gi a kh năng và nhu c u trong qu n lý và i u hành NSNN: 1.4. C p phát và s d ng ngu n v n c a NSNN m b o ti t ki m và hi u qu : 2. Công c qu n lý chi NSNN: 2.1. nh m c chi: 2.2. Tiêu chuNn tài chính: 2.3. Gi i h n tài chính: 2.4. Ch tiêu tài chính: Chương 5: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO U TƯ PHÁT TRI N I. C I M VÀ VAI TRÒ C A CHI NSNN CHO U TƯ PHÁT TRI N: 1. c i m: 1.1. Là kho n chi mang tính ch t tích lu :
 6. 1.2. Là kho n chi mang tính ch t không hoàn tr tr c ti p: 2. Vai trò: 2.1. Góp ph n thúc Ny nâng cao năng su t lao ng xã h i, gi i quy t vi c làm, kh c ph c m t ph n m t cân i trong n n kinh t : 2.2. Xét góc qu n lý, chi NSNN cho phát sinh kinh t là bi n pháp Nhà nư c th c hi n ch c năng can thi p t m vĩ mô vào quá trình kinh t : II. N I DUNG C A CHI NSNN CHO U TƯ PHÁT TRI N: 1. Chi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i: 2. Chi u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c: 3. Chi cho qu h tr u tư qu c gia và các qu h tr phát tri n i v i chương trình, d án phát tri n kinh t : 4. Chi d tr nhà nư c: III. L P K HO CH VÀ T CH C TH C HI N K HO CH CHI NSNN CHO U TƯ PHÁT TRI N: 1. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi u tư xây d ng: 1.1. L p k ho ch: 1.2. T ch c th c hi n k ho ch: 2. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi u tư và h tr v n: 2.1. L p k ho ch: 2.2. T ch c th c hi n k ho ch 3. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi cho qu h tr u tư qu c gia: 3.1. L p k ho ch: 3.2. T ch c th c hi n k ho ch: 4. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi d tr nhà nư c: 4.1. L p k ho ch: 4.2. T ch c th c hi n k ho ch: Chương 6:
 7. CHI NSNN CHO CÁC HO T NG S NGHI P. I. C I M VÀ VAI TRÒ C A CHI NSNN CHO HO T NG S NGHI P: 1. c i m: 1.1. c i m c a ho t ng s nghi p: 1.2. c i m c a chi NSNN cho ho t ng s nghi p: 2. Vai trò: 2.1. Chi NSNN cho s nghi p t o ra ti n quy t nh n s tăng trư ng c a n n kinh t : 2.2. Chi NSNN cho s nghi p là bi n pháp qu n lý vĩ mô c a Nhà nư c i v i quá trình phát tri n kinh t - xã h i: II. L P K HO CH VÀ T CH C TH C HI N K HO CH CHI NSNN CHO CÁC HO T NG S NGHI P: 1. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi s nghi p kinh t : 1.1. L p k ho ch: 1.2. T ch c th c hi n k ho ch: 2. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi s nghi p giáo d c và ào t o: 2.1. L p k ho ch: 2.2. T ch c th c hi n k ho ch: 3. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi s nghi p y t . 3.1. L p k ho ch: 3.2. T ch c th c hi n k ho ch: 4. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi cho ho t ng khoa h c - công ngh : 4.1. L p k ho ch: 4.2. T ch c th c hi n k ho ch: 5. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi s nghi p văn hoá, thông tin; 5.1. L p k ho ch: 5.2. T ch c th c hi n k ho ch:
 8. 6. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi s nghi p th d c, th thao: 6.1. L p k ho ch: 6.2. T ch c th c hi n k ho ch: 7. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi s nghi p xã h i: 7.1. L p k ho ch: 7.2. T ch c th c hi n k ho ch: Chương 7: CHI NSNN CHO QU N LÝ HÀNH CHÍNH, QU C PHÒNG, AN NINH VÀ CHI KHÁC: I. C I M VÀ VAI TRÒ C A CHI NSNN CHO QU N LÝ HÀNH CHÍNH, QU C PHÒNG, AN NINH VÀ CHI KHÁC: 1. c i m: 1.1. Kho n chi không tr c ti p s n xu t, mang tính ch t tiêu dùng: 1.2. Ngu n trang tr i ch y u t NSNN do ó ph thu c tình hình NSNN: 2. Vai trò: 2.1. m b o ho t ng c a h th ng cơ quan quy n l c nhà nư c, cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan qu n lý xã h i các c p, cơ quan an ninh và l c lư ng vũ trang: 2.2. Góp ph n tăng cư ng vai trò và hi u l c qu n lý c a b máy nhà nư c, là kho n chi gián ti p ph c v s phát tri n kinh t - xã h i: 2.3. Góp ph n c ng c và tăng cư ng s c m nh c a nhà nư c: II. N I DUNG CHI NSNN CHO QU N LÝ HÀNH CHÍNH, QU C PHÒNG AN NINH VÀ CHI KHÁC: 1. N i dung chi qu n lý hành chính: 2. N i dung chi qu c phòng, an ninh: 3. Chi khác: III. L P K HO CH VÀ T CH C TH C HI N K HO CH CHI NSNN CHO QU N LÝ HÀNH CHÍNH, QU C PHÒNG AN NINH VÀ CHI KHÁC: 1. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi NSNN cho qu n lý hành chính:
 9. 1.1. L p k ho ch: 1.2. T ch c th c hi n k ho ch chi NSNN cho qu n lý hành chính: 2. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi NSNN cho qu c phòng, an ninh: 2.1. L p k ho ch: 2.2. T ch c th c hi n k ho ch chi NSNN cho qu c phòng, an ninh: 3. L p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch chi NSNN cho chi khác: 3.1. L p k ho ch: 3.2. T ch c th c hi n k ho ch chi NSNN cho chi khác: Ph n 3 QUÁ TRÌNH QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: Chương 8: L PD TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: I. KHÁI NI M, Ý NGHĨA C A L P D TOÁN NSNN: 1. Khái ni m: 2. ý nghĩa: 2.1. Là khâu m u có tính ch t quy t nh n hi u qu trong quá trình i u hành, qu n lý NSNN . 2.2. Là cơ h i thNm tra tính úng n, hi n th c và cân i c a k ho ch kinh t - xã h i: 2.3. Thông qua l p d toán NSNN ki m tra các b ph n c a k ho ch tài chính khác: 2.4. Là m t trong nh ng công c i u ch nh quá trình kinh t - xã h i: II. YÊU C U, CĂN C VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY D NG D TOÁN NSNN: 1. Yêu c u c a d toán NSNN: 1.1. D toán NSNN ph i ư c xây d ng trên cơ s k ho ch phát tri n kinh t xã h i và có n i dung tích c c tr l i v i k ho ch kinh t - xã h i: 1.2. D toán NSNN ph i góp ph n ph c v và thúc Ny s n xu t phát tri n: 2. Căn c l p d toán NSNN: 2.1. Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh:
 10. 2.2. Nh ng nhi m v c th c a các B , ngành, a phương: 2.3. Phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c; t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung c a ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i ã ư c quy nh: 2.4. Ch thu; ch , tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách: 2.5. Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm sau; thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p d toán ngân sách và văn b n hư ng d n c a các B : 2.6. S ki m tra v d toán ngân sách do cơ quan có thNm quy n thông báo: 2.7. Tình hình th c hi n d toán ngân sách các năm trư c: 3. Trình t xây d ng d toán NSNN: 3.1. Hàng năm trư c ngày 15 tháng 6, Th tư ng Chính ph ra ch th v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách, làm căn c hư ng d n l p d toán NSNN: 3.2. B Tài chính hư ng d n các cơ quan Trung ương, các a phương v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán NSNN và thông báo s ki m tra v d toán NSNN: 3.3. Các cơ quan Trung ương, U ban nhân dân t nh hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c và UBND c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý: 3.4. Các ơn v d toán và các doanh nghi p Nhà nư c l p d toán thu, chi Ngân sách thu c ph m vi nhi m v ư c giao, g i cơ quan qu n lý c p trên: 3.5. Các cơ quan Nhà nư c Trung ương và a phương l p d toán thu chi ngân sách thu c ph m vi tr c ti p qu n lý, xem xét d toán do các ơn v tr c thu c l p; t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi qu n lý g i cơ quan tài chính cùng c p, ng g i m t s cơ quan liên quan: 4. Quy t nh, phân b và giao d toán NSNN: III. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÁC C P TRONG QUÁ TRÌNH L P D TOÁN NSNN: 1. B Tài chính: 2. Cơ quan tài chính các c p: Chương 9: CH P HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C I. Ý NGHĨA, M C TIÊU VÀ NHI M V C A CH P HÀNH NSNN:
 11. 1. ý nghĩa: 1.1. Ch p hành NSNN úng n và có hi u qu là ti n quan tr ng b o m i u ki n th c hi n các ch tiêu ghi trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i: 1.2. Ch p hành NSNN là khâu quan tr ng trong quá trình qu n lý NSNN: 2. M c tiêu: 2.1. Th c hi n có k t qu các ch tiêu thu, chi ã ghi trong d toán NSNN: 2.2. Ki m tra vi c ch p hành các chính sách, ch , tiêu chuNn, nh m c v kinh t , tài chính c a Nhà nư c: 3. Nhi m v : 3.1. Các cơ quan nhà nư c: 3.2. Các ơn v d toán ngân sách, các t ch c và cá nhân: 3.3. Cơ quan tài chính các c p: II. N I DUNG T CH C CH P HÀNH NSNN: 1. Ch p hành k ho ch thu NSNN: 1.1. Yêu c u c a ch p hành k ho ch thu NSNN: 1.2. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan thu (cơ quan thu và cơ quan Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách): 2. Ch p hành k ho ch chi NSNN: 2.1. Yêu c u: 2.2. Nh ng quy nh trong vi c c p phát kinh phí NSNN: 2.3. Ki m soát chi NSNN qua KBNN: III. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG VI C QU N LÝ, C P PHÁT CHI NSNN: 1. Trách nhi m c a cơ quan tài chính: 2. Trách nhi m c a cơ quan Nhà nư c Trung ương và a phương: IV. KI M TRA, THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M CÁC CH THU, CHI VÀ QU N LÝ NGÂN SÁCH: 1. Công tác ki m tra, thanh tra:
 12. 2. Công tác khen thư ng và x lý vi ph m:
Đồng bộ tài khoản