Quyết định số 1265/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 1265/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1265/2002/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án xây dựng đường tỉnh 907, tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1265/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1265/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C U TƯ D ÁN XÂY D NG Ư NG T NH 907, T NH VĨNH LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long (văn b n s 24/TT-UB ngày 19 tháng 7 năm 2002, s 28/TTr-UB ngày 06 tháng 8 năm 2002 và s 36/TT-UBT ngày 09 tháng 10 năm 2002), ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (văn b n s 7480 BKH/VPT ngày 25 tháng 11 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. u tư d án xây d ng ư ng t nh 907, t nh Vĩnh Long v i n i dung ch y u như sau : 1. Ph m vi d án : Qua 3 th tr n và trung tâm 17 xã thu c a ph n các huy n Trà Ôn, Vũng Liêm và Măng Thít, t nh Vĩnh Long. - T ng chi u dài tuy n d án dài 88 km. i m u : xã Thi n M , huy n Trà Ôn. i m cu i : xã M An, huy n Măng Thít. - Hư ng tuy n : V cơ b n, tuy n d án tri n khai trên cơ s tuy n t nh l 907 hi n t i. 2. Tiêu chuNn k thu t và quy mô u tư xây d ng : a) V ư ng : - ư ng c p V ng b ng, tiêu chuNn TCVN 4054-98. i v i các o n tuy n d án qua khu ô th , khu dân cư ư c xác nh phù h p yêu c u quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) V c u c ng : Bê tông c t thép vĩnh c u. - T i tr ng thi t k : H30-XB80.
  2. - Kh c u : R ng b ng kh n n ư ng. 3. V n u tư và ngu n v n : - T ng m c u tư : 499,834 t ng. Bao g m : + Xây l p : 406,365 t ng. + n bù, gi i phóng m t b ng : 17,537 t ng. + Chi phí khác : 30,439 t ng. + D phòng : 45,439 t ng. - Ngu n v n : G m v n ngân sách c a t nh Vĩnh Long, v n ngân sách trung ương h tr và các ngu n v n khác. M c h tr c th hàng năm c a ngân sách trung ương căn c vào kh năng cân i th c t c a ngân sách trung ương và ngân sách a phương, t ng s v n ngân sách trung ương h tr không quá 40% t ng m c u tư. 4. T ch c th c hi n : - Ch u tư : y ban nhân dân t nh Vĩnh Long. - i di n ch u tư : do y ban nhân dân t nh Vĩnh Long quy t nh. - T ch c u th u theo quy nh c a quy ch hi n hành. - Ti n th c hi n : Năm 2003 - 2008. i u 2. 1. y ban nhân dân t nh Vĩnh Long có trách nhi m: - Căn c quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng, ý ki n c a các B : Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng v thi t k xây d ng các h ng m c công trình liên quan, xem xét, quy t nh và ch o th c hi n các bư c ti p theo c a d án. - Ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t ngu n v n th c hi n d án và xây d ng cơ ch huy ng ngu n v n u tư theo quy nh. - Có báo cáo k ho ch cân i v n hàng năm cho d án. - X lý các v n có liên quan n quy ho ch chi ti t trong ph m vi khu v c d án.
  3. - Xét duy t và ch o th c hi n phương án gi i phóng m t b ng và di dân, tái nh cư áp ng ti n d án. - Th c hi n nhi m v giám nh u tư theo quy nh i v i d án. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan liên quan, Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Trung ương ng, - Các B : K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Nguy n T n Dũng - Kho b c Nhà nư c, - H ND và UBND t nh Vĩnh Long, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : KTTH, NN, P1, P2, NC, TH, TTTT&BC, - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản