Quyết định số 1267/2006/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Quyết định số 1267/2006/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1267/2006/QĐ-UBND-QNg về việc tăng cường lực lượng cho Trạm Kiểm dịch động vậtSa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1267/2006/QĐ-UBND-QNg

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p- T do-H nh phúc ****** S : 1267/2006/Q -UBND- Qu ng Ngãi, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QNG QUY T NNH V VI C TĂNG CƯ NG L C LƯ NG CHO TR M KI M DNCH NG V TSA HUỲNH, HUY N C PH , T NH QU NG NGÃI CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ch th s 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v bi n pháp c p bách phòng, ch ng b nh d ch l m m, long móng gia súc; Căn c Quy t nh s 1200/Q -UBND ngày 24/5/2006 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi v vi c công b d ch l m m long móng trâu, bò trên a bàn t nh Qu ng Ngãi; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 667/SNN-PTNT này 23/5/2006 và Giám c S N i v t i Công văn s 821/SNV ngày 26/5/2006, QUY T NNH: i u 1. Giám c Công an t nh c 02 cán b C nh sát giao thông t nh vào ph i h p v i Tr m Ki m d ch ng v t Sa Huỳnh, huy n c Ph th c hi n nhi m v phòng, ch ng d ch b nh l m m, long móng gia súc t nh Qu ng Ngãi. i u 2. Cán b C nh sát giao thông làm nhi m v t i Tr m Ki m d ch ng v t Sa Huỳnh ch u s i u hành c a Chi c c trư ng Chi c c Thú y t nh cho n khi tình hình d ch b nh n nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : N i v , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Thương m i và Du l ch; Giám c Công an t nh, Ch t ch UBND huy n c Ph , Chi c c trư ng Chi c c Thú y t nh và các thành viên ư c c theo n i dung i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Xuân Hu
Đồng bộ tài khoản