Quyết định số 1278/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 1278/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1278/QĐ-BYT về phê duyệt Đề án mời giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tự nguyện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và dịch vụ y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1278/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 1278/Q -BYT Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T " ÁN M I GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VÀ CHUYÊN GIA NGÀNH YT Ã NGH HƯU CÒN S C KHO , T NGUY N THAM GIA CÔNG TÁC ÀO T O, NGHIÊN C U KHOA H C, TƯ V N VÀ DNCH V Y T " B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP, ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c nhu c u chuyên gia c a các cơ s ào t o cán b y t , b nh vi n và vi n nghiên c u; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V t ch c Cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “ án m i giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y t ã ngh hưu còn s c kho , t nguy n tham gia công tác ào t o, nghiên c u khoa h c, tư v n và d ch v y t ” v i các n i dung chính như sau: 1. M c tiêu M i các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y t ã ngh hưu còn s c kho , t nguy n ti p t c tham gia xây d ng phát tri n ngành y t thông qua vi c tham gia gi ng d y, nghiên c u và hư ng d n khoa h c, cung c p d ch v y t , biên so n tài li u d y h c và tư v n trong xây d ng chính sách y t . 2. N i dung án M i các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y t ã ngh hưu còn s c kho , t nguy n tham gia vào b n lĩnh v c công tác sau ây: - Tham gia gi ng d y các b c h c, chuy n giao kinh nghi m, chuyên môn k thu t cho i ngũ gi ng viên, giáo viên tr , b i dư ng tài năng tr và cung c p d ch v khám ch a b nh ch t lư ng cao; - Tham gia nghiên c u và hư ng d n nghiên c u khoa h c; - Tham gia xây d ng, biên so n giáo trình, tài li u cho các b c h c;
  2. - Tham gia tư v n góp ý v các chính sách và chi n lư c phát tri n c a ngành y t . M i n i dung nêu trên c a án ư c tri n khai trên cơ s m t ho c nhi u d án c th . i u 2. Nguyên t c và t ch c th c hi n - Nguyên t c: Trên cơ s nguyên t c ký k t h p ng trách nhi m theo công vi c c th . - B Y t giao cho V Khoa h c và ào t o làm u m i, ph i h p v i V T ch c cán b , V K ho ch - Tài chính, T ng h i Y h c Vi t Nam cùng các ơn v liên quan xây d ng k ho ch tri n khai án. - Các cơ s ào t o, nghiên c u khoa h c, khám ch a b nh ch ng xu t nhu c u h tr m i các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y t v i B Y t (V Khoa h c và ào t o) xây d ng k ho ch hàng năm. - L p d toán ngân sách trình Lãnh o B phê duy t theo kh i lư ng công vi c và ngân sách c p hàng năm. i u 3. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các ông, bà V trư ng V Khoa h c và ào t o, T ch c cán b , K ho ch – Tài chính, Chánh văn phòng B Y t , Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản