Quyết định số 1278/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 1278/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1278/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1278/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 1278/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH TH C HI N TUYÊN B CHUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GI A VI T NAM, CAMPUCHIA, THÁI LAN V H P TÁC S N SÀNG NG PHÓ S C TRÀN D U VÙNG VNNH THÁI LAN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch th c hi n Tuyên b chung và Chương trình khung gi a Vi t Nam, Campuchia, Thái Lan v h p tác s n sàng ng phó s c tràn d u vùng V nh Thái Lan giai o n t năm 2009 n năm 2015 (sau ây vi t t t là K ho ch) v i các n i dung ch y u sau: I. M C ÍCH, YÊU C U 1. M c ích: th c hi n các nghĩa v c a Vi t Nam v h p tác v i Campuchia, Thái Lan trong vi c s n sàng và ng phó k p th i, hi u qu s c tràn d u t i vùng V nh Thái Lan theo quy nh c a Tuyên b chung và Chương trình khung gi a Vi t Nam, Campuchia, Thái Lan v h p tác s n sàng ng phó s c tràn d u vùng V nh Thái Lan (sau ây vi t t t là Tuyên b chung và Chương trình khung) 2. Yêu c u: xây d ng và hoàn thi n h th ng qu n lý t ng h p tài nguyên và môi trư ng bi n, ào t o nhân l c, nghiên c u và phát tri n, giám sát môi trư ng, phát hi n, ánh giá r i ro ngăn ng a, s n sàng ng phó k p th i s c tràn d u trên vùng bi n Vi t Nam cũng như ph i h p v i Campuchia, Thái Lan, các t ch c, cá nhân liên quan trong ng phó, kh c ph c và gi i quy t h u qu s c tràn d u t i vùng V nh Thái Lan nh m gi m thi u thi t h i do ô nhi m d u gây ra. II. NHI M V 1. Hoàn thi n khung pháp lý v lĩnh v c giám sát, ánh giá r i ro, ng phó, kh c ph c và gi i quy t h u qu s c tràn d u trên bi n. 2. Xây d ng, ki n toàn, nâng cao năng l c h th ng giám sát, phát hi n, ng phó, kh c ph c s c tràn d u.
  2. 3. ào t o, t p hu n, hu n luy n, di n t p và tuyên truy n, nâng cao nh n th c c ng ng v b o v môi trư ng, ng phó, kh c ph c s c tràn d u trên bi n. 4. Nghiên c u, phát tri n d ch v ng phó, kh c ph c s c tràn d u. 5. H p tác qu c t v ngăn ng a, ng phó, kh c ph c s c tràn d u. III. N I DUNG K HO CH Các án, d án; cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p; th i gian th c hi n c a K ho ch giai o n 2009-2015 theo 5 nhóm nhi m v ư c quy nh trong Ph l c “Danh m c các án, d án tri n khai th c hi n Tuyên b chung và Chương trình khung” ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan và t ch c th c hi n 1. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n là cơ quan ch o, th c hi n ho t ng ng phó s c tràn d u t i Vi t Nam có trách nhi m: a) Th c hi n các nhi m v trong K ho ch liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n trong th c hi n Tuyên b chung và Chương trình khung. b) Huy ng l c lư ng, phương ti n c a B , ngành, a phương ph i h p v i l c lư ng qu c t tham gia ng phó s c tràn d u trên bi n phía Nam Vi t Nam và vùng V nh Thái Lan theo quy nh; c) Ch o các Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c t i Vi t Nam, ph i h p v i các Trung tâm ng phó s c tràn d u Qu c gia c a Campuchia, Thái Lan i u ph i l c lư ng, phương ti n ng phó s c tràn d u trên vùng V nh Thái Lan theo th a thu n và quy nh c a Tuyên b chung và Chương trình khung. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan u m i Qu c gia th c hi n Tuyên b chung và Chương trình khung có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n v giám sát, ánh giá r i ro, ng phó, kh c ph c và gi i quy t h u qu s c tràn d u trên bi n áp ng quy nh c a Tuyên b chung và Chương trình khung. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan t ch c kh c ph c và gi i quy t h u qu s c tràn d u theo yêu c u c a Tuyên b chung và Chương trình khung; ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n th ng nh t cơ ch ph i h p gi a B Tài nguyên và Môi trư ng và y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n th c hi n Tuyên b chung và Chương trình khung. c) Ph i h p v i các cơ quan u m i Qu c gia c a Campuchia, Thái Lan th c hi n các quy nh c a Tuyên b chung và Chương trình khung.
  3. d) T ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n K ho ch trư c ngày 25 tháng 01 hàng năm và xu t các gi i pháp c n thi t nh m t ch c th c hi n hi u qu Tuyên b chung và Chương trình khung; sơ k t tình hình th c hi n K ho ch giai o n 2009-2010 và t ng k t giai o n 2009-2015, báo cáo Th tư ng Chính ph . ) T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng có nhi m v tham mưu, giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng tri n khai th c hi n Tuyên b chung và Chương trình khung. 3. Các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh: Cà Mau, Kiên Giang, Bà R a - Vũng Tàu theo ph m vi qu n lý, có trách nhi m th c hi n các nhi m v trong K ho ch liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình; thông báo k t qu th c hi n n i dung ư c phân công v cơ quan u m i Qu c gia t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh. 4. B K ho ch và u tư và B Tài chính cân i, b trí v n t ngân sách nhà nư c và t các ngu n v n khác trong k ho ch hàng năm, giai o n 2009-2010 và giai o n 2011-2015; nghiên c u b sung kinh phí th c hi n cho các nhi m v trong K ho ch chưa ư c c p v n theo quy nh th c hi n có hi u qu các n i dung c a K ho ch. 5. Trong quá trình tri n khai K ho ch, y ban Qu c gia tìm ki m C u n n, B Tài nguyên và Môi trư ng và các B , ngành liên quan ph i h p ch t ch t ch c th c hi n có hi u qu , n u có v n vư ng m c, phát sinh ph i k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. Kinh phí th c hi n Căn c nhi m v ư c giao t i Quy t nh này, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành l p và phê duy t các nhi m v , chương trình, án, d án xây d ng d toán chi th c hi n K ho ch theo úng quy ch qu n lý u tư, xây d ng và các quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 4. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. 2. Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B trư ng các B : Tài nguyên và Môi trư ng, giao thông v n t i, Qu c phòng, Ngo i giao, Tư pháp, Khoa h c và Công ngh , Thông tin và Truy n thông, các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh Bà R a - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang và T p oàn D u khí Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP;
  4. - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu, t nh Cà Mau, t nh Kiên Giang; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Hoàng Trung H i - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - UBQG Tìm ki m C u n n; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V : TH, KTN, KTTH, QHQT, P, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). PH L C DANH M C CÁC ÁN, D ÁN TRI N KHAI TH C HI N TUYÊN B CHUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1278/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) STT Tên án, d án Cơ Cơ quan Th i gian Ghi chú quan ph i h p th c hi n ch trì I Hoàn thi n khung pháp lý v giám sát, ánh giá r i ro, ng phó, kh c ph c và gi i quy t h u qu s c tràn d u trên bi n. 1 Rà soát, b sung, B Tài B Giao 2009-2011 - Th c hi n trong t ng th s a i các văn b n nguyên thông v n t i, nhi m v b o v tài nguyên, quy ph m pháp lu t và Môi B Tư pháp, môi trư ng bi n hi n có và ban trư ng các B , ngành hành m i v lĩnh và a - T ng c c Bi n và H i o v c giám sát, ánh phương liên Vi t Nam là cơ quan tham giá r i ro, ng phó, quan mưu, giúp B trư ng B Tài kh c ph c và gi i nguyên và Môi trư ng t quy t h u qu s ch c th c hi n. c tràn d u trên bi n 2 Nghiên c u xây B Tài y ban Qu c 2009-2010 T ng c c Bi n và H i o d ng quy trình l p nguyên gia Tìm ki m Vi t Nam là cơ quan tham k ho ch ng phó và Môi C u n n, B mưu, giúp B trư ng B Tài s c tràn d u trên trư ng Giao thông nguyên và Môi trư ng t bi n các c p (qu c v n t i, các ch c th c hi n. gia, khu v c, a B , ngành phương và cơ s có liên quan. kh năng x y ra s c tràn d u) 3 Nghiên c u, xây B Tài B Khoa h c 2009-2011 - Làm cơ s áp d ng t i d ng quy trình s nguyên và Công ngh vùng bi n c a Vi t Nam d ng ch t phân tán và Môi
  5. (Dispersant) trên trư ng trong V nh Thái Lan. bi n Vi t Nam. - T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam là cơ quan tham mưu, giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c th c hi n. 4 Nghiên c u xây B Tài y ban Qu c 2009-2010 T ng c c Bi n và H i o d ng quy trình nguyên gia Tìm ki m Vi t Nam là cơ quan tham kh c ph c s c và Môi C u n n, các mưu, giúp B trư ng B Tài môi trư ng do d u trư ng B , ngành nguyên và Môi trư ng t tràn trên bi n. liên quan và ch c th c hi n. T p oàn D u khí Vi t Nam 5 Nghiên c u, xây B Tài Tòa án nhân 2009-2011 T ng c c Bi n và H i o d ng quy trình l p nguyên dân t i cao, Vi t Nam là cơ quan tham h sơ, òi b i hoàn và Môi B Tài chính, mưu, giúp B trư ng B Tài chi phí ng phó, trư ng B Giao nguyên và Môi trư ng t kh c ph c s c thông v n t i, ch c th c hi n. tràn d u và thi t B Tư pháp, h i do d u tràn gây B Ngo i ra giao. II Xây d ng, ki n toàn, nâng cao năng l c h th ng giám sát, ng phó, kh c ph c s c tràn d u 6 Ki n toàn h th ng y ban B Qu c 2009-2010 ch o, i u hành Qu c phòng, B và b o m thông gia Tìm Giao thông tin liên l c cho ho t Ki m v n t i, B ng ph i h p ng C u Ngo i giao và phó s c tràn d u n n y ban nhân trên bi n. dân các t nh, thành ph ven bi n 7 Nghiên c u, ban B Tài T p oàn D u 2009-2010 T ng c c Bi n và H i o hành s tay hư ng nguyên khí Vi t Nam Vi t Nam là cơ quan tham d n kh c ph c s và Môi và các cơ mưu, giúp B trư ng B Tài c tràn d u trên trư ng quan liên nguyên và Môi trư ng t bi n quan ch c th c hi n. 8 Xây d ng, ki n B Tài y ban Qu c 2009-2011 Ưu tiên vi c nghiên c u toàn h th ng, nguyên gia Tìm ki m hoàn ch nh h th ng giám giám sát, phát hi n, và Môi C u n n, B sát, ánh giá r i ro s c tràn kh c ph c, gi i trư ng Qu c phòng, d u trên bi n khu v c bi n quy t h u qu và B Giao phía Nam và Tây Nam B òi b i hoàn do s thông v n t i, c a Vi t Nam. c tràn d u gây ra. B Ngo i giao và y ban nhân dân
  6. các t nh, thành ph ven bi n, T p oàn D u khí Vi t Nam. 9 Nghiên c u thi t B Tài y ban Qu c 2009-2010 Ph c v chung công tác ng l p Trung tâm cơ nguyên gia Tìm ki m phó, kh c ph c và gi i quy t s d li u ph c và Môi C u n n, B h u qu s c môi trư ng v công tác ch trư ng Giao thông bi n (t i Vi t Nam và ph i o, i u hành ng v n t i và y h p qu c t ) phó, kh c ph c và ban nhân dân gi i quy t h u qu các t nh, s c tràn d u trên thành ph ven bi n. bi n 10 Xây d ng hoàn T p y ban Qu c 2009-2012 ch nh 3 căn c ng oàn gia Tìm ki m phó s c tràn d u D u khí C u n n, B t i Bà R a - Vũng Vi t Tài nguyên Tàu, thành ph H Nam và Môi Chí Minh và Cà trư ng, y Mau thu c Trung ban nhân dân: tâm ng phó s c thành ph H tràn d u mi n Chí Minh, Nam. t nh Bà R a - Vũng Tàu, Cà Mau 11 Xây d ng k ho ch y ban B Tài 2009-2011 Xây d ng trong t ng th k ng phó s c tràn Qu c nguyên và ho ch ng phó s c tràn d u khu v c bi n gia Tìm Môi trư ng, d u khu v c mi n Nam. phía Nam và Tây ki m T p oàn D u Nam B c a Vi t C u khí Vi t Nam, Nam. n n y ban nhân dân các t nh: Cà Mau, Kiên Giang. 12 Xây d ng h th ng B Tài y ban Qu c 2009-2010 T ng c c Bi n và H i o h tr ra quy t nh nguyên gia Tìm ki m Vi t Nam là cơ quan tham ng phó s c tràn và Môi C u n n, B mưu, giúp B trư ng B Tài d u trên bi n vùng trư ng Giao thông nguyên và Môi trư ng t V nh Thái Lan v n t i, T p ch c th c hi n. oàn D u khí Vi t Nam, y ban nhân dân các t nh: Cà Mau, Kiên Giang. 13 Xây d ng chương B Tài Vi n Khoa 2009-2010 N m trong t ng th chương
  7. trình mô ph ng v t nguyên h c Công trình mô ph ng v t d u d u loang khu v c và Môi ngh Vi t loang theo vùng a lý khu bi n phía Nam và trư ng Nam, T p v c bi n Vi t Nam. Tây Nam B Vi t oàn D u khí Nam. Vi t Nam. 14 Xây d ng hoàn B Tài y ban Qu c 2009-2011 Xây d ng theo t ng th h ch nh h th ng b n nguyên gia Tìm ki m th ng b n nh y c m do nh y c m do và Môi C u n n, y d u tràn c a Vi t Nam làm d u tràn khu v c trư ng ban nhân dân cơ s xây d ng các k ho ch ven bi n phía Nam các t nh: Cà ng phó s c tràn d u. và Tây Nam B Mau, Kiên ph c v ng phó, Giang. kh c ph c và gi i quy t h u qu s c tràn d u trên bi n vùng V nh Thái Lan. III ào t o, t p hu n, hu n luy n, di n t p và tuyên truy n, nâng cao nh n th c c ng ng 15 Hu n luy n, di n y ban B Tài Thư ng t p v ph i h p Qu c nguyên và xuyên, ng phó s c tràn gia Tìm Môi trư ng, hàng năm d u trên bi n theo ki m T p oàn D u quy nh c a C u khí Vi t Nam, Chương trình n n y ban nhân khung dân các t nh, thành ph ven bi n 16 T p hu n v kh c B Tài y ban Qu c Thư ng T ng c c Bi n và H i o ph c và gi i quy t nguyên gia Tìm ki m xuyên, Vi t Nam là cơ quan tham h u qu s c tràn và Môi C u n n, T p hàng năm mưu, giúp B trư ng B Tài d u trên bi n theo trư ng oàn D u khí nguyên và Môi trư ng t quy nh c a Vi t Nam, y ch c th c hi n. Chương trình ban nhân dân khung các t nh, thành ph ven bi n 17 Tuyên truy n, nâng B Tài B Thông tin Thư ng T ng c c Bi n và H i o cao nh n th c c a nguyên và Truy n xuyên, Vi t Nam là cơ quan tham c ng ng v b o và Môi thông, y ban hàng năm mưu, giúp B trư ng B Tài v môi trư ng, ng trư ng Qu c gia Tìm nguyên và Môi trư ng t phó, kh c ph c s ki m C u ch c th c hi n. c tràn d u trên n n, y ban bi n nhân dân các t nh, thành ph ven bi n. IV Nghiên c u phát tri n d ch v ng phó, kh c ph c s c tràn d u
  8. 18 Nghiên c u, B Tài B N i V , 2009-2011 T ng c c Bi n và H i o xu t gi i pháp phát nguyên Tài chính, Vi t Nam là cơ quan tham tri n d ch v ng và Môi Giao thông mưu, giúp B trư ng B Tài phó, kh c ph c s trư ng v n t i và y nguyên và Môi trư ng t c tràn d u trên ban nhân dân ch c th c hi n. bi n. các t nh, thành ph ven bi n. V H p tác qu c t v ngăn ng a, ng phó, kh c ph c s c tràn d u 19 H p tác qu c t v i B Tài B Ngo i Thư ng T ng th theo Quy t nh s Campuchia, Thái nguyên giao, B Giao xuyên, 80/2008/Q -TTg ngày 13 Lan và các t ch c, và Môi thông v n t i, hàng năm tháng 6 năm 2008 c a Th cá nhân qu c t trư ng y ban Qu c tư ng Chính ph v vi c phê liên quan trong gia Tìm ki m duy t án “H p tác qu c công tác chuNn b , C un n t v bi n n 2020”. ng phó, kh c ph c và gi i quy t h u qu s c tràn d u trên bi n 20 Nghiên c u, B Tài B Ngo i 2009-2010 T ng c c Bi n và H i o xu t vi c Vi t Nam nguyên giao, B Giao Vi t Nam là cơ quan tham tham gia các i u và Môi thông v n t i, mưu, giúp B trư ng B Tài ư c qu c t v ng trư ng B Tư pháp, nguyên và Môi trư ng t phó, kh c ph c và y ban Qu c ch c th c hi n. gi i quy t h u qu gia Tìm ki m s c tràn d u trên C un n bi n
Đồng bộ tài khoản