Quyết định số 128/1997/VGCP-CNTD.DV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 128/1997/VGCP-CNTD.DV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí hàng hải đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/1997/VGCP-CNTD.DV

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 128/1997/VGCP-CNTD.DV Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V CƯ C, PHÍ HÀNG H I I V I TÀU BI N V N CHUY N HÀNG HOÁ GI A CÁC C NG BI N VI T NAM TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25/02/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam; Căn c Thông tư liên b s 02/TTLB ngày 12/4/1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý cư c phí c ng bi n; Theo ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u cư c, phí hàng h i i v i tàu bi n c a các thành ph n kinh t trong nư c, c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam v n chuy n hàng hoá gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1998 và thay th Quy t nh s 60/VGCP-CNTD.DV ngày 7/11/1994 c a Ban V t giá Chính ph . Các quy nh v cư c, phí hàng h i trái v i Quy t nh này u bãi b . Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) BI U CƯ C, PHÍ HÀNG H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 128/VGCP-CNTD.DV ngày 28/10/1997 c a Ban V t giá Chính ph ) I. QUY NNH CHUNG: 1. i tư ng áp d ng
  2. Bi u cư c, phí hàng h i t i Quy t nh s 128/VGCP-CNTD.DV ư c quy nh i v i tàu bi n c a các thành ph n kinh t trong nư c, c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho t ng trong khu v c hàng h i c a các c ng bi n c a nư c CHXNCNVN v n chuy n hành khách, hàng hoá gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a (không bao g m hàng hoá c a các Khu ch xu t xu t khNu t i ch ). 2. Th i gian làm vi c 2.1. Th i gian làm vi c bình thư ng trong ngày t 7 gi n 17 gi . 2.2. Tr phí tr ng t i, phí b o m an toàn hàng h i. Các lo i phí và giá khác n u làm vi c trong th i gian: - T 5 gi n 7 gi và t 17 gi n 22 gi : tăng 20% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - T 22 gi n 5 gi sáng hôm sau: tăng 40% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - Ngày l , T t và Ch nh t (k c các ngày ngh bù c a ngày L , T t và k c ngoài th i gian làm vi c bình thư ng c a nh ng ngày trên): tăng 50% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. 2.3. Ngày l , T t bao g m: - Dương l ch: ngày 01 tháng 1; Ngày 30 tháng 4; ngày 01 tháng 5; ngày 02 tháng 9. - Âm l ch: Ngày cu i năm; Ngày 01, 02 và 03 T t âm l ch. N u ngày l , T t trùng vào ngày Ch nh t thì ngh vào ngày k ti p. 3. ơn v tính và cách quy tròn 3.1. ơn v tính tr ng t i: 3.1.1. i v i tàu ch hàng (tr tàu ch d u): là tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n GRT (GROSS REGISTERED TONNAGE - GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 3.1.2. i v i tàu ch d u: tr ng t i tính cư c, phí b ng 85% tr ng t i ăng ký dung tích toàn ph n GRT (GROSS REGISTERED TONNAGE - GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. Tàu bi n không ghi tr ng t i GRT tính i như sau: - Tàu ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. - Tàu kéo, tàu Ny: 1 CV tính 0,5 GRT
  3. - Sà lan: 1 t n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. Trư ng h p tàu bi n là oàn sà lan tàu kéo (ho c tàu Ny) tr ng t i tính cư c là t ng s GRT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny). 3.2. ơn v th i gian: - Ngày tính 24 gi : ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính 1/2 ngày, trên 12 gi tính 1 ngày. - Gi tính 60 phút: ph n l dư i 30 phút tr xu ng tính 1/2 gi , trên 30 phút tính 1 gi . 3.3. Kho ng cách tính cư c, phí là h i lý. Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. II. CƯ C, PHÍ HÀNG H I: 1. Phí tr ng t i 1.1. Tàu bi n ho t ng trong khu v c hàng h i ho c vùng nư c t i các c ng bi n c a nư c CHXHCNVN u ph i tr phí tr ng t i. 1.2. Phí tr ng t i tính cho t ng lư t tàu bi n vào, ra trong khu v c hàng h i ho c vùng nư c c ng mà các C ng v qu n lý theo ơn giá sau: - Lư t vào: 200 /GRT - Lư t ra: 200 /GRT 1.3. Gi m 30% ơn giá t i i m II/1.2. cho tàu bi n vào ra khu v c hàng h i ho c vùng nư c do C ng v qu n lý s a ch a, l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên nhưng không x p d hàng hoá, không nh n, tr khách. 1.4. Gi m 50% ơn giá t i i m II/1.2 cho tàu bi n ch phao, vũng, v nh su t trong th i gian d hàng. 1.5. Mi n phí tr ng t i các trư ng h p sau: 1.5.1. Tàu bi n c a các l c lư ng vũ trang, công an, h i quan khi làm công v (trư ng h p làm kinh t và ch hàng thuê cho các ngành kinh t thì v n ph i tr phí tr ng t i). 1.5.2. Tàu bi n vào ra c ng tránh bão, c p c u b nh nhân nhưng không x p d hàng, không nh n tr khách. 2. Phí b o m an toàn hàng h i 2.1. Tàu bi n m i l n vào ra c ng ho c i qua lu ng ph i tr phí b o m an toàn hàng h i theo ơn giá sau: Lư t vào Lư t ra
  4. - Tàu bi n có tr ng t i t 2.000 GRT tr xu ng 200 /GRT 200 /GRT - Tàu bi n có tr ng t i trên 2.000 GRT 400 /GRT 400 /GRT 2.2. Các ch tàu bi n có th mua phí b o m an toàn hàng h i quý, hàng năm theo m c khoán sau: + M t năm: 6480 /GRT + M t quý (ba tháng): 1620 /GRT 2.3. Mi n phí b o m an toàn hàng h i cho các trư ng h p sau: 2.3.1. Tàu bi n có tr ng t i dư i 50 GRT. 2.3.2. Tàu bi n vào ra c ng vì m c ích tránh bão, c p c u b nh nhân, l y th c phNm, nhiên li u, nư c ng t nhưng không x p d hàng, không nh n tr khách. 2.4. Tàu sông: tàu kéo, tàu Ny, tàu lai d t, sà lan bi n, sà lan LASH ã óng phí giao thông thì không ph i tr phí b o m an toàn hàng h i. 3. Giá hoa tiêu 3.1. Tàu bi n m i l n vào ra c ng, di chuy n trong c ng có s d ng hoa tiêu ph i tr ti n theo ơn giá sau: 3.1.1. M c giá áp d ng chung cho các khu v c (tr m t s tuy n có quy nh riêng): - Vào c ng: 15 /GRT - h i lý. - Ra c ng: 15 /GRT - h i lý. - Di chuy n c u: 50 /GRT. M c tiêu t i thi u: - M i l n hoa tiêu tàu vào ra c ng: 150.000 - Di chuy n trong c ng: 100.000 . 3.1.2. M c giá hoa tiêu m t s tuy n: 3.1.2.1. Tuy n d n tàu t nh An qua lu ng sông H u: - Vào c ng: 20 /GRT - h i lý. - Ra c ng: 20 /GRT - h i lý. - Di chuy n trong c ng: 50 /GRT
  5. M c thu t i thi u: - M i l n hoa tiêu tàu vào ra c ng: 1.000.000 - Di chuy n trong c ng: 100.000 3.1.2.2. Tuy n d n tàu khu v c giàn khoan d u khí: - D n c p tàu: 100 /GRT - D n r i tàu: 100 /GRT 3.1.2.3. Tuy n d n tàu khu v c Kiên Giang: - Khu v c Bình Tr , Hòn Chông: 23 /GRT - h i lý - Khu v c Phú Qu c: 37 /GRT - h i lý. 3.2. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 8 gi . Trong trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 6 gi . Quá th i h n trên, ch tàu ph i tr ti n ch i. Th i gian ch i tính như sau: 3.2.1. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát tính là 1 gi . 3.2.2. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát, th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. 3.2.3. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu bi n không quá 5 gi ; Quá th i gian trên, vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b và ngư i xin hoa tiêu ph i tr ti n hoa tiêu theo ư ng ã xin d n ư ng. 3.2.4. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. Ti n ch i c a hoa tiêu tính theo ơn giá: - Hoa tiêu: 15.000 /ngư i-gi - Hoa tiêu và phương ti n: 100.000 /gi 3.3. Ch tàu ph i tr thêm ti n hoa tiêu trong các trư ng h p sau: 3.3.1. Tàu bi n th máy, tàu bi n xin hoa tiêu t xu t (ngoài quy nh t i i m II/3.2): tăng 10% ơn giá t i i m II/3.1. 3.3.2. Tàu bi n không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t: Tăng 50% ơn giá t i i m II/3.1. 3.3.3. Tàu bi n không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng, ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 3.4. Trư ng h p tàu bi n ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi mà i di n ch tàu bi n yêu c u và ã ư c C ng v và Hoa tiêu ch p nh n nhưng hoa tiêu chưa t i, gây
  6. ch i cho tàu bi n, thì hoa tiêu ph i tr cho tàu bi n ti n ch i là 200.000 /gi theo s gi th c t ph i ch i. 4. Phí th t c Tàu bi n vào ra c ng ph i làm th t c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam và tr phí th t c theo ơn giá sau: ơn v tính: /chuy n S TT Lo i phương ti n ơn giá 1 Tàu, thuy n g nh ch khách, sà lan t hành có tr ng t i t 200 10.000 t n tr xu ng 2 Tàu bi n có tr ng t i dư i 200 GRT, oàn sà lan v n t i ư ng 30.000 sông (bao g m tàu lai, kéo, Ny). 3 Tàu bi n có tr ng t i t 200 GRT n dư i 1000 GRT 50.000 4 Tàu bi n có tr ng t i t 1000 GRT n dư i 5000 GRT 100.000 5 Tàu bi n có t ng t i t 5.000 GRT tr lên 200.000 Chuy n bao g m c lư t vào và lư t ra Ngoài cư c, phí hàng h i quy nh t i Quy t nh này, các lo i cư c, phí c ng bi n khác do Giám c các C ng công b sau khi th c hi n ch ăng ký giá v i Ban V t giá Chính ph và C c Hàng h i Vi t Nam theo quy nh t i Thông tư liên b s 02/TTLB ngày 12/4/1993 c a Liên b Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i.
Đồng bộ tài khoản