Quyết định số 129/2001/QĐ-UB -UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 129/2001/QĐ-UB -UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/2001/QĐ-UB về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2001 cho các Sở, Ban,Ngành, Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện từ nguồn kết dư ngân sách và thưởng vượt thu ngân sách do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định số 50/2001/QĐ-UB ngày 5/7/2001 và Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 01/11/2001 cho Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/2001/QĐ-UB -UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 129/2001/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG K HO CH V N Ã GIAO T I QUY T NNH S 50/2001/Q -UB NGÀY 5/7/2001 VÀ QUY T NNH S 103/2001/Q - UB NGÀY 01/11/2001 CHO UBND CÁC QU N, HUY N. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Quy t nh s 50/2001/Q -UB ngày 5/7/2001và Quy t nh s 103/2001/Q - UB ngày 1/11/2001 c a UBND Thành ph v vi c giao b sung d toán chi ngân sách năm 2001cho các S , Ban,Ngành, UBND các Qu n, Huy n t ngu n k t dư ngân sách và thư ng vư t thu ngân sách. Xét ngh c a Giám c các S : S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá, S Thương m i t i T trình Liên s s 1500/TTr- LS ngày 17/12/2001. QUY T NNH i u 1: i u ch nh, b sung k ho ch v n ã giao t i quy t nh 50/2001/Q -UB ngày 5/7/2001, và quy t nh s 103/2001/Q -UB ngày 1/11/2001 c a UBND Thành ph cho UBND các Qu n - Huy n (Theo bi u ính kèm ) i u 2: Ch t ch UBND các Qu n - Huy n và các ch u tư t p trung ch o hoàn thành k ho ch v n năm 2001 ã giao. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a UBND Thành ph v công tác i u hành th c hi n k ho ch v n năm 2001. i v i các d án ch c a các Qu n - Huy n ư c thành ph b sung k ho ch b ng v n s nghi p,UBND các Qu n - Huy n ph i m b o th t c qu n lý u tư xây d ng hi n hành và Lu t Ngân sách Nhà nư c. Nhanh chóng phân b và s d ng úng m c ích kinh phí i u ch nh ư c giao. Giao S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá theo dõi t ng h p và ki m tra th c hi n, báo cáo UBND Thành ph .
  2. Các d án không i u ch nh t i quy t nh này v n th c hi n theo quy t nh 50/2001/Q -UB ngày 5/7/2001 và quy t nh s 103/2001/Q -UB ngày 1/11/2001 c a UBND Thành ph . i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n - Huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản