Quyết định số 129/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 129/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 129/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH “V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM PH C H I CH C NĂNG TH D C TH THAO” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c nhu c u qu n lý và phát tri n s nghi p th d c th thao trên a bàn Thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Th d c Th thao t i T trình s 377/TTr-TDTT ngày 04 tháng 4 năm 2002 và c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ; QUY T NNH i u 1: Thành l p Trung tâm ph c h i ch c năng th d c th thao. Trung tâm ph c h i ch c năng th d c th thao là ơn v s nghi p th d c th thao tr c thu c S Th d c Th thao Hà N i; có tư cách pháp nhân, con d u riêng, có tài kho n riêng t i Kho b c và Ngân hàng. a ch : S 14 ph Tr nh Hoài c, qu n ng a, Hà N i. i u 2: Ch c năng, nhi m v : a) Ch c năng: i u tr ch n thương và ph c h i ch c năng cho v n ng viên Th d c th thao c a Thành ph . b) Nhi m v : 1. Khám, i u tr ch n thương cho v n ng viên th d c th thao. 2. Chăm sóc s c kh e và ph c h i ch c năng cho v n ng viên trư c và sau thi u. 3. H p tác v i các t ch c trong nư c và ngoài nư c nghiên c u ng d ng các thành t u y h c, tâm lý xã h i h c nh m nâng cao thành tích thi u c a v n ng viên. i u 3: Biên ch , t ch c b máy và quy ch h at ng: 1. Trung tâm ph c h i ch c năng th d c th thao có 10 biên ch , chia thành 02 phòng: Phòng nghi p v chuyên môn, Phòng Hành chính qu n tr .
  2. 2. Giám c Trung tâm ph c h i ch c năng th d c th thao do Giám c S Th d c Th thao b nhi m sau khu có s th a thu n c a Ban T ch c chính quy n Thành ph . 3. Giao cho Giám c S Th d c Th thao phê duy t quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm ph c h i ch c năng th d c th thao cho phù h p v i các quy nh hi n hành. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Th d c Th thao, Trung tâm ph c h i ch c năng th d c th thao thu c S Th d c Th thao và các S , Ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản