intTypePromotion=1

Quyết định số 1291/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định số 1291/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1291/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1291/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T T NG M C U TƯ I U CH NH D ÁN NHÀ MÁY L C D U DUNG QU T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Lu t có liên quan; Căn c Ngh quy t s 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 c a Qu c h i khóa XI, kỳ h p th b y; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10 tháng 2 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 546/Q -TTg ngày 17 tháng 6 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh D án u tư Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t; Xét ngh c a T p oàn D u khí Vi t Nam t i công văn s 6421/TTr-DKVN ngày 28 tháng 8 năm 2008 và Báo cáo k t qu th m nh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 3994/BKH-GS&T T ngày 04 tháng 6 năm 2009 và công văn s 5761/BKH- GS&T T ngày 03 tháng 8 năm 2009 v vi c i u ch nh T ng m c u tư D án Nhà máy l c d u Dung Qu t, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t T ng m c u tư i u ch nh D án Nhà máy l c d u Dung Qu t v i các n i dung c th sau: 1. T ng m c u tư i u ch nh c a D án là: 3.053.556.339 USD, trong ó: - Chi phí cho các h p ng EPC: 2.480.874.714 USD; - Chi phí cho các h ng m c, công trình ngoài các h p ng EPC: 215.582.403 USD; - Chi phí tài chính: 89.682.000 USD; - V n lưu ng: 200.000.000 USD;
  2. - Chi phí d phòng: 67.417.222 USD (trong ó, bao g m chi phí h tr các h dân ã di chuy n, như ng t cho D án, b o m ngư i dân tái nh cư nơi m i có cu c s ng n nh). 2. Ngu n v n: theo phương án t i Quy t nh s 546/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 17 tháng 6 năm 2005, ngoài ra ph n v n tăng thêm 552.556.339 USD so v i Quy t nh s 546/Q -TTg l y t ti n lãi bán d u nư c ch nhà ư c l i cho T p oàn D u khí Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Công Thương, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Giao thông v n t i, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Qu c phòng, Công an, N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c T p oàn D u khí Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư; - U ban thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND t nh Qu ng Ngãi; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTT, TH, TKBT, C ng TT T; - Lưu VT, KTN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản