Quyết định số 13/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 13/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ khu vực phường Kim Liên – quận Đống Đa – Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 13/2001/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG KHU V C PHƯ NG KIM LIÊN – QU N NG A – HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/08/1994 c a Th tư ng Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/06/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 1862/Q -UB ngày 09/05/1998 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t c i t o, xây d ng phư ng Kim Liên – qu n ng a, t l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 735/KTST-DA ngày 25/12/2000, QUY T NNH i u I: Phê duy t ch gi i ư ng khu v c phư ng Kim Liên – qu n ng a – Hà N i do công ty Tư v n Xây d ng dân d ng Vi t Nam l p, th hi n t i “B n m c gi i ư ng ” ký hi u t 01 t i 07, t l 1/400, hoàn thành ngày 10/8/1999 v i n i dung ch y u như sau: 1.Các tuy n chính (c p h ng là ư ng nhánh) a) Ph Lương ình C a: T ph Ph m Ng c Th ch n ph Phương Mai ài 590m. Chi u r ng theo ch gi i ư ng là 19m n 20m, lòng ư ng r ng 9m. b) Ph ông Tác và o n kéo dài: T c u Kim Liên qua phía B c trư ng trung h c cơ s ng a, phía ông Nam nhà tr Kim Liên , trư ng ti u h c Kim Liên, phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam n i vào ư ng ào Duy Anh dài 685m. Chi u r ng theo ch gi i ư ng i u ch nh t 15m (theo Quy t nh s 1862/Q -UB ngày 9/5/1998 c a U ban nhân dân thành ph ) lên 17m, lòng ư ng r ng 11m. c) Ph Phương Mai: T ư ng Gi i Phóng n ư ng ven sông L dài 900m. Chi u r ng theo ch gi i ư ng là 17,25m trong ó lòng ư ng r ng 11,25m.
  2. d) ư ng phía Tây và phía B c h Kim Liên: T ph Phương Mai n ph ông Tác kéo dài, dài 450m. Chi u r ng theo ch gi i ư ng là 12,5 m, trong ó lòng ư ng r ng 7,5m. e) ư ng gi a nhóm nhà C và ư ng Kim Liên: n i t ph ông Tác t i ph Phương Mai dài 320m, chi u r ng theo ch gi i ư ng là 9,5m trong ó lòng ư ng r ng 5,5m. g) Ngõ ào Duy Anh: n i t ph ào Duy Anh t i ph Lương ình C a dài 375m, chi u r ng theo ch gi i ư ng là 12,0m, trong ó lòng ư ng r ng 6,0m. h) ư ng d c sông L : dài 550m, i u ch nh chi u r ng theo ch gi i ư ng không nh hơn 10,5 m, trong ó lòng ư ng r ng 5,5 –7,5m (Quy t nh s 1862/Q -UB duy t r ng 12,5m). 2.Các ư ng n i b trong nhóm nhà, ngõ, ư ng làng: Chi u r ng theo ch gi i ư ng t 3,75m n 11m tuỳ theo t ng v trí c th phù h p v i i u ki n th c t . 3.Chi u r ng theo ch gi i ư ng c a các tuy n ư ng quy nh t i kho n 1 và 2 c a i u này là chi u r ng theo m t c t i n hình. T i m t s o n cá bi t, do i u ki n l ch s l i ho c do yêu c u k thu t riêng ( i m giao nhau, ư ng cong ...) có tăng gi m c c b . Ch gi i ư ng c th c a các tuy n nói trên th hi n t i các “B n m c gi i ư ng ” ký hi u t 01 t i 07, t l 1/400 do Công ty Tư v n Xây d ng dân d ng Vi t Nam – B xây d ng l p, hoàn thành ngày 10/8/1999. i u II: Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra, xác nh n h sơ thi t k ch gi i ư ng ư c duy t, t ch c c m và bàn giao m c gi i cho UBND qu n ng a và UBND phư ng Kim Liên. Giao cho Ch t ch UBND qu n ng a, ch t ch UBND phư ng Kim Liên t ch c qu n lý ch gi i ư ng theo quy ho ch, ph bi n công khai và hư ng d n cho các t ch c, cá nhân th c hi n úng ch gi i ư ng ã ư c duy t, x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m ch gi i ư c duy t theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u III: Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, K ho ch và u tư, a chính – Nhà t, Giao thông Công chính, Ch t ch UBND qu n ng a, Ch t ch UBND phư ng Kim Liên; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/MU BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I
  3. KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản