Quyết định số 13/2002/QÐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 13/2002/QÐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2002/QÐ-BTS về việc ban hành các văn bản về kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở làm sạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống, cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2002/QÐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2002/QÐ-BTS Hà N i, ngày 12 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH V/V BAN HÀNH CÁC VĂN B N V KI M TRA, ÁNH GIÁ I U KI N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M C A CƠ S LÀM S CH NHUY N TH HAI M NH V S NG, CƠ S S N XU T H P THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Thông tư s 02 TT/LB c a Liên B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Thu s n ngày 24/5/1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP; Căn c Quy t nh s 649/2000/QÐ-BTS ngày 4/8/2000 c a B Thu s n ban hành Quy ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n t tiêu chu n m b o v sinh an toàn th c ph m, thay th Quy ch ban hành theo Quy t nh s 01/2000/QÐ-BTS ngày 3/1/2000; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Giám c Trung tâm Ki m tra ch t lư ng và V sinh Thu s n; QUY T NNH: Ði u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này các văn b n sau áp d ng th ng nh t trên c nư c: 1.Tiêu chuNn x p lo i i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm c a cơ s làm s ch nhuy n th hai m nh v s ng. 2. Phương pháp ki m tra, ánh giá i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm c a cơ s làm s ch nhuy n th hai m nh v s ng. 3. Bi u m u - K t qu ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm cơ s làm s ch nhuy n th hai m nh v s ng- c a Biên b n ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm c a cơ s ch bi n thu s n (Ban hành kèm theo quy t nh s 428/2001/QÐ-BTS). 4. Tiêu chuNn x p lo i i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm c a cơ s s n xu t h p thu s n. 5. Phương pháp ki m tra, ánh giá i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm c a cơ s s n xu t h p thu s n.
  2. 6. Bi u m u - K t qu ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm cơ s s n xu t h p thu s n- c a Biên b n ki m tra i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm c a cơ s ch bi n ( ã ban hành kèm theo quy t nh s 428/2001/QÐ- BTS). Ði u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Ði u 3: Các ông Chánh Văn Phòng, V trư ng V Khoa h c Công Ngh , Giám c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG Nguy n Th H ng Minh
Đồng bộ tài khoản