intTypePromotion=3

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 13/2007/Q -UBND Ph Lý, ngày 06 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH NHÀ U TƯ T B V N U TƯ XÂY D NG H T NG KHU TÁI NNH CƯ PH C V GI I PHÓNG M T B NG CÁC D ÁN TRÊN NA BÀN T NH HÀ NAM Y BAN NHÂN DÂN T NH HÀ NAM Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân và Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c các Ngh nh c a Chính ph : Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 hư ng d n thi hành Lu t u tư; Ngh nh s 78/2007/N -CP ngày 11 tháng 05 năm 2007 quy nh u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh, h p ng xây d ng - chuy n giao; Xét ngh c a S K ho ch và u tư (t i T trình s 798/TTr-SKH ngày 23 tháng 10 năm 2007) v vi c xin phê duy t quy nh nhà u tư t b v n u tư xây d ng h t ng khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng các d án u tư trên a bàn t nh Hà Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh nhà u tư t b v n u tư xây d ng h t ng khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng các d án u tư trên a bàn t nh Hà Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S , ban, ngành c a t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã; các nhà u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - C c KTVB - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - TTTU, TTH ND, UBND t nh; - Như i u 3; - S Tư pháp; - VPUB: L VP (2), XD, NN, TCTM; Tr n Xuân L c - TTLTCB, TTTH; - Lưu: VT, XD. QUY NNH V VI C NHÀ U TƯ T B V N U TƯ XÂY D NG H T NG KHU TÁI NNH CƯ PH C V GI I PHÓNG M T B NG CÁC D ÁN TRÊN NA BÀN T NH HÀ NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 13/2007/Q -UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007 c a UBND t nh Hà Nam) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng: T t c các doanh nghi p Nhà nư c, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, Doanh nghi p tư nhân trong và ngoài t nh (sau ây g i là nhà u tư) ư c hư ng cơ ch theo quy nh này. i u 2. Ph m vi i u ch nh: Ch áp d ng u tư theo hình th c h p ng xây d ng - chuy n giao (sau ây g i t t là h p ng BT) i v i u tư xây d ng h t ng khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng cho các d án u tư trên a bàn t nh. i u 3. ThNm quy n ký k t h p ng BT: y ban nhân dân huy n, th xã là cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BT v i nhà u tư th c hi n các d án u tư xây d ng h t ng khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng cho các d án u tư; qu n lý d án theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 4. Quy ho ch khu tái nh cư:
  3. y ban nhân dân huy n, th xã l p quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t cho t ng khu tái nh cư trình phê duy t trư c khi kêu g i các nhà u tư vào u tư xây d ng theo hình th c h p ng BT. i u 5. L a ch n nhà u tư: 1. Trên cơ s quy ho ch chi ti t khu tái nh cư ã ư c phê duy t, y ban nhân dân huy n, th xã ti n hành thông báo, m i g i các nhà u tư. 2. Nhà u tư mu n tham gia u tư ph i g i n y ban nhân dân huy n, th xã 01 b h sơ bao g m: a) B n t gi i thi u v kh năng chuyên môn, tài chính, k thu t, kinh nghi m; gi i thi u các nhà th u d nh thuê th c hi n các ph n công vi c c a d án. b) Phương án huy ng v n. c) Gi y t cam k t c a Ngân hàng ho c ơn v c p v n khác th c hi n d án. d) Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh, b ng t ng k t tài s n trong th i gian g n nh t (v i doanh nghi p ang ho t ng) có xác nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c và cơ quan qu n lý thu . 3. y ban nhân dân huy n, th xã xem xét h sơ và xác nh năng l c v kh năng th c hi n d án c a nhà u tư trong th i gian 10 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ. Trư ng h p không ch p nh n ph i thông báo nêu rõ lý do cho nhà u tư. 4. N u có t 02 nhà u tư tr lên có năng l c th c hi n d án thì ti n hành t ch c u th u l a ch n nhà u tư theo quy nh c a pháp lu t u th u. i u 6. Ký k t h p ng và hoàn t t th t c u tư: 1. y ban nhân dân huy n, th xã sau khi l a ch n ư c nhà u tư ti n hành ký k t h p ng BT. 2. Sau khi ký k t h p ng BT, trên cơ s quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t: a) Nhà u tư ti n hành l p d án u tư khu tái nh cư phù h p v i quy ho ch. b) y ban nhân dân huy n, th xã ch trì ph i h p v i nhà u tư th c hi n công tác gi i phóng m t b ng theo quy nh. c) Vi c l p, thNm nh, phê duy t d án và phê duy t thi t k b n v thi công, t ng d toán th c hi n theo úng quy nh hi n hành. i u 7. Huy ng v n, th c hi n u tư xây d ng, chuy n giao và quy t toán v n u tư:
  4. 1. Nhà u tư huy ng v n n bù gi i phóng m t b ng, l p quy ho ch, l p d án, l p thi t k b n v thi công và t ng d toán, xây d ng công trình h t ng k thu t khu tái nh cư. 2. Sau khi xây d ng xong bàn giao ngay các công trình h t ng và qu t cho y ban nhân dân huy n, th xã th c hi n tái nh cư. 3. Trong vòng 03 tháng k t ngày bàn giao công trình, y ban nhân dân huy n, th xã ch trì ph i h p v i nhà u tư trình thNm nh và phê duy t quy t toán v n u tư, xác nh n n làm cơ s thanh toán v n u tư. i u 8. Thanh toán v n u tư: 1. Nhà u tư ư c thanh toán v n u tư theo úng h p ng và kh i lư ng nghi m thu, quy t toán trong th i h n không quá 12 tháng k t khi ký k t biên b n xác nh n gi a y ban nhân dân huy n, th xã v i nhà u tư. 2. Sau 12 tháng s v n chưa ư c thanh toán h t nhà u tư ư c hư ng m c lãi su t theo th a thu n trong h p ng BT. i u 9. Ngu n v n thanh toán: 1. V n chi phí cho công tác gi i phóng m t b ng c a các d án u tư. 2. V n thu t nh ng i tư ng ư c tái nh cư. 3. Các ngu n v n khác. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Khen thư ng và k lu t: 1. T ch c, cá nhân th c hi n t t quy nh này ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành. 2. T ch c, cá nhân c tình gây khó khăn, c n tr trong quá trình th c hi n quy nh này, tùy theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. T ch c th c hi n: 1. y ban nhân dân các huy n, th xã là ch u tư, qu n lý và i u hành d án xây d ng các khu tái nh cư theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng công trình và quy nh này. 2. Các S , Ban, Ngành, y ban nhân dân các c p, các cơ quan chuyên môn trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n Quy nh này./.
  5. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Tr n Xuân L c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản