intTypePromotion=1

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
148
lượt xem
25
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ----- ------ S : 13/2008/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 15 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ U TƯ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH CƠ S H T NG CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BI N VÀ H I O T NH QU NG NGÃI. Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 257/2003/Q -TTg ngày 03/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o; Căn c Quy t nh s 106/2004/Q -TTg ngày 11/6/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o; Căn c Quy t nh s 113/2007/Q -TTg ngày 20/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách xã hoàn thành m c tiêu chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã vùng ng bào dân t c, mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa giai o n 1999 - 2005, b sung các xã, thôn, b n vào di n u tư c a chương trình 135 giai o n II và xã vùng bãi ngang ven bi n và h i o vào di n u tư c a chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 - 2010; Căn c Thông tư liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 c a Liên B : y ban Dân t c - B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Xây d ng - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010; Xét ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 102/TTr-SL TBXH ngày 22/10/2007 v ban hành Quy ch t m th i v qu n lý th c hi n u tư các công trình cơ s h t ng xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o t nh Qu ng Ngãi, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o t nh Qu ng Ngãi. i u 2. Giao S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các S , ngành liên quan hư ng d n UBND các huy n có xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o th c hi n Quy ch này theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng; Ch t ch UBND các huy n: Bình Sơn, Sơn T nh, Tư Nghĩa, M c, c Ph , Lý Sơn và Th trư ng các S , Ban ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - U ban Thư ng v Qu c h i;
  2. - Văn phòng Chính ph ; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - oàn B Qu c h i t nh; Nguy n Xuân Hu - TT T nh y; TT H ND t nh; - CT, PCT UBND t nh; - VPUB: CPVP, các phòng nghiên c u; - ài PTTH t nh, Báo Qu ng Ngãi; - Trung tâm CB và Trang TT T; - Lưu VT, VHXH. QUY CH QU N LÝ U TƯ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH CƠ S H T NG CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BI N VÀ H I O T NH QU NG NGÃI. (Kèm theo Quy t nh s : 13/2008/Q -UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o c a t nh Qu ng Ngãi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 106/2004/Q -TTg ngày 11/6/2004 và Quy t nh s 113/2007/Q -TTg ngày 20/7/2007 ư c h tr u tư các công trình cơ s h t ng thi t y u theo quy nh t i Quy t nh s 257/2003/Q -TTg ngày 03/12/2003 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư Liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 c a Liên B : U ban Dân t c - K ho ch và u tư- Tài chính - Xây d ng - Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. i u 2. Ngu n v n u tư cho các công trình bao g m: - Ngu n h tr c a Trung ương theo chương trình h tr u tư các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o. - Ngu n t ngân sách huy n, xã ư c h tr u tư. - Ngu n l ng ghép v i các chương trình khác n u có. - Ngu n huy ng c ng ng. i u 3. Vi c tri n khai th c hi n u tư các công trình ph i m b o công khai, dân ch t cơ s , phát huy m nh m s tham gia c a ngư i dân trong quá trình th c hi n. Tăng cư ng phân c p cho xã qu n lý th c hi n, các S ngành ch c năng t nh và UBND huy n có trách nhi m hư ng d n, giúp các xã tr c ti p qu n lý. Chương 2: I TƯ NG CÔNG TRÌNH U TƯ VÀ CƠ CH , QUY TRÌNH TH C HI N U TƯ i u 4. Danh m c các công trình ư c xác nh u tư theo danh m c các công trình còn thi u theo quy nh t i Quy t nh s 257/2003/Q -TTg ngày 03/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o; c th : a) Các công trình ph c v s n xu t:
  3. - Công trình b bao ch ng tri u cư ng, kè. - Công trình th y l i nh . - Tr m bơm c p nư c bi n cho nuôi tr ng th y s n, làm mu i. - ư ng giao thông ra b n cá. - Ch cá. b) Công trình h t ng cơ s ph c v i s ng dân sinh: - ư ng giao thông n trung tâm xã. - Ch xã. - Công trình i n ph c v sinh ho t. - Trư ng h c. - Tr m xá xã. - Công trình nư c s ch. i u 5. UBND xã làm ch u tư các công trình cơ s h t ng h tr u tư các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o quy nh t i i u 4 Quy ch này. Cơ ch và quy trình t ch c u tư xây d ng (bao g m các quy nh v : ban qu n lý d án; ban giám sát xã; quy ho ch công trình cơ s h t ng; k ho ch u tư; l p, thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình; th c hi n u tư xây d ng công trình) ư c th c hi n theo quy nh chi ti t t i các ti t 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 và 2.8, Kho n 2, M c I, Ph n II c a Thông tư liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 c a Liên B : y ban Dân t c - B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Xây d ng - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010; trong ó, riêng v quy trình, hình th c ch n nhà th u và h p ng xây d ng các công trình h t ng thu c chương trình u tư các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o th c hi n theo B n quy nh t m th i v m t s nhi m v qu n lý d án u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Qu ng Ngãi ban hành kèm theo Quy t nh 07/2007/Q -UBND ngày 15/02/2007 c a UBND t nh. Chương 3: T NG H P, GIAO, BÁO CÁO K HO CH VÀ QUY TRÌNH GIÁM SÁT ÁNH GIÁ, BÁO CÁO T NG H P i u 6. Quy trình xây d ng, t ng h p và giao k ho ch hàng năm ư c ti n hành ng th i v i quy trình l p k ho ch chung theo hư ng d n c a S K ho ch và u tư, ư c giao thành m t m c riêng trong k ho ch hàng năm c a các a phương. a) Hàng năm UBND huy n ch o UBND xã xây d ng k ho ch theo quy trình quy nh t i i u 5 Quy ch này. b) Trên cơ s k ho ch c a xã, UBND huy n l p và báo cáo k ho ch xây d ng các công trình h tr u tư xã bãi ngang ven bi n và h i o cho năm ti p theo thu c a bàn qu n lý cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i trư c ngày 10 tháng 7 hàng năm.
  4. c) S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các S , ngành liên quan và UBND các huy n rà soát, thNm tra các công trình m b o u tư úng m c ích, n i dung theo quy nh c a Nhà nư c; t ng h p g i S K ho ch và u tư trình UBND t nh quy t nh giao k ho ch cho các a phương. i u 7. Giám sát, ánh giá, báo cáo t ng h p: a) UBND xã có d án ch u trách nhi m tr c ti p, toàn di n v ch t lư ng, ti n , hi u qu các công trình h tr u tư xã bãi ngang ven bi n và h i o thu c a bàn qu n lý; ng th i, báo cáo tình hình th c hi n hàng quý, 6 tháng và hàng năm cho UBND huy n thông qua Phòng N i v - Lao ng - Thương binh và Xã h i (báo cáo quý, 6 tháng và năm g i trư c ngày 10 các tháng: 3, 6, 12 trong năm). b) UBND huy n ch u trách nhi m: - Ch o các phòng, ban, ơn v liên quan, M t tr n t qu c, h i oàn th các c p, c ng ng tham gia giám sát và ph i h p giám sát th c hi n u tư công trình; ng th i, ch o UBND xã th c hi n úng k ho ch, ti n v xây d ng các công trình ư c duy t hàng năm; - T ch c ánh giá hi u qu c a các công trình u tư, t ng h p báo cáo tình hình th c hi n hàng quý, 6 tháng và hàng năm cho UBND t nh thông qua S Lao ng - Thương binh và Xã h i ( ng th i g i S Tài chính, S K ho ch và u tư); báo cáo quý, 6 tháng và năm g i trư c ngày 15 các tháng: 3, 6, 12 trong năm. c) S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i S K ho ch - u tư, S Tài chính và các S , ngành liên quan tham mưu giúp UBND t nh qu n lý vi c u tư xây d ng các công trình h tr u tư các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o; c th như sau: - Hư ng d n các a phương tri n khai th c hi n theo ch o, hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và UBND t nh. - xu t k ho ch và t ch c ki m tra, giám sát ánh giá k t qu th c hi n hàng năm, gi a kỳ và khi k t thúc h tr u tư. - T ng h p, báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i và UBND t nh v k t qu th c hi n h tr u tư các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o trên a bàn t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Quy ch này ư c áp d ng i v i vi c qu n lý u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o c a t nh Qu ng Ngãi. Trong quá trình th c hi n Quy ch này n u có vư ng m c ho c không phù h p v i th c t , các S , Ban ngành và a phương ph n ánh v Thư ng tr c Ban ch o th c hi n Chương trình m c tiêu gi m nghèo t nh (S Lao ng - Thương binh và Xã h i) t ng h p trình UBND t nh quy t nh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản