Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
111
lượt xem
10
download

Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2003/QĐ-BTC Hà Nội , ngày 18 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 130/2003/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật kế toán ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (KBNN)", gồm: 1- Những qui định chung; 2- Hệ thống chứng từ kế toán; 3- Hệ thống tài khoản kế toán; 4- Hệ thống sổ kế toán; 5- Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị. Điều 2: Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN ban hành theo Quyết định này được thi hành thống nhất trong hệ thống KBNN từ ngày 01/01/2004. Chế độ kế toán KBNN ban hành kèm theo Quyết định số 1276/1998/QĐ-BTC ngày 24/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các qui định ban hành ở các văn bản hướng dẫn về kế toán NSNN và KBNN trước đây trái với Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.
  2. Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng Giám đốc KBNN và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này trong hệ thống KBNN. Tổng Giám đốc KBNN hướng dẫn việc chuyển sổ kế toán, phương pháp ghi chép chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo quyết toán hoạt động nghiệp vụ KBNN. Nguyễn Sinh Hùng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản