intTypePromotion=3

Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố đợt 11 (bổ sung) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 130/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2006 QUY T NNH V B SUNG, I U CH NH DANH M C D ÁN U TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH T 11 (B SUNG) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch qu n lý v vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án thu c chương trình kích c u; Quy t nh s 44/2000/Q -UB ngày 17 tháng 7 năm 2000; Quy t nh s 81/2001/Q - UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý v vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph và Quy t nh s 87/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v bãi b , i u ch nh, b sung m t s i u c a Quy t nh s 81/2001/Q - UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 63/2003/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ch tiêu k ho ch v n vay ư c ngân sách h tr lãi vay theo chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 4172/KH T-KT ngày 17 tháng 8 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Giao k ho ch b sung, i u ch nh t 11 (b sung) 01 (m t) d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph v i t ng s v n ư c h tr lãi vay 11,786 t ng (theo danh m c ính kèm). i u 2. Giám c các s qu n lý chuyên ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, ch u tư d án có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph phù h p v i quy ho ch chi ti t khu v c nơi có d án u tư. Riêng các d án thu c lĩnh v c u tư i m i công ngh - thi t b ho c m r ng v quy mô còn ph i m b o v a i m u tư không thu c di n cơ s s n xu t ph i di d i ho c gây ô nhi m môi trư ng. i u 3. Các d án ã ư c giao k ho ch b sung thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph (như i u 1) s ư c ưa ra kh i chương trình kích c u và không h tr lãi vay n u quá 12 tháng k t ngày ban hành Quy t nh này mà ch u tư v n chưa ký h p ng vay v n v i t ch c tín d ng ho c không tri n khai th c hi n. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c S Y t , Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m t ch c tri n khai h c hi n Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín DANH M C D ÁN KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ B SUNG M I ( T 11) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 130/2006/Q -UBND ngày 31 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) ơn v tính: tri u ng Stt Danh m c d Ch a Th i Năng l c T ng S v n Th i Ngân Ghi án u tư i m h n thi t k m c vay gian sách chú th c KC- u tư ư c ư c thành hi n HT d ki n ngân h tr ph h d án sách h lãi su t tr lãi tr lãi vay su t vay su t v n v n vay (năm) (%/năm) v n T ng s 26299 11786 1 Xây d ng Công ty Huy n 2006 60 ngàn 26299 11786 5 5 xư ng sơ ch TNHH Bình tr ng/gi và kho tr s n Ba Chánh phNm tr ng Huân gia c m th y c m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản