intTypePromotion=1

Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
117
lượt xem
5
download

Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH IV ID ÁN U TƯ THEO CƠ CH PHÁT TRI N S CH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư s 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t B o v môi trư ng s 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh phí, l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v d án u tư theo cơ ch phát tri n s ch và m t s cơ ch , chính sách tài chính i v i d án u tư theo cơ ch phát tri n s ch (sau ây g i là d án CDM). i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy t nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. D án CDM là d án u tư s n xu t theo công ngh m i, tiên ti n thân thi n v i môi trư ng, có k t qu gi m phát th i khí nhà kính ư c Ban ch p hành qu c t v CDM (là t ch c ư c các nư c tham gia Công ư c Khí h u thành l p và y quy n giám sát các d án CDM) ch p thu n ăng ký và c p ch ng ch gi m phát th i khí nhà kính. 2. Phát th i khí nhà kính là phát th i các khí gây bi n i khí h u b ki m soát b i Ngh nh thư Kyoto g m: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 và các lo i khí khác ư c quy nh trong Ngh nh thư Kyoto. 3. Ch ng ch gi m phát th i khí nhà kính ư c ch ng nh n (CERs) là các gi m phát th i ư c ch ng nh n do Ban ch p hành qu c t v CDM c p cho d án CDM. 1 CER ư c xác nh b ng m t t n khí CO2 tương ương.
  2. 4. Th i gian CERs có hi u l c là th i gian do Ban ch p hành qu c t v CDM quy nh khi c p CERs. 5. Th i i m chuy n như ng CERs hoàn thành là th i i m các tho thu n v vi c bán CERs ã th c hi n xong, bên bán nh n ư c ti n t bên mua. 6. Cơ quan có thNm quy n qu c gia v CDM là B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 3. Lĩnh v c xây d ng, u tư th c hi n d án CDM 1. Lĩnh v c xây d ng, u tư th c hi n d án CDM là toàn b các lĩnh v c kinh t có mang l i k t qu gi m phát th i khí nhà kính, bao g m các lĩnh v c sau: a) Nâng cao hi u qu s d ng, b o t n và ti t ki m năng lư ng; b) Khai thác, ng d ng các ngu n năng lư ng tái t o; c) Chuy n i s d ng nhiên li u hoá th ch nh m gi m phát th i khí nhà kính; d) Thu h i và s d ng khí t ng hành t các m khai thác d u; ) Thu h i khí mêtan (CH4) t các bãi chôn l p rác th i, t các h m khai thác than tiêu hu ho c s d ng cho phát i n, sinh ho t; e) Tr ng r ng ho c tái tr ng r ng tăng kh năng h p th , gi m phát th i khí nhà kính; f) Gi m phát th i khí mêtan (CH4) t các ho t ng tr ng tr t và chăn nuôi; g) Các lĩnh v c khác mang l i k t qu gi m phát th i khí nhà kính. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th các lĩnh v c xây d ng, u tư th c hi n d án CDM quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 4. Hình th c xây d ng, u tư th c hi n d án CDM D án CDM là d án u tư m i ho c d án u tư chi u sâu ho c d án u tư m r ng mang l i k t qu gi m phát th i khí nhà kính theo các hình th c sau ây: 1. Nhà u tư trong nư c xây d ng d án CDM; b v n b ng ti n và các tài s n h p pháp khác th c hi n d án CDM t i Vi t Nam. 2. Nhà u tư nư c ngoài xây d ng d án CDM; ưa v n ho c công ngh vào Vi t Nam th c hi n d án CDM. 3. Nhà u tư trong nư c, nhà u tư nư c ngoài s d ng tư v n xây d ng d án CDM và th c hi n ho c liên doanh th c hi n d án CDM t i Vi t Nam. i u 5. i u ki n i v i d án CDM
  3. 1. D án CDM ph i áp ng các i u ki n sau: a) Là d án ư c xây d ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v u tư, phù h p v i chi n lư c, k ho ch phát ti n c a B , ngành, a phương, và góp ph n b o m phát tri n b n v ng c a Vi t Nam; b) Nhà u tư xây d ng và th c hi n d án trên cơ s t nguy n, tuân th pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia; c) B o m tính kh thi v i công ngh tiên ti n và ngu n tài chính phù h p, không s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) ho c v n u tư t ngân sách nhà nư c thu ư c CERs chuy n cho nhà u tư d án CDM t nư c ngoài; d) Gi m phát th i khí nhà kính v i lư ng gi m là có th c, mang tính b sung, ư c tính toán và ki m tra, giám sát theo k ho ch c th ; ) Có báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; e) Th c hi n ăng ký v i Ban ch p hành qu c t v CDM và ư c Ban ch p hành qu c t v CDM ch p thu n; f) Quá trình th c hi n d án không làm phát sinh b t kỳ trách nhi m m i nào cho Chính ph Vi t Nam so v i n i dung ã ư c quy nh trong Ngh nh thư Kyoto; g) Xây d ng theo úng trình t , th t c quy nh i v i d án CDM, ư c B Tài nguyên và Môi trư ng c p Thư xác nh n, ho c Thư phê duy t. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n quy nh t i i m g, Kho n 1 i u này. i u 6. Quy n và nghĩa v c a nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM 1. Nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM t i Vi t Nam có quy n: a) Hư ng các ưu ãi: v thu ; ti n s d ng t, ti n thuê t; kh u hao tài s n c nh; tín d ng u tư c a nhà nư c theo quy nh t i Quy t nh này. b) ư c xem xét tr giá i v i s n phNm c a d án CDM thu c lĩnh v c ưu tiên. c) ư c xem xét h tr tài chính trong vi c l p, xây d ng d án theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. d) Bán CERs thu c s h u c a mình theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. ) ư c ti p c n, cung c p các thông tin liên quan n vi c xác nh giá bán CERs. e) ư c ưu tiên tiêu th s n phNm c a d án CDM so v i s n phNm cùng lo i không thu c d án CDM. 2. Nhà u tư xây d ng, th c hi n d án CDM t i Vi t Nam có nghĩa v :
  4. a) ăng ký v i cơ quan thu khi d án i vào ho t ng ư c hư ng các ưu ãi v thu . b) ăng ký v i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam v CERs ư c Ban ch p hành qu c t v CDM c p cho d án CDM. c) Th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh i v i d án CDM, n p l phí theo quy nh t i i u 9 c a Quy t nh này và quy nh c a Pháp lu t v phí, l phí. d) Ch u s giám sát c a cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh i v i d án CDM. ) Báo cáo v i Cơ quan có thNm quy n qu c gia v CDM v ho t ng c a d án và u m i ti p nh n CERs ư c Ban ch p hành qu c t v CDM c p cho d án CDM theo quy nh. i u 7. Qu n lý, s d ng CERs 1. CERs thu c s h u c a nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM, ư c theo dõi và qu n lý thông qua Qu B o v môi trư ng Vi t Nam. Qu B o v môi trư ng Vi t Nam có trách nhi m t ch c theo dõi, qu n lý các CERs ư c Ban ch p hành qu c t v CDM c p cho d án CDM th c hi n t i Vi t Nam. 2. Khi nh n, phân chia và bán CERs, ch s h u CERs ho c u m i ti p nh n CERs ph i ăng ký v i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam và báo cáo v i Cơ quan có thNm quy n qu c gia v CDM. i u 8. Th i i m bán và giá bán CERs 1. Sau khi nh n CERs, nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM có th chào bán ngay cho các i tác có nhu c u ho c l a ch n th i i m thích h p trong th i gian CERs có hi u l c. 2. Giá bán CERs ư c xác nh trên cơ s tho thu n theo giá th trư ng t i th i i m bán. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m tư v n, h tr và theo dõi vi c bán CERs. i u 9. L phí bán CERs 1. Nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM khi bán CERs ph i n p l phí bán CERs. 2. L phí bán CERs ư c tính b ng t l % trên s ti n bán CERs mà nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM thu ư c. Trư ng h p ch s h u CERs là nhà u tư nư c ngoài không bán CERs thu ti n mà chuy n v nư c th c hi n nghĩa v gi m phát th i khí nhà kính thì n p l phí
  5. trên s ti n c a CERs ang s h u tính theo giá th trư ng t i th i i m chuy n v nư c. 3. Qu B o v môi trư ng Vi t Nam có trách nhi m t ch c thu l phí bán CERs. L phí bán CERs ư c s d ng trang tr i chi phí cho vi c thu l phí; chi h tr cho các ho t ng ph bi n, tuyên truy n v CDM; l p, xây d ng phê duy t tài li u d án CDM; qu n lý và giám sát th c hi n d án CDM và các m c ích khác có liên quan n CDM theo quy nh c a pháp lu t; chi tr giá cho các s n phNm c a d án CDM thu c lĩnh v c c n ưu tiên. 4. B Tài chính quy nh c th m c thu l phí bán CERs; hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ti n l phí bán CERs theo quy nh t i Kho n 3 i u này. i u 10. H ch toán chi phí, thu nh p c a d án CDM 1. Vi c h ch toán chi phí u tư, chi phí ho t ng c a d án CDM, thu nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh c a d án CDM ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Thu nh p t bán CERs ư c h ch toán vào thu nh p khác, nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM ư c l a ch n phương th c h ch toán vào thu nh p c a năm bán CERs ho c phân b cho các năm theo quy nh t i Kho n 3 i u này. 3. Vi c phân b thu nh p t bán CERs ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p bán CERs ngay trong năm CERs có hi u l c, thu nh p t bán CERs ư c phân b cho th i gian tương ng v i th i gian có hi u l c c a CERs. b) Trư ng h p bán CERs t i th i i m b t kỳ trong kho ng th i gian CERs có hi u l c, thu nh p t bán CERs ư c phân b cho các năm tương ng v i th i gian có hi u l c còn l i c a CERs. i u 11. Kh u hao tài s n c nh Tài s n c nh hình thành t d án CDM ư c áp d ng phương th c kh u hao nhanh theo quy nh t i ch kh u hao tài s n c nh. i u 12. Thu thu nh p doanh nghi p i v i d án CDM 1. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p, vi c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i d án CDM ư c th c hi n như i v i d án thu c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư quy nh t i Kho n III, M c A, Ph l c I Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 2. Trư ng h p d án CDM là d án u tư m r ng, d án u tư chi u sâu ho c d án u tư b sung thi t b c a cơ s s n xu t kinh doanh ang ho t ng, ph n thu nh p tăng thêm do u tư m i mang l i ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i Kho n 1 i u này. Cơ s s n xu t kinh doanh ph i h ch
  6. toán riêng ph n thu nh p tăng thêm do u tư m i mang l i xác nh thu thu nh p doanh nghi p ư c ưu ãi, mi n, gi m. 3. Trư ng h p d án CDM l a ch n phương th c h ch toán toàn b thu nh p t bán lư ng gi m phát th i khí nhà kính vào thu nh p khác c a năm bán theo quy nh t i Kho n 2 i u 10 c a Quy t nh này, nhà u tư xây d ng và th c hi n d án CDM ư c l a ch n vi c n p thu thu nh p doanh nghi p m t l n ho c n p theo t ng năm theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p. i u 13. Thu nh p kh u D án CDM ư c mi m thu nh p khNu i v i hàng hoá nh p khNu t o tài s n c nh c a d án, hàng hoá nh p khNu là nguyên li u, v t tư, bán thành phNm trong nư c chưa s n xu t ư c nh p khNu ph c v s n xu t c a d án theo quy nh t i Kho n 6 và Kho n 16, i u 16, Ngh nh 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu và quy nh c a pháp lu t hi n hành v Thu xu t khNu, Thu nh p khNu. i u 14. Ti n s d ng t, ti n thuê t D án CDM ư c mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành áp d ng i v i d án thu c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư. i u 15. Huy ng v n u tư 1. Nhà u tư ư c phép huy ng v n dư i hình th c h p tác, liên k t v i các doanh nghi p khác, các t ch c kinh t , t ch c tài chính trong và ngoài nư c xây d ng d án CDM, u tư th c hi n d án CDM. 2. D án CDM có i u ki n quy nh t i Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c thì ư c hư ng các chính sách tín d ng u tư c a nhà nư c. 3. Trư ng h p d án CDM ã ư c Ban ch p hành qu c t v CDM cho ăng ký và H p ng bán CERs ã ư c ký k t v i các i tác thì ư c ưu tiên xem xét vay v n. i u 16. Tr giá i v i s n ph m c a d án CDM 1. S n phNm c a d án CDM ư c tr giá t Qu B o v môi trư ng Vi t Nam khi áp ng các i u ki n sau: a) Trong danh m c s n phNm c a d án CDM thu c lĩnh v c ưu tiên. b) Chi phí th c t s n xu t ra s n phNm l n hơn giá bán th c t theo h p ng ư c ký k t. 2. Th i gian tr giá i v i s n phNm c a D án CDM ư c xác nh căn c vào th i i m d án có s n phNm và kh năng bù p chi phí s n xu t s n phNm ư c tr giá.
  7. 3. Qu B o v môi trư ng Vi t Nam th c hi n tr giá i v i s n phNm c a d án CDM căn c theo quy nh t i Quy t nh này và hư ng d n c a B Tài chính. 4. B Tài chính ch trì ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th v i u ki n tr giá, m c tr giá và th i gian tr giá i v i s n phNm c a d án CDM thu c danh m c s n phNm i u ki n ư c tr giá. i u 17. T ch c th c hi n 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Các d án CDM xây d ng và th c hi n trư c th i i m Quy t nh này có hi u l c ph i th c hi n ăng ký CERs ư c c p v i Qu B o v môi trư ng Vi t Nam và báo cáo Cơ quan có thNm quy n qu c gia v CDM trong th i h n 90 ngày theo dõi, qu n lý và ư c hư ng các quy n l i, th c hi n các nghĩa v quy nh t i Quy t nh này. 3. B trư ng B Tài chính, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th vi c th c hi n quy nh t i Quy t nh này. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các t ch c, cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; -H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c;
  8. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP, BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản