Quyết Định số 130-LĐ/QĐ về Ban hành hệ thống chức danh trong ngành sản xuất hoá chất và thuốc trừ sâu được hưởng chế độ bồi dưỡng hiện vật và phụ cấp độc hại do Bộ Lao Động ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
50
lượt xem
4
download

Quyết Định số 130-LĐ/QĐ về Ban hành hệ thống chức danh trong ngành sản xuất hoá chất và thuốc trừ sâu được hưởng chế độ bồi dưỡng hiện vật và phụ cấp độc hại do Bộ Lao Động ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết Định số 130-LĐ/QĐ về Ban hành hệ thống chức danh trong ngành sản xuất hoá chất và thuốc trừ sâu được hưởng chế độ bồi dưỡng hiện vật và phụ cấp độc hại do Bộ Lao Động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định số 130-LĐ/QĐ về Ban hành hệ thống chức danh trong ngành sản xuất hoá chất và thuốc trừ sâu được hưởng chế độ bồi dưỡng hiện vật và phụ cấp độc hại do Bộ Lao Động ban hành

 1. B LAO NG VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130-L /Q Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 1976 QUY T NNH BAN HÀNH H TH NG CH C DANH TRONG NGÀNH S N XU T HOÁ CH T VÀ THU C TR SÂU Ư C HƯ NG CH B I DƯ NG HI N V T VÀ PH C P CH I B TRƯ NG B LAO NG Căn c ngh nh s 187-CP ngày 20-12-1963 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng; Căn c thông tư s 2-TTg ngày 9-1-1963 c a Th tư ng Chính ph qui nh ch b i dư ng hi n v t và giao cho B Lao ng hư ng d n các ngành, các a phương thi hành; Xét yêu c u h th ng hoá các ch c danh ngành ngh làm vi c trong môi trư ng c bi t có h i s c kho làm cơ s xét b i dư ng hi n v t , ph c p c h i, QUY T NNH: 1. Ban hành b ng h th ng ch c danh trong ngành s n xu t hoá ch t và thu c tr sâu, làm vi c trong i u ki n c bi t có h i s c kho làm chuNn m u xét b i dư ng hi n v t, ph c p c h i. i v i các ơn v s d ng hoá ch t c, thu c tr sâu, cũng d a vào b ng h th ng ch c danh này v n d ng khi xét b i dư ng, ph c p c hai, nhưng m c th p hơn. 2. Các xí nghi p, cơ quan có công nhân, viên ch c làm vi c trong môi trư ng c bi t c h i s c kho theo b ng h th ng ch c danh kèm theo quy t nh này, n u ã c g ng c i thi n i u ki n làm vi c, c i ti n thi t b an toàn v sinh mà môi trư ng làm vi c thư ng xuyên c a công nhân, viên ch c v n chưa m b o tiêu chuNn v sinh công nghi p thì liên h tr c ti p v i cơ quan y t , lao ng a phương làm th t c xin U ban hành chính t nh, thành ph xét quy t nh m c b i dư ng. Nh ng công vi c m i chưa ghi trong b ng h th ng ch c danh ph i ch ý ki n c a B Lao ng. 3. Nh ng ngành ngh m i trong ngành s n xu t hoá ch t có làm vi c trong môi trư ng c bi t c h i mà chưa có trong b ng ch c danh h th ng hoá này thì B Lao ng s ghi b sung theo ngh c a các ngành, các a phương. 4. Các xí nghi p, cơ quan có công nhân, viên ch c tr c ti p s n xu t ho c s d ng hoá ch t c h i ã ư c b i dư ng hi n v t, d a vào b ng h th ng ch c danh m u kèm theo quy t nh này mà soát xét l i và thi hành cho úng. Nh ng cán b thi hành sai, gây t n th t cho công qu Nhà nư c, s b x lí theo tinh th n ngh quy t s 228-NQ/TW và i u 12 c a pháp l nh tr ng tr t i vi ph m tài s n xã h i ch nghĩa.
 2. 5. Các Ty, S lao ng có trách nhi m ph i h p v i Ty, S y t , giúp U ban hành chính t nh, thành ph ki m tra, hư ng d n thi hành quy t nh này. (kèm theo có b ng h th ng các ch c danh trong ngành s n xu t hoá ch t ư c xét b i dư ng làm chu n m u) K.T B TRƯ NG B LAO NG TH TRƯ NG Nguy n Song Tùng B NG H TH NG CH C DANH B I DƯ NG HI N V T c a ngành s n xu t hoá ch t, thu c tr sâu. Hi n có 147 ch c danh: 1. Lo i b i dư ng tr giá 1 / ngày có 1 ch c danh; 2. Lo i b i dư ng tr giá 0,06 / ngày có 44 ch c danh t s 2 n s 44; 3. Lo i b i dư ng tr giá 0,45 / ngày có 47 ch c danh t s 45 n s 92; 4. Lo i b i dư ng tr giá 0,3. /ngày có 55 ch c danh t s 93 n s 147. S th Ch c danh ngành ngh i u ki n làm vi c M c b i dư ng Ghi chú t 1 Công nhân hàn chì Hàn chì trong thùng, 1,00 trong thùng th p, ư ng ng kín thi u ư ng ng kín ôxy, hơi c chì. 2 Công nhân h p thành Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 HCI, phôi li u, óng v i HCl, khí Clo 660, bao thu c tr sâu DDT n ng cao. DTT,666 3 S n xu t óng bao Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 666, DDT s a, vô- v i khí Flo n ng pha-t c, NaF, Na2, cao, DDT 660, Hg. SiF6 4 Nghi n thành phNm Thư ng xuyên ti p xúc 0,60
 3. Bê-ka-ph t v i khí PH3 và b i Al n ng cao 5 Công nhân i u ch Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 Sup-pe v i khí H2SO4 và khí HF 6 Công nhân nghi n b t Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 chì trong s n xu t c v i b i chì n ng quy cao 7 úc h p kim chì, ăng- Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 ti-moan v i hơi c chì và nóng 8 úc sư n c c chì c nt 0,60 quy 9 úc chì bi trong s n nt 0,60 xu t c quy 10 S y khô Clo Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 Clo, H2SO4 ,n ng cao, Nm 11 S a ch a thùng i n Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 gi i Clo,b i a-mi-ăng, gơ- ra-phit 12 óng bình Clo, x lý Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 Clo th a Clo 13 S n xu t HNO3 Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 H2SO4, NO3, NO2 14 S n xu t oxyt c -rôm, Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 c o, ánh bóng b i c -rôm 15 S n xu t thu c b o Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 qu n g b i 666, DDT, NaPCP, NAP 16 Công nhân tháp r a Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 axit, s y, h p th axit, khí SO2, SO3, H2SO4 s n xu t axit (nhà máy super) 17 óng bình axit sun- Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 phua-ric, axit c -lo- khí SO2, SO3, H2SO4 hy- ríc
 4. 18 Công nhân lò nung Thư ng xuyên ti p xúc 0,60 qu ng py-rit (BKZ) b i qu ng qy-rit, nóng 19 S n xu t na-tơ-ri Thư ng xuyên ti p xúc 0,6 sunphit khí SO2, n ng cao 20 Trung hoà Super Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 b i a-pa-tít và hơi axít c -lo-hy- ơ-ríc 21 V n hành van, kho Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 axít c -hi- -ríc, axit axít c -lo-hy- ơ-ríc, su-phua-ric axít sun-phua-ric 22 S n xu t Se-len 0,06 23 Th i x nóng py-rit Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 b i py-rit, SO2, nóng 24 Nghi n m n A-pa-tit Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 (xí nghi p sup-pe) b i A-pa-tít, khí HF, ch n ng m nh. 25 N uh i n c c, lò Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 luy n t èn nh a BRE, CO, nóng b i 26 V n hành máy nghi n Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 á b i á hàm lư ng si- lích cao 27 V n hành máy nghi n Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 qu ng măng gan b i măng gan n ng cao 28 S y, óng bao qu ng Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 măng gan b i măng gan, b i si- lích 29 Trát c o chì trong nhà Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 máy s n xu t c quy b i chì hơi c hoá ch t 30 Gia công lá c c chì Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 trong nhà máy s n b i chì hơi c hoá xu t c quy ch t 31 Luy n chì tái sinh Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 trong s n xu t c qui hơi c chì,b i : Méc-
 5. cáp-ben ô, than 32 Luy n kim, h n luy n Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 trong s n xu t cao su, b i Ty-dôn di-sun-phit, PVC di-phe-tin,ti-a-dôn 33 Ch p nh, phân tích Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 b ng X quang phóng x 34 Nghi n, sàng nguyên Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 li u hoá ch t trong nhà các lo i b iB-ri-sun- máy s n xu t cao su phát 35 Ph i li u hoá ch t s n Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 xu t màn m ng PVC b i PVC n ng cao 36 Hàn l p c quy trong Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 nhà máy s n xu t c b i chì, nóng quy 37 Ra li u, t i n p li u Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 trên ình lò phân lan nóng, GO,b i A-pa-tit, nung ch y than, khí Fơ-lo. 38 B c d các lo i DDT, Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 666, Vô-pha-t c các lo i b i, hơi c m nh, n ng cao. 39 V n hành lò ph n x Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 phèn nóng, b i Si-lích, CO, CO2………… 40 V n hành i n gi i cơ- Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 lo khí c cơ-lo 41 S n xu t axit ph t- Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 pho-ric khí c axit và H3PO4 42 S n xu t nông dư c Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 (ch t kích thích cây mê-tin ơ-giưo-nôn, tr ng, di t n m, tr phê-non, 2,4D, lin- an, sâu) HgO 43 V n hành lò nung si- Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 li-cát nát-tơ-ri nhi t cao, b i Si- lích 44 Nghi n, sàng qu ng Thư ng xuyên ti p xúc 0,06 làm ph i li u s n xu t b i Silích, ô-lô-mit que hàn n ng cao
 6. 45 óng bao thành phNm Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 các lo i ph t pho, a- b i hoá ch t phân bón, pa-tit, phân lân nung n ng cao ch y 46 m phân lo i lá c c Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 trong nhà máy s n b i chì xu t c quy 47 S a ch a, ki m tra Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 ch t lư ng c quy b i chì, axit sun-phua- trong nhà máy s n ric xu t c quy 48 t lò s y qu ng a-pa- Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 tít, ph t phát, phân lân nóng, b i qu ng nung ch y 49 V n hành băng t i Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 dư i h m (a-pa-tit b i qu ng Lao-cai) 50 V n hành máy d p Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 qu ng b i qu ng 51 N u chì, thi c trong Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nhà máy s n xu t pin hơi chì 52 X lý, m tanh l p ô- Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 tô, xe p b ig ng axit xy-an- hy- ơ-rích 53 Nhi t huy n cao su Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nóng,b i, khí SO2 54 Ki m nhi t, ki m tra, Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 s a ch a ng h o nóng, hơi axit, thu năng lư ng ( phân ngân xư ng axit sup-pe) 55 Sàng qu ng măng gan Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 măng gan n ng cao 56 Nghi n g -ra-phít Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 b i g -ra-phít n ng cao 57 Nung g -ra-phít, kh Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 s t g -ra-phít nóng, b i g -ra-phít
 7. 58 Th i x Py-rit Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 b i Py-rit 59 N u d u trong s n Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 xu t sơn t ng h p nóng, b i măng gan, tơ-lu-en 60 Công nhân mu i sơn Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 (pha tr n sơn + b t b i hoá ch t các lo i màu) 61 Tr n b t c c dương Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 s n xu t pin b i măng gan mu i than, g -ra-phít 62 Tr n b t c c than s n Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 xu t pin hơi BRE, khói, nóng 63 S y ch t b c que hàn Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nóng, b i dô-lô-nit, Silích 64 Mài lá cách x m Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 b i cao su 65 Phân tích, ki m tra Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 thành phNm Clo, xút, b i hơi c n ng PVC, 666, DDT, axit cao 66 Nghi n, s y khô ph Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 gia thu c tr sâu nóng, b i Silich, hơi 666 67 V n hành lò nung Si- Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 li-cát nát-tơ-ri nóng, b i Si-lích 68 Ph n ng k m, Clo- Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 rua HCL, CO, nóng 69 S n xu t hoá ch t tinh Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 khi t (oxyt ng bi- các lo i axit, các hoá cơ-rô-mát, cơ-lo-rua- ch t c lo i m nh a-môn, a-xit c -lo-hy- -ríc) 70 Hoá nghi m phân tích Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nông dư c Bê-ca-ph t i-na, BQT, DDT, 666
 8. 71 Ph i li u lò cao su Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 phân lân nung ch y nóng, b i a=pa-tit, than 72 Ki m tra lò cao phân Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 lân nung ch y nóng, khí c CO 73 Kh ph -lo trong s n Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 xu t phân lân nung khí ph -lo, CO ch y 74 V n hành băng t i Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 c nh lò cao phân lân nóng ti ng n nung ch y 75 L c i n h th ( phân Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 xư ng axit nhà máy H2SO4 khí c trong sup-pe) phân xư ng 76 Công nhân tháp r a Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 axít ( nhà máy sup-pe) SO2, SO3 77 Lái máy xúc u ng Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 cơ i-ê-den nóng, ch n ng m nh, khí SO2 78 S n xu t sơn ch ng ăn Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 mòn (Ba-kê-lit) hơi phê-nôn, phóc- môn 79 Lái ô tô 12 t n ch Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 DDT, 666, A-pa-tit nóng, b i c, rung ng m nh 80 Khu y, tr n sơn Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nóng, ti p xúc Ben- gen, Tô-lu-en 81 Nghi n t èn, than Thư ng xuyên ti p 0,45 c c, vôi xúc b i t èn, vôi, c c, n ng cao 82 i u khi n b ng i n Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 lò luy n t èn b i, khí CO , Ô2 83 Lưu hoá v bình c Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 quy nóng, khí c SO2 84 Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nóng, khí c hoá ch t
 9. V n hành lò n i hơi SO2, SO3, H2SO4 85 N u nh a hàn khNu c nt 0,45 quy 86 Cán tráng v i PVC Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nóng hơi c PVC 87 Thành hình l p ô-tô, Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 ng xát g o ch ng ăn hơi xăng n ng cao, mòn b ng cao su b i hoá ch t cao su 88 V n hành máy nghi n Ch n ng m nh, 0,45 than nóng, b i 89 Thái x lò hơi Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nóng, b i 90 Tuy n n i gơ-ra-phit Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 nóng, b i g -ra-phit, hơi d u ho 91 Cân qu ng Py-rit ( nhà Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 máy sup-pe) nóng, b i qu ng qy-rit 92 p, sàng, cán, tuy n, Thư ng xuyên ti p xúc 0,45 l c qu ng măng gan b i qu ng măng gan 93 Phun nhãn hi u trên Thư ng xuyên ti p xúc 0,30 m t hàng cao su b i xăng, keo dung môn, HC 94 Tr n ư t nguyên, li u Thư ng xuyên ti p xúc 0,30 que hàn b i qu ng ô-lô-mit, măng gan 95 B o ôn ư ng ng, Thư ng xuyên ti p xúc 0,30 d n hơi nóng, hơi c phân xư ng 96 V n hành máy v t xí Thư ng xuyên ch u 0,30 nghi p (phân lân Văn- nh hư ng khí c lò i n) cao 97 ng b á vào máy B i á, b i qu ng 0,30 k p, i u khi n băng chuy n qu ng 98 V n hành tr m bi n Hơi khí c IX 0,30 th c nh phân xư ng
 10. axit (nhà máy sup-pe) 99 V n hành lò nung c c Nóng, b i 0,30 than s n xu t pin 100 Ch t o b t lá cách Ti p xúc H2SO4, NH3, 0,30 x p SiO2 nóng 101 Lưu hoá lá cách x p, Ti p xúc H2SO4 0,30 s y lá cách x p 102 Ti p li u lò t èn Ti p xúc b i vôi, b i 0,30 than 103 V n hành máy d p, Ti p xúc b i a-pa-tit, 0,30 g u nâng (xí nghi p ch n ng m nh phân lân Văn- i n 104 Cô c phèn ơn, phèn Ti p xúc nóng, hơi 0,30 kép, k m Clo-rua c, hoá ch t 105 S n xu t các-bô-nát Ti p xúc b i vôi, khí 0,30 canxi CO2, b i Ca, CO3 106 V n hành i n nư c nh hư ng b i thu c 0,30 phân xư ng thu c tr tr sâu sâu, nông dư c 107 S y khô b t PVC B i PVC 0,30 108 Bơm nitơ b ph n nh hư ng khí HCl 0,30 PVC 109 Hoà tan, trung hoà, Ti p xúc xút, axit cơ- 0,30 i u ch nư c mu i lo-hy- ơ-ric trong nhà máy hoá ch t 110 Làm l nh hy- ơ-rô ( Ti p xúc mu i c, khí 0,30 phân xư ng cơ-lo) clo 111 Công nhân l c túi ( B i phân lân 0,30 nhà máy phân lân Văn- i n) 112 Khâu bao phân lân nt 0,30 113 N p li u máy nghi n B i a-pa-tit 0,30 a-pa-tit
 11. 114 Công nhân d qu ng B i qu ng a-pa-tit 0,30 a-pa-tit trên boong ke, trên toa tàu 115 Công nhân khoan B i qu ng, ch n ng 0,30 ng, khoan ru t gà 116 Công nhân b n mìn, B i á, b i qu ng 0,30 n p mìn 117 Lái c n tr c chuy n nt 0,30 py-rit a-pa-tit 118 V n hành máy sàng, nt 0,30 nghi n py-rit 119 N u keo lò ( nhà máy Nóng, hơi hoá ch t bô- 0,30 sơn) ric 120 V n hành máy nén khí Nóng, n, rung ng 0,30 m nh 121 Nh i bông thu tinh B i thu tinh 0,30 vào tháp 122 Ép c c than ( s n xu t B i măng-gan 0,30 pin) 123 D p bao than ( s n B i măng-gan 0,30 xu t pin) 124 S y n p gi y s n xu t Nóng, hơi h c ín, ôxyt, 0,30 pin chì 125 Nhúng sáp s n xu t Nóng, ti p xúc thư ng 0,30 gi y d u, cách i n xuyên v i d uho s n xu t pin) 126 Pha ch i n d ch s n Ti p xúc c -lo thu 0,30 xu t pin ngân, c -lo k m, ôxyt k m 127 N p i n c quy Ti p xúc H2SO4 0,30 128 Công nhân xay d u B i than 0,30 c c, xay, nhào, sàng than 129 Công nhân ép s n xu t Nóng, b i 0,30
 12. săm l p ô-tô, xe p 130 Lưu hoá các m t hàng Nóng, b i, hơi lưu 0,30 cao su huỳnh 131 Thành hình các lo i Nóng, b i san, hơi 0,30 ng hút gioăng, SO2, H2S, SO3 cuaroa, băng t i 132 Gia công m cao su Nóng, hơi xăng, keo, 0,30 a-mô-ni- c 133 Mài c t nư c, l p ô-tô, Ti p xúc hơi xăng, keo 0,30 p l p ô-tô b i cao su, nóng 134 Nhúng ch tanh xe p Ti p xúc hơi HCL 0,30 135 o tanh l p ô-tô B i, r s t, hơi xăng 0,30 136 Nghi n, sàng l c que Nhi u b i cao su 0,30 hơi tái sinh 137 Dán ng l p ô-tô Ti p xúc n ng ét 0,30 xăng cao 138 X lý nư c n i hơi Ti p xúc hơi xút c -lo 0,30 139 Công nhân n u xi-li- Nóng, khí CO 0,30 cát s n xu t que hàn 140 óng gói que hàn B i si-lích, măng gan 0,30 141 X lí que hàn ph nt 0,30 phNm 142 B c d t èn, các B i hoá ch t, b i 0,30 lo i axit, vôi, măng- qu ng gan 143 ánh bóng áy, lau B i kim lo i, b i cát 0,30 cát ng k m nhà máy pin 144 Pha ch thu c in Ti p xúc axit phôt- 0,30 Oza- lít, s n xu t gi y pho-ric in Oza-lít 145 Nhân viên hoá nghi m n hư ng các lo i axit 0,30 các s n phNm hoá ch t và hoá ch t c
 13. 146 Th kho hoá ch t, Ti p xúc thư ng xuyên 0,30 xăng, mìn v i hơi xăng và hoá ch t 147 V sinh, quét d n nh hư ng b i, hơi 0,30 trong các phân xư ng hoá ch t c hoá ch t c
Đồng bộ tài khoản